Wednesday, February 27, 2013

ವೇದಸಾರಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್


ವೇದಸಾರಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್
      (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಮ್)
ಪಶೂನಾಂಪತಿಂ ಪಾಪನಾಶಂ ಪರೇಶಂ
ಗಜೇನ್ದ್ರಸ್ಯಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನಂ ವರೇಣ್ಯಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟಮಧ್ಯೇ ಸ್ಫುರದ್ಗಾಙ್ಗವಾರಿಂ
ಮಹಾದೇವಮೇಕಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಮಿ || ||

ಮಹೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಸುರಾರಾತಿನಾಶಂ
ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ವಿಭೂತ್ಯಙ್ಗಭೂಷಮ್ |
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಿನ್ದ್ವರ್ಕವಹ್ನಿತ್ರಿನೇತಂ
ಸದಾನನ್ದಮೀಡೇ ಪ್ರಭುಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಮ್ || ||
 ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಗಲೇ ನೀಲವರ್ಣಂ
ಗವೇನ್ದ್ರಾಧಿರೂಢಂ ಗುಣಾತೀತರೂಪಮ್ |
ಭವಂ ಭಾಸ್ವರಂ ಭಸ್ಮನಾ ಭೂಷಿತಾಂಗಂ
ಭವಾನೀಕಲತ್ರಂ ಭಜೇ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಮ್ || ||

ಶಿವಾಕಾನ್ತ ಶಂಭೋ ಶಶಾಙ್ಕಾರ್ಧಮೌಲೇ
ಮಹೇಶಾನ ಶೂಲಿನ್ ಜಟಾಜೂಟಧಾರಿನ್ |
ತ್ವಮೇಕೋ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಪೂರ್ಣರೂಪ || ||

ಪರಾತ್ಮಾನಮೇಕಂ ಜಗದ್ಬೀಜಮಾದ್ಯಂ
ನಿರೀಹಂ ನಿರಾಕಾರಮೋಙ್ಕಾರವೇದ್ಯಮ್ |
ಯತೋ ಜಾಯತೇ ಪಾಲ್ಯತೇ ಯೇನ ವಿಶ್ವಂ
ತಮೀಶಂ ಭಜೇ ಲೀಯತೇ ಯತ್ರ ವಿಶ್ವಮ್ || ||

ಭೂಮಿರ್ನ ಚಾಪೋ ವಹ್ನಿರ್ನ ವಾಯು:
ಚಾಕಾಶಮಾಸ್ತೇ ತನ್ದ್ರಾ ನಿದ್ರಾ |
ಚೋಷ್ಣಂ ಶೀತಂ ದೇಶೋ ವೇಷೋ
ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿಮೂರ್ತಿಃ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಂ ತಮೀಡೇ || ||

ಅಜಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಾನಾಂ
ಶಿವಂ ಕೇವಲಂ ಭಾಸಕಂ ಭಾಸಕಾನಾಮ್ |
ತುರೀಯಂ ತಮಃಪಾರಮಾದ್ಯನ್ತಹೀನಂ
ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಪರಂ ಪಾವನಂ ದ್ವೈತಹೀನಮ್ || ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ವಿಭೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಚಿದಾನನ್ದಮೂರ್ತೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ತಪೋಯೋಗಗಮ್ಯ
ನಮಸ್ತೇನಮಸ್ತೇ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ || ||


ಪ್ರಭೋ ಶೂಲಪಾಣೇ ವಿಭೋ ವಿಶ್ವನಾಥ
ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹೇಶ ತ್ರಿನೇತ್ರ |
ಶಿವಾಕಾನ್ತ ಶಾನ್ತ ಸ್ಮರಾರೇ ಪುರಾರೇ
ತ್ವದನ್ಯೋ ವರೇಣ್ಯೋ ಮಾನ್ಯೋ ಗಣ್ಯಃ || ||

ಶಮ್ಭೋ ಮಹೇಶ ಕರುಣಾಮಯ ಶೂಲಪಾಣೇ
ಗೌರೀಪತೇ ಪಶುಪತೇ ಪಶುಪಾಶನಾಶಿನ್ |
ಕಾಶೀಪತೇ ಕರುಣಯಾ ಜಗದೇತದೇಕ-
ಸ್ತ್ವಂ ಹಂಸಿ ಪಾಸಿ ವಿದಧಾಸಿ ಮಹೇಶ್ವರೋಽಸಿ || ೧೦ ||

ತ್ವತ್ತೋ ಜಗತ್ ಭವತಿ ದೇವ ಭವ ಸ್ಮರಾರೇ
ತ್ವಯ್ಯೇವ ತಿಷ್ಠತಿ ಜಗನ್ಮೃಡ ವಿಶ್ವನಾಥ |
ತ್ವಯ್ಯೇವ ಗಚ್ಛತಿ ಲಯಂ ಜಗದೇತದೀಶ
ಲಿಙ್ಗಾತ್ಮಕೇ ಹರ ಚರಾಚರವಿಶ್ವರೂಪಿನ್ || ೧೧ ||
   

No comments:

Post a Comment