Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ಹರಿಶರಣಾಷ್ಟಕಮ್


 ಶ್ರೀ ಹರಿಶರಣಾಷ್ಟಕಮ್
      (ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಮ್)

ಧ್ಯೇಯಂ ವದನ್ತಿ ಶಿವಮೇವಹಿ ಕೇಚಿದನ್ಯೇ
ಶಕ್ತಿಂ ಗಣೇಶಮಪರೇ ತು ದಿವಾಕರಂ ವೈ |
ರೂಪೈಸ್ತು ತೈರಪಿ ವಿಭಾಸಿ ಯತಸ್ತ್ವಮೇವ
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಶಙ್ಖಪಾಣೇ || ||

ನೋ ಸೋದರೋ ಜನಕೋ ಜನನೀ ಜಾಯಾ
ನೈವಾತ್ಮಜೋ ಕುಲಂ ವಿಪುಲಂ ಬಲಂ ವಾ |
ಸಂದೃಶ್ಯತೇ ಕಿಲ ಕೋಽಪಿ ಸಹಾಯಕೋ ಮೇ
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಶಙ್ಖಪಾಣೇ || ||

ನೋಪಾಸಿತಾ ಮದಮಪಾಸ್ಯ ಮಯಾ ಮಹಾನ್ತಃ
ತೀರ್ಥಾನಿ ಚಾಸ್ತಿಕಧಿಯಾ ನಹಿ ಸೇವಿತಾನಿ |
ದೇವಾರ್ಚನಂ ವಿಧಿವನ್ನಕೃತಂ ಕದಾಪಿ
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಶಙ್ಖಪಾಣೇ || ||

ದುರ್ವಾಸನಾ ಮಮ ಸದಾ ಪರಿಕರ್ಷಯನ್ತಿ
ಚಿತ್ತಂ ಶರೀರಮಪಿ ರೋಗಗಣಾ ದಹನ್ತಿ |
ಸಞ್ಜೀವನಂ ಪರಹಸ್ತಗತಂ ಸದೈವ
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಶಙ್ಖಪಾಣೇ || ||

ಪೂರ್ವಂ ಕೃತಾನಿ ದುರಿತಾನಿ ಮಯಾ ತು ಯಾನಿ
ಸ್ಮೃತ್ವಾಽಖಿಲಾನಿ ಹೃದಯಂ ಪರಿಕಂಪತೇ ಮೇ |
ಖ್ಯಾತಾ ತೇ ಪತಿತಪಾವನತಾ ತು ಯಸ್ಮಾತ್
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಶಙ್ಖಪಾಣೇ || ||

ದುಃಖಂ ಜರಾಮರಣಜಂ ವಿವಿಧಾಶ್ಚ ರೋಗಾಃ
ಕಾಕಶ್ವಸೂಕರಜನಿರ್ನಿರಯೇ ಪಾತಃ |
ತೇ ವಿಸ್ಮೃತೇರ್ಫಲಮಿದಂ ವಿತತಂ ಹಿ ಲೋಕೇ
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಶಙ್ಖಪಾಣೇ || ||

ನೀಚೋಽಪಿ ಪಾಪವಲಿತೋಽಪಿ ವಿನಿನ್ದಿತೋಽಪಿ
ಬ್ರೂಯಾತ್ ತವಾಹಮಿತಿ ಯಸ್ತು ಕಿಲೈಕವಾರಮ್ |
ತಂ ನೇಷ್ಯಸೀಶ ನಿಜಲೋಕಮಿತಿ ವ್ರತಂ ತೇ
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಶಙ್ಖಪಾಣೇ || ||

ವೇದೇಷು ಧರ್ಮವಚನೇಷು ತಥಾಗಮೇಷು
ರಮಾಯಣೇಽಪಿ ಪುರಾಣಕದಮ್ಬಕೇ ವಾ |
ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವ ವಿಧಿನಾ ಗದಿತಸ್ತ್ವಮೇವ
ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ಶಙ್ಖಪಾಣೇ || ||
              ***
 

No comments:

Post a Comment