Thursday, February 28, 2013

ಶ್ರೀಧರ್ಮಶಾಸ್ತುಃ ಅಷ್ಟಕಮ್


  ಶ್ರೀಧರ್ಮಶಾಸ್ತುಃ ಅಷ್ಟಕಮ್

 ಬನ್ಧೂಕಬನ್ಧುರರುಚಿಂ ಕಲಧೌತಭಾಸಂ
ಪಞ್ಚಾನನಂ ದುರಿತವಞ್ಚನಧೀರಮೀಶಮ್ |
ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯಾಕಲಿತಶಕ್ತಿಕಟಾಕ್ಷಚಾರುಂ
ನೀಲೋತ್ಪಲಾರ್ಚಿತತನುಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ದೇವಮ್ || ||


ಕಲ್ಯಾಣವೇಷರುಚಿರಂ ಕರುಣಾನಿಧಾನಂ
ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಸದೃಶಂ ಕಮನೀಯಭಾಸಮ್ |
ಕಾನ್ತಾದ್ವಯಾಕಲಿತಪಾರ್ಶ್ವಮಘಾರಿಮಾದ್ಯಂ
ಶಾಸ್ತಾರಮೇವ ಸತತಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ||
ಯೋ ವಾ ಸ್ಮರೇದರುಣಕುಙ್ಕುಮಪಙ್ಕಶೋಣ-
ಗುಂಜಾಪಿನದ್ಧಕಚಭಾರಲಸತ್ಕಿರೀಟಮ್ |
ಶಾಸ್ತಾರಮೇವ ಸತತಂ ತು ಸರ್ವಲೋಕಾನ್
ವಿಸ್ಮಾಪಯೇನ್ನಿಜವಿಲೋಕನತೋ ನಿತಾನ್ತಮ್ || ||

ಪಞ್ಚೇಷುಕೈಟಭವಿರೋಧಿತನೂಭವಂ ತಂ
ಆರೂಢದನ್ತಿಪರಮಾದೃತಮನ್ದಹಾಸಮ್ |
ಹಸ್ತಾಮ್ಬುಜೈರವಿರತಂ ನಿಜಭಕ್ತಹಂಸೇ
ಷ್ವೃದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ಹಿ ದದತಂ ಭುವನೈಕವನ್ದ್ಯಮ್ || ||

ಗುಂಜಾಮಣಿಸ್ರಗುಪಲಕ್ಷಿತಕೇಶಹಸ್ತಂ
ಕಸ್ತೂರಿಕಾತಿಲಕಮೋಹನಸರ್ವಲೋಕಮ್ |
ಪಞ್ಚಾನನಾಮ್ಬುಜಲಸತ್ ಘನಕರ್ಣಪಾಶಂ
ಶಾಸ್ತಾರಮಮ್ಬುರುಹಲೋಚನಮೀಶಮೀಡೇ || ||

ಪಞ್ಚಾನನಂ ದಶಭುಜಂ ಧೃತಹೇತಿದಣ್ಡಂ
ಧಾರಾವತಾದಪಿ ರೂಷ್ಣಿಕಮಾಲಿಕಾಭಿಃ |
ಇಚ್ಛಾನುರೂಪಫಲದೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮೇವ ಭಕ್ತೇ-
ಷ್ವಿತ್ಥಂ ಪ್ರತೀತವಿಭವಂ ಭಗವನ್ತಮೀಡೇ || ||

ಸ್ಮೇರಾನನಾದ್ ಭಗವತಃ ಸ್ಮರಶಾಸನಾಚ್ಚ
ಮಾಯಾಗೃಹೀತಮಹಿಲಾವಪುಷೋ ಹರೇಶ್ಚ |
ಯಃ ಸಂಗಮೇ ಸಮುದಭೂತ್ ಜಗತೀಹ ತಾದೃಗ್
ದೇವಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ಕರುಣಾಲಯಮಾಶ್ರಯೇಽಹಮ್ || ||

ಯಸ್ಯೈವ ಭಕ್ತಜನಮತ್ರ ಗೃಣನ್ತಿ ಲೋಕೇ
ಕಿಂ ವಾ ಮಯಃ ಕಿಮಥವಾ ಸುರವರ್ಧಕಿರ್ವಾ |
ವೇಧಾಃ ಕಿಮೇಷ ನನು ಶಮ್ಬರ ಏಷ ವಾ ಕಿಂ
ಇತ್ಯೇವ ತಂ ಶರಣಮಾಶುತರಂ ವ್ರಜಾಮಿ || ||

No comments:

Post a Comment