Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶಮಙ್ಗಲಸ್ತೋತ್ರಮ್


 ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶಮಙ್ಗಲಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರಿಯಃ ಕಾನ್ತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇಽರ್ಥಿನಾಮ್ |
ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕಸದ್ಮವಿಭ್ರಮಚಕ್ಷುಷೇ |
ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟಾದ್ರಿಶೃಙ್ಗಾಯ ಮಙ್ಗಲಾಭರಾಣಾಙ್ಘ್ರಯೇ |
ಮಙ್ಗಲಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಸರ್ವಾವಯವಸೌನ್ದರ್ಯಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಮ್ |
ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವದ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನನ್ದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ |
ಸರ್ವಾನ್ತರಾತ್ಮನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||


ಸ್ವತಃ ಸರ್ವವಿದೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಣೇ |
ಸುಲಭಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ಪ್ರಪನ್ನಪರತತ್ವಾಯ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಅಕಾಲತತ್ವವಿಶ್ರಾನ್ತಾವಾತ್ಮಾನಮನುಪಶ್ಯತಾಮ್ |
ಅತೃಪ್ತಾಮೃತರೂಪಾಯ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಪ್ರಾಯಃ ಸ್ವಚರಣೌ ಪುಂಸಾಂ ಶರಣ್ಯತ್ವೇನ ಪಾಣಿನಾ |
ಕೃಪಯಾ ದರ್ಶಯತೇ ಶ್ರೀಮದ್ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ದಯಾಮೃತತರಙ್ಗಿಣ್ಯಾಃ ತರಙ್ಗೈರತಿಶೀತಲೈಃ |
ಅಪಾಙ್ಗೈಃ ಸಿಞ್ಚತೇ ವಿಶ್ವಂ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ೧೦ ||

ಸ್ರಗ್ಭೂಷಾಮ್ಬರಹೇತೀನಾಂ ಸುಷಮಾವಹಮೂರ್ತಯೇ |
ಸರ್ವಾರ್ತಿಶಮನಾಯಾಸ್ತು ವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀವೈಕುಣ್ಠವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣೀತಟೇ |
ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀಮದ್ ಸುನ್ದರಜಾಮಾತೃಮುನಿಮಾನಸವಾಸಿನೇ |
ಸರ್ವಲೋಕನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್  || ೧೩ ||

ನಮಃ ಶ್ರೀವೇಙ್ಕಟೇಶಾಯ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ವಾಸುದೇವಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ೧೪ || 

No comments:

Post a Comment