Wednesday, February 27, 2013

ದ್ವಾದಶನಾಮಪಞ್ಜರಮ್


 ದ್ವಾದಶನಾಮಪಞ್ಜರಮ್

ಪುರಸ್ತಾತ್ ಕೇಶವಃ ಪಾತು ಚಕ್ರೀ ಜಾಮ್ಬೂನದಪ್ರಭಃ |
ಪಶ್ಚಾನ್ನಾರಾಯಣಃ ಶಙ್ಖೀ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಃ || ||

ಇನ್ದೀವರದಲಶ್ಯಾಮೋ ಮಾಧವೋರ್ಧ್ವಂ ಗದಾಧರಃ |
ಗೋವಿನ್ದೋ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಧನ್ವೀ ಚನ್ದ್ರಪ್ರಭೋ ಮಹಾನ್ || ||

ಉತ್ತರೇ ಹಲಭೃದ್ವಿಷ್ಣುಃ ಪದ್ಮಕಿಞ್ಜಲ್ಕಸನ್ನಿಭಃ |
ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಮರವಿನ್ದಾಭೋ ಮುಸಲೀ ಮಧುಸೂದನಃ || ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ಖಡ್ಗಪಾಣಿಃ ನಿಋತ್ಯಾಂ ಜ್ವಲನಪ್ರಭಃ |
ವಾಯವ್ಯಾಂ ವಾಮನೋ ವಜ್ರೀ ತರುಣಾದಿತ್ಯದೀಪ್ತಿಮಾನ್ || ||

ಏಶಾನ್ಯಾಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಭಃ ಶ್ರೀಧರಃ ಪಟ್ಟಸಾಯುಧಃ |
ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಬಾಹ್ಯಾನ್ ದಿಶಿ ಮುದ್ಗರೀ || ||

ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ ಪದ್ಮನಾಭೋ ಮೇ ಸಹಸ್ರಾರ್ಕಸಮಪ್ರಭಃ |
ಸರ್ವಾಯುಧಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ || ||

ಇನ್ದ್ರಗೋಪಕಸಙ್ಕಾಶಃ ಪಾಶಹಸ್ತೋಽಪರಾಜಿತಃ |
ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರಂ ದೇಹಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ದಾಮೋದರ ಸ್ಥಿತಃ || ||

ಏವಂ ಸರ್ವತ್ರಮಚ್ಛಿದ್ರಂ ನಾಮದ್ವಾದಶಪಞ್ಜರಮ |
ಪ್ರವಿಷ್ಟೋಽಹಂ ಮೇ ಕಿಞ್ಚಿದ್ಭಯಮಸ್ತಿ ಕದಾಚನ || ||
 ಭಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಕದಾಚನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ  |

  

No comments:

Post a Comment