Wednesday, February 27, 2013

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್


ವಿಶ್ವಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್
        (ದಕ್ಷಕೃತಮ್)

ಅಕಾರಣಾಯಾಖಿಲಕಾರಣಾಯ
ನಮೋ ಮಹಾಕಾರಣಕಾರಣಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಕಾಲಾನಲಲೋಚನಾಯ
ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ||
  
ನಮೋಽಸ್ತ್ವಹೀನಾಭರಣಾಯ ನಿತ್ಯಂ
ನಮಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ಮೃಡಾಯ |
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ
ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ||

ನಮೋಽಸ್ತು ಭಕ್ತೇಹಿತದಾನದಾತ್ರೇ
ಸರ್ವೌಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋಽಸ್ತು |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ
ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ||

ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾನಲಸನ್ನಿಭಾಯ
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |
ಹಾಲಾಹಲಾದಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ
ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ||

ವಿರಿಞ್ಚಿನಾರಾಯಣಶಕ್ರಮುಖ್ಯೈಃ
ಅಜ್ಞಾತವೀರ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ\
ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ||
       
ಅನೇಕಕೋಟೀನ್ದುನಿಭಾಯ ತೇಽಸ್ತು
ನಮೋ ಗಿರೀಣಾಂ ಪತಯೇಽಘಹನ್ತ್ರೇ

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಭಕ್ತವಿಪದ್ಧರಾಯ
ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ||

ಯಜ್ಞಾಯ ಯಜ್ಞಾದಿಫಲಪ್ರದಾತ್ರೇ
ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ |
ನಮೋ ಮಹಾನನ್ದಮಯಾಯ ನಿತ್ಯಂ
ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ||


ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಾಯ ವಿಶುದ್ಧಧಾಮ್ನೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ದುಷ್ಟಕುಲಾನ್ತಕಾಯ |
ಸಮಸ್ತತೇಜೋನಿಧಯೇ ನಮಸ್ತೇ
ಕೃತಾಗಸಂ ಮಾಮವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ || ||

No comments:

Post a Comment