Wednesday, February 27, 2013

ನಿರ್ವಾಣದಶಕಸ್ತೋತ್ರಮ್


ನಿರ್ವಾಣದಶಕಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಭೂಮಿರ್ನ ತೋಯಂ ತೇಜೋ ವಾಯುಃ
ಖಂ ನೇನ್ದ್ರಿಯಂ ವಾ ತೇಷಾಂ ಸಮೂಹಃ |
ಅನೈಕಾನ್ತಿಕತ್ವಾತ್ ಸುಷುಪ್ತ್ಯೇಕಸಿದ್ಧಃ
ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್ || ||

ವರ್ಣಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಚಾರಧರ್ಮಾಃ
ಮ್ಸ್ ಧಾರಣಾಧ್ಯಾನಯೋಗಾದಯೋಽಪಿ |
ಅನಾತ್ಮಾಶ್ರಯೋಽಹಂ ಮಮಾಧ್ಯಾಸಹಾನಾತ್
ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್  || ||

ಮಾತಾ ಪಿತಾ ವಾ ದೇವಾ ಲೋಕಾಃ
ವೇದಾ ಯಜ್ಞಾ ತೀರ್ಥಂ ಬ್ರುವನ್ತಿ |
ಸುಷುಪ್ತೌ ನಿರಸ್ತಾದಿಶೂನ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್
ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್ || ||

ಸಾಂಖ್ಯಂ ಶೈವಂ ತತ್ ಪಾಞ್ಚರಾತ್ರಂ
ಜೈನಂ ಮೀಮಾಂಸಕಾದೇರ್ಮತಂ ವಾ |
ವಿಶಿಷ್ಟಾನುಭೂತ್ಯಾ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್
ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್  || ||

ಶುಕ್ಲಂ ಕೃಷ್ಣಂ ರಕ್ತಂ ಪೀತಂ
ಪೀನಂ ಕುಬ್ಜಂ ಹ್ರಸ್ವಂ ದೀರ್ಘಮ್ |
ರೂಪಂ ತಥಾ ಜ್ಯೋತಿರಾಕಾರಕತ್ವಾತ್
ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್  || ||

ಜಾಗ್ರನ್ನ ಮೇ ಸ್ವಪ್ನಕೋ ವಾ ಸುಷುಪ್ತಿಃ
ವಿಶ್ವೋ ವಾ ತೈಜಸಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಕೋ ವಾ |
ಅವಿದ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ತ್ರಯಾಣಾಂ ತುರೀಯಂ
ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್  || ||

ಶಾಸ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶಿಷ್ಯೋ ಶಿಕ್ಷಾ
ತ್ವಂ ಚಾಹಂ ಚಾಯಂ ಪ್ರಪಞ್ಚಃ |
ಸ್ವರೂಪಾವಬೋಧಾದ್ವಿಕಲ್ಪಾಸಹಿಷ್ಣುಃ
ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್ || ||

ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚಾಧೋ ಚಾನ್ತರ್ನ ಬಾಹ್ಯಂ
ಮಧ್ಯಂ ತಿರ್ಯಙ್ ಪೂರ್ವಾಪರಾದಿಕ್ |
ವಿಯದ್ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾತ್ ಅಖಣ್ಡೈಕರೂಪಃ
ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್ || ||

ಅಪಿ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದಿತತ್ವಪ್ರಯೋಗಾತ್
ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧಭಾವಾದನನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್ |
ಜಗತ್ ತುಚ್ಛಮೇತತ್ ಸಮಸ್ತಂ ತದನ್ಯಃ
ತದೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟಃ ಶಿವಃ ಕೇವಲೋಽಹಮ್ || ||

ಚೈಕಂ ತದನ್ಯತ್ ದ್ವಿತೀಯಂ ಕುತಃ ಸ್ಯಾತ್
ಚಾಕೇವಲತ್ವಂ ವಾ ಕೇವಲತ್ವಂ |
ಶೂನ್ಯಂ ಚಾಶೂನ್ಯಮದ್ವೈತಕತ್ವಾತ್
ಕಥಂ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಸಿದ್ಧಂ ಬ್ರವೀಮಿ || ೧೦ ||

No comments:

Post a Comment