Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಕೃಪಾಸಮುದ್ರಂ ಸುಮುಖಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಜಟಾಧರಂ ಪಾರ್ವತೀ ವಾಮಭಾಗಮ್ |
ಸದಾಶಿವಂ ರುದ್ರಮನನ್ತರೂಪಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ||

ವಾಚಾಮತೀತಂ ಫಣಿಭೂಷಣಾಂಗಂ
ಗಣೇಶತಾತಂ ಧನದಸ್ಯ ಮಿತ್ರಮ್ |
ಕನ್ದರ್ಪನಾಶಂ ಕಮಲೋತ್ಪಲಾಕ್ಷಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ||

ರಮೇಶವನ್ದ್ಯಂ ರಜತಾದ್ರಿನಾಥಂ
ಶ್ರೀವಾಮದೇವಂ ಭವದುಃಖನಾಶಮ್ |
ರಕ್ಷಾಕರಂ ರಾಕ್ಷಸಪೀಡಿತಾನಾಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ||

ದೇವಾದಿದೇವಂ ಜಗದೇಕನಾಥಂ
ದೇವೇಶವನ್ದ್ಯಂ ಶಶಿಖಣ್ಡಚೂಡಮ್ |
ಗೌರೀಸಮೇತಂ ಕೃತವಿಘ್ನದಕ್ಷಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ||

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಂ ಸುರವೈರಿವಿಘ್ನಂ
ಶುಭಪ್ರದಂ ಭಕ್ತಿಮದನ್ತರಾಣಾಮ್ |
ಕಾಲಾನ್ತಕಂ ಶ್ರೀಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ||

ಹೇಮಾದ್ರಿಚಾಪಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಭಾವಂ
ಗುಹಾತ್ಮಜಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪುರೀಶಮಾದ್ಯಮ್ |
ಶ್ಮಶಾನವಾಸಂ ವೃಷವಾಹನಸ್ಥಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ||

ಆದ್ಯನ್ತಶೂನ್ಯಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಮೀಶಂ
ನನ್ದೀಶಮುಖ್ಯಸ್ತುತವೈಭವಾಢ್ಯಮ್ |
ಸಮಸ್ತದೇವೈಃ ಪರಿಪೂಜಿತಾಙ್ಘ್ರಿಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ||

ತಮೇವ ಭಾನ್ತಂ ಹ್ಯನುಭಾತಿ ಸರ್ವಂ
ಅನೇಕರೂಪಂ ಪರಮಾರ್ಥಮೇಕಮ್ |
ಪಿನಾಕಪಾಣಿಂ ಭವನಾಶಹೇತುಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ನಿತ್ಯಮನನ್ತಮಾದ್ಯಂ
ತ್ರಿಲೋಚನಂ ಚನ್ದ್ರಕಲಾವತಂಸಂ |
ಪತಿಂ ಪಶೂನಾಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ||

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಂ ವಿಷ್ಣುಮುಖೈರುಪಾಸ್ಯಂ
ತ್ರಿಲೋಚನಂ ಪಞ್ಚಮುಖಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ |
ಉಮಾಪತಿಂ ಪಾಪಹರಂ ಪ್ರಶಾನ್ತಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೦ ||

ಕರ್ಪೂರಗಾತ್ರಂ ಕಮನೀಯನೇತ್ರಂ
ಕಂಸಾರಿಮಿತ್ರಂ ಕಮಲೇನ್ದುವಕ್ತ್ರಮ್ |
ಕನ್ದರ್ಪಗಾತ್ರಂ ಕಮಲೇಶಮಿತ್ರಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೧ ||

ವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಗಾತ್ರಂ
ಗೌರೀಕಲತ್ರಂ ಹರಿದಮ್ಬರೇಶಮ್ |
ಕುಬೇರಮಿತ್ರಂ ಜಗತಃ ಪವಿತ್ರಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೨ ||

ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಂ ಕನಕಾದ್ರಿಚಾಪಂ
ಕಾನ್ತಾಸಮಾಕ್ರಾನ್ತನಿಜಾರ್ದ್ಧದೇಹಮ್ |
ಕಪರ್ದಿನಂ ಕಾಮರಿಪುಂ ಪುರಾರಿಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೩ ||

ಕಲ್ಪಾನ್ತಕಾಲಾಹಿತಚಣ್ಡನೃತ್ತಂ
ಸಮಸ್ತವೇದಾನ್ತವಚೋನಿಗೂಢಮ್ |
ಅಯುಗ್ಮನೇತ್ರಂ ಗಿರಿಜಾಸಹಾಯಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೪ ||

ದಿಗಂಬರಂ ಶಙ್ಖಸಿತಾಲ್ಪಹಾಸಂ
ಕಪಾಲಿನಂ ಶೂಲಿನಮಪ್ರಮೇಯಮ್ |
ನಗಾತ್ಮಜಾವಕ್ತ್ರಪಯೋಜಸೂರ್ಯಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೫ ||

ಸದಾಶಿವಂ ಸತ್ಪುರುಷೈರನೇಕೈಃ
ಸದಾರ್ಚಿತಂ ಸಾಮಶಿರಸ್ಸುಗೀತಮ್ |
ವೈಯ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಮುಗ್ರಮೀಶಂ
ಚಿದಮ್ಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ || ೧೬ ||

ಚಿದಂಬರಸ್ಯ ಸ್ತವನಂ ಪಠೇದ್ಯಃ
ಪ್ರದೋಷಕಾಲೇಷು ಪುಮಾನ್ ಧನ್ಯಃ |
ಭೋಗಾನಶೇಷಾನನುಭೂಯ ಭೂಯಃ
ಸಾಯುಜ್ಯಮಪ್ಯೇತಿ ಚಿದಂಬರಸ್ಯ || ೧೭ ||

No comments:

Post a Comment