Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಮ್
   (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್)

ಉಪಾಸಕಾನಾಂ ಯದುಪಾಸನೀಯಂ
ಉಪಾತ್ತವಾಸಂ ವಟಶಾಖಿಮೂಲೇ |
ತದ್ಧಾಮ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಜುಷಾ ಸ್ವಮೂರ್ತ್ಯಾ
ಜಾಗರ್ತು ಚಿತ್ತೇ ಮಮ ಬೋಧರೂಪಮ್ || ||

ಅದ್ರಾಕ್ಷಮಕ್ಷೀಣದಯಾನಿಧಾನಂ
ಆಚಾರ್ಯಮಾದ್ಯಂ ವಟಮೂಲಭಾಗೇ |
ಮೌನೇನ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಭೂಷಿತೇನ
ಮಹರ್ಷಿಲೋಕಸ್ಯ ತಮೋ ನುದನ್ತಮ್ || ||

ವಿದ್ರಾವಿತಾಶೇಷತಮೋಗುಣೇನ
ಮುದ್ರಾವಿಶೇಷೇಣ ಮುಹುರ್ಮುನೀನಾಮ್ |
ನಿರಸ್ಯಮಾಯಾಂ ದಯಯಾ ವಿಧತ್ತೇ
ದೇವೋ ಮಹಾಂಸ್ತತ್ವಮಸೀತಿಬೋಧಮ್ || ||


ಅಪಾರಕಾರುಣ್ಯಸುಧಾತರಙ್ಗೈಃ
ಅಪಾಙ್ಗಪಾತೈರವಲೋಕಯನ್ತಮ್ |
ಕಠೋರಸಂಸಾರನಿದಾಘತಪ್ತಾನ್
ಮುನೀನಹಂ ನೌಮಿ ಗುರುಂ ಗುರೂಣಾಮ್ || ||

ಮಮಾದ್ಯ ದೇವೋ ವಟಮೂಲವಾಸೀ
ಕೃಪಾವಿಶೇಷಾತ್ ಕೃತಸನ್ನಿಧಾನಃ |
ಓಂಕಾರರೂಪಾಮುಪದಿಶ್ಯ ವಿದ್ಯಾಮ್
ಆವಿದ್ಯಕಧ್ವಾನ್ತಮಪಾಕರೋತು || ||

ಕಲಾಭಿರಿನ್ದೋರಿವಕಲ್ಪಿತಾಙ್ಗಂ
ಮುಕ್ತಾಕಲಾಪೈರಿವ ಬದ್ಧಮೂರ್ತಿಮ್ |
ಆಲೋಕಯೇ ದೇಶಿಕಮಪ್ರಮೇಯಂ
ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾತಿಮಿರಪ್ರಭಾತಮ್ || ||

ಸ್ವದಕ್ಷಜಾನುಸ್ಥಿತವಾಮಪಾದಂ
ಪಾದೋದರಾಲಙ್ಕೃತಯೋಗಪಟ್ಟಮ್ |
ಅಪಸ್ಮೃತೇರಾಹಿತಪಾದಮಙ್ಗೇ
ಪ್ರಣೌಮಿ ದೇವಂ ಪ್ರಣಿಧಾನವನ್ತಮ್ || ||

ತತ್ವಾರ್ಥಮನ್ತೇವಸತಾಮೃಷೀಣಾಂ
ಯುವಾಽಪಿ ಯಃ ಸನ್ನುಪದೇಷ್ಟುಮೀಷ್ಟೇ |
ಪ್ರಣೌಮಿ ತಂ ಪ್ರಾಕ್ತನಪುಣ್ಯಜಾಲೈಃ
ಆಚಾರ್ಯಮಾಶ್ಚರ್ಯಗುಣಾಧಿವಾಸಮ್ || ||

ಏಕೇನ ಮುದ್ರಾಂ ಪರಶುಂ ಕರೇಣ
ಕರೇಣ ಚಾನ್ಯೇನ ಮೃಗಂ ದಧಾನಃ |
ಸ್ವಜಾನುವಿನ್ಯಸ್ತಕರಃ ಪುರಸ್ತಾತ್
ಆಚಾರ್ಯಚೂಡಾಮಣಿರಾವಿರಸ್ತು || ||


ಆಲೇಪವನ್ತಂ ಮದನಾಙ್ಗಭೂತ್ಯಾ
ಶಾರ್ದೂಲಕೃತ್ತ್ಯಾ ಪರಿಧಾನವನ್ತಮ್ |
ಆಲೋಕಯೇ ಕಞ್ಚನ ದೇಶಿಕೇನ್ದ್ರಂ
ಅಜ್ಞಾನವಾರಾಕರಬಾಡವಾಗ್ನಿಮ್ || ೧೦ ||

ಚಾರುಸ್ಮಿತಂ ಸೋಮಕಲಾವತಂಸಂ
ವೀಣಾಧರಂ ವ್ಯಕ್ತಜಟಾಕಲಾಪಮ್ |
ಉಪಾಸತೇ ಕೇಚನ ಯೋಗಿನಸ್ತ್ವಾಂ
ಉಪಾತ್ತನಾದಾನುಭವಪ್ರಮೋದಮ್ || ೧೧ ||

ಉಪಾಸತೇ ಯಂ ಮುನಯಃ ಶುಕಾದ್ಯಾಃ
ನಿರಾಶಿಷೋ ನಿರ್ಮಮತಾಧಿವಾಸಾಃ |
ತಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿತನುಂ ಮಹೇಶಂ
ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ಮೋಹಮಹಾರ್ತಿಶಾನ್ತ್ಯೈ || ೧೨ ||

ಕಾನ್ತ್ಯಾ ನಿನ್ದಿತಕುನ್ದಕನ್ದಲವಪುಃ ನ್ಯಗ್ರೋಧಮೂಲೇ ವಸನ್
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವಾರಿಭಿರ್ಮುನಿಜನಾನ್ ಸಂಭಾವಯನ್ ವೀಕ್ಷಿತೈಃ |
ಮೋಹಧ್ವಾನ್ತವಿಭೇದನಂ ವಿರಚಯನ್ ಬೋಧೇನ ತತ್ತಾದೃಶಾ
ದೇವಸ್ತತ್ವಮಸೀತಿ ಬೋಧಯತು ಮಾಂ ಮುದ್ರಾವತಾ ಪಾಣಿನಾ || ೧೩ ||

ಅಗೌರಗಾತ್ರೈರಲಲಾಟನೇತ್ರೈಃ ಅಶಾನ್ತವೇಷೈರಭುಜಂಗಭೂಷೈಃ |
ಅಬೋಧಮುದ್ರೈರನಪಾಸ್ತನಿದ್ರೈಃ ಅಪೂರಕಾಮೈರಮರೈರಲಂ ನಃ || ೧೪ ||

ದೈವತಾನಿ ಕತಿ ಸನ್ತಿ ಚಾವನೌ
ನೈವ ತಾನಿ ಮನಸೋ ಮತಾನಿ ಮೇ |
ದೀಕ್ಷಿತಂ ಜಡಧಿಯಾಮನುಗ್ರಹೇ
ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖಮೇವ ದೈವತಮ್ || ೧೫ ||

ಮುದಿತಾಯ ಮುಗ್ದ್ಧಶಶಿನಾಽವತಂಸಿನೇ
ಭಸಿತಾವಲೇಪರಮಣೀಯಮೂರ್ತಯೇ |
ಜಗದಿನ್ದ್ರಜಾಲರಚನಾಪಟೀಯಸೇ
ಮಹಸೇ ನಮೋಽಸ್ತು ವಟಮೂಲವಾಸಿನೇ || ೧೬ ||
         
ವ್ಯಾಲಂಬಿನೀಭಿಃ ಪರಿತೋ ಜಟಾಭಿಃ
ಕಲಾವಶೇಷೇಣ ಕಲಾಧರೇಣ |
ಸ್ಫುರಲ್ಲಲಾಟೇನ ಮುಖೇನ್ದುನಾ
ಪ್ರಕಾಶಸೇ ಚೇತಸಿ ನಿರ್ಮಲಾನಾಮ್ || ೧೭ ||

ಉಪಾಸಕಾನಾಂ ತ್ವಮುಮಾಸಹಾಯಃ
ಪೂರ್ಣೇನ್ದುಭಾವಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋಷಿ |
ಯದದ್ಯ ತೇ ದರ್ಶನಮಾತ್ರತೋ ಮೇ
ದ್ರವತ್ಯಹೋ ಮಾನಸಚನ್ದ್ರಕಾನ್ತಃ || ೧೮ ||

ಯಸ್ತೇ ಪ್ರಸನ್ನಾಮನುಸಂದಧಾನೋ
ಮೂರ್ತಿಂ ಮುದಾ ಮುಗ್ದ್ಧಶಶಾಙ್ಕಮೌಲೇಃ |
ಐಶ್ವರ್ಯಮಾಯುರ್ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ
ಅನ್ತೇ ವೇದಾನ್ತಮಹಾರಹಸ್ಯಮ್ || ೧೯ ||

No comments:

Post a Comment