Thursday, February 28, 2013

ಶ್ರೀದತ್ತ ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀದತ್ತ ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರಮ್
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಪ್ರಸೀದ
ತ್ವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಕರ್ತಾ ವೇದ|
ಕೋಽಪ್ಯನ್ತಂ ತೇ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವ
ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತಾನ್ ಮೇಽಪರಾಧಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ||||

ತ್ವದುದ್ಭವತ್ವಾತ್ ತ್ವದಧೀನವತ್ವಾತ್
ತ್ವಮೇವ ಮೇ ವನ್ದ್ಯ ಉಪಾಸ್ಯ ಆತ್ಮನ್|
ಅಥಾಪಿ ಮೌಢ್ಯಾತ್ ಸ್ಮರಣಂ ತೇ ಮೇ
ಕೃತಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪ್ರಿಯಕೃನ್ಮಹಾತ್ಮನ್ ||||

ಭೋಗಾಪವರ್ಗಪ್ರದಮಾತ್ಮಬನ್ಧುಂ
ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧುಂ ಪರಿಹಾಯ ಬನ್ಧುಮ್ |
ಹಿತಾಯ ಚಾನ್ಯಂ ಪರಿಮಾರ್ಗಯನ್ತಿ
ಹಾ ಮಾದೃಶೋ ನಷ್ಟದೃಶೋ ವಿಮೂಢಾಃ ||||

ಮತ್ಸಮೋ ಯದ್ಯಪಿ ಪಾಪಕರ್ತಾ
ತ್ವತ್ಸಮೋಽಥಾಪಿ ಹಿ ಪಾಪಹರ್ತಾ|
ಮತ್ಸಮೋಽನ್ಯೋ ದಯನೀಯ ಆರ್ಯ
ತ್ವತ್ಸಮಃ ಕ್ವಾಪಿ ದಯಾಲುವರ್ಯಃ ||||

ಅನಾಥನಾಥೋಽಸಿ ಸುದೀನಬನ್ಧೋ
ಶ್ರೀಶಾನುಕಂಪಾಮೃತಪೂರ್ಣಸಿನ್ಧೋ
ತ್ವತ್ ಪಾದಭಕ್ತಿಂ ತವ ದಾಸದಾಸ್ಯಂ
ತ್ವದೀಯಮನ್ತ್ರಾರ್ಥದೃಢೈಕನಿಷ್ಠಾಮ್ ||||

ಗುರುಸ್ಮೃತಿಂ ನಿರ್ಮಲಬುದ್ಧಿಮಾಧಿ-
ವ್ಯಾಧಿಕ್ಷಯಂ ಮೇ ವಿಜಯಂ ದೇಹಿ|
ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ವರಲೋಕವಶ್ಯಂ
ಧನಾನ್ನವೃದ್ಧಿಂ ವರಗೋಸಮೃದ್ಧಿಮ್ ||||

ಪುತ್ರಾದಿಲಬ್ಧಿಂ ಉದಾರತಾಂ
ದೇಹೀಶ ಮೇ ಚಾಸ್ತ್ವಭಯಂ ಸರ್ವತಃ|
ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿಭೂಭ್ಯೋ ನಮ ಔಷಧೀಭ್ಯಃ
ವಾಚೇ ನಮೋ ವಾಕ್ಪತಯೇ ವಿಷ್ಣವೇ||||

ಶಾನ್ತಾಽಸ್ತು ಭೂರ್ನಶ್ಶಿವಮನ್ತರಿಕ್ಷಂ
ದ್ಯೌಶ್ಚಾಭಯಂ ನೋಽಸ್ತು ದಿಶಃ ಶಿವಾಯ|
ಆಪಶ್ಚ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಪಾನ್ತು ದೇವಾಃ
ಶಂ ಸರ್ವತೋ ಮೇಽಭಯಮಸ್ತು ಶಾನ್ತಿಃ |||| 


No comments:

Post a Comment