Thursday, February 28, 2013

ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಞ್ಚರತ್ನಮ್


ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಞ್ಚರತ್ನಮ್

ಷಡಾನನಂ ಚನ್ದನಲೇಪಿತಾಙ್ಗಂ
ಮಹಾಮತಿಂ ದಿವ್ಯಮಯೂರವಾಹನಮ್ |
ರುದ್ರಸ್ಯ ಸೂನುಂ ಸುರಲೋಕನಾಥಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಂ ಸುರಬೃನ್ದವನ್ದ್ಯಂ
ಕುಮಾರಧಾರತಟಮನ್ದಿರಸ್ಥಮ್ |
ಕನ್ದರ್ಪರೂಪಂ ಕಮನೀಯಗಾತ್ರಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಂ ದ್ವಾದಶದಿವ್ಯನೇತ್ರಂ
ತ್ರಯೀತನುಂ ಶೂಲಮಸಿಂ ದಧಾನಮ್ |
ಶೇಷಾವತಾರಂ ಕಮನೀಯರೂಪಮ್
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಸುರಾರಿಘೋರಾಹವಶೋಭಮಾನಂ
ಸುರೋತ್ತಮಂ ಶಕ್ತಿಧರಂ ಕುಮಾರಮ್ |
ಸುಧಾರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಶೋಭಿಹಸ್ತಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಮೀಶಪುತ್ರಂ
ಮಿಷ್ಟಾನ್ನದಂ ಭೂಸುರಕಾಮಧೇನುಮ್ |
ಗಂಗೋದ್ಭವಂ ಸರ್ವಜನಾನುಕೂಲಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಯಃ ಶ್ಲೋಕಪಞ್ಚಕಮಿದಂ ಪಠತೀಹ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವವಿನಿವೇಶಿತಮಾನಸಃ ಸನ್ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿಭೋಗಮಖಿಲಂ ಭುವಿ ಯದ್ಯದಿಷ್ಟಂ
ಅನ್ತೇ ಗಚ್ಛತಿ ಮುದಾ ಗುಹಸಾಮ್ಯಮೇವ || ||

No comments:

Post a Comment