Thursday, February 28, 2013

ಶ್ರೀಧರ್ಮಶಾಸ್ತೃಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀಧರ್ಮಶಾಸ್ತೃಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರಿತಾನನ್ದ ಚಿನ್ತಾಮಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ
ಸದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಪೂರ್ಣಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಉದಾರಂ ಸುದಾರಂ ಸುರಾಧಾರಮೀಶಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ||

ವಿಭುಂ ವೇದವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಂ ವರಿಷ್ಠಂ
ವಿಭೂತಿಪ್ರದಂ ವಿಶ್ರುತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಮ್ |
ವಿಭಾಸ್ವತ್ಪ್ರಭಾವಪ್ರಭಂ ಪುಷ್ಕಲೇಷ್ಟಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ||

ಪರಿತ್ರಾಣದಕ್ಷಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ
ಸ್ಫುರಚ್ಚಾರುಗಾತ್ರಂ ಭವಧ್ವಾನ್ತಮಿತ್ರಮ್ |
ಪರಂ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ||

ಪರೇಶಂ ಪ್ರಭುಂ ಪೂರ್ಣಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ
ಗಿರೀಶಾಧಿಪೀಠೋಜ್ವಲಚ್ಚಾರುದೀಪಮ್ |
ಸುರೇಶಾದಿಸಂಸೇವಿತಂ ಸುಪ್ರತಾಪಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ||

ಹರೀಶಾನಸಂಯುಕ್ತಶಕ್ತ್ಯೈಕವೀರಂ
ಕಿರಾತಾವತಾರಂ ಕೃಪಾಪಾಙ್ಗಪೂರಂ |
ಕಿರೀಟಾವತಂಸೋಜ್ಜ್ವಲತ್ ಪಿಞ್ಛಭಾರಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ||

ಗುರುಂ ಪೂರ್ಣಲಾವಣ್ಯಪಾದಾದಿಕೇಶಂ
ಗರೀಯಂ ಮಹತ್ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ |
ಕರಾಮ್ಭೋರುಹನ್ಯಸ್ತವೇತ್ರಂ ಸುರೇಶಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ||

ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ಜ್ವಲನ್ತಂ ಮಹಾನ್ತಂ
ಮಹಾವಾಕ್ಯಸಾರೋಪದೇಶಂ ಸುಶಾನ್ತಮ್ |
ಮಹರ್ಷಿಪ್ರಹರ್ಷಪ್ರದಂ ಜ್ಞಾನಕನ್ದಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ||

ಮಹಾರಣ್ಯಮನ್ಮಾನಸಾನ್ತರ್ನಿವಾಸಾನ್
ಅಹಂಕಾರದುರ್ವಾರಹಿಂಸ್ರಾಮೃಗಾದೀನ್ |
ಹರನ್ತಂ ಕಿರಾತಾವತಾರಂ ಚರನ್ತಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ||


ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಭೂತಪ್ರಪಞ್ಚಾನ್ತರಸ್ಥಂ
ಪೃಥಗ್ಭೂತಚೈತನ್ಯಜನ್ಯಂ ಪ್ರಶಸ್ತಮ್ |
ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪುರಾಣಪ್ರಸಿದ್ಧಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ||

ಜಗಜ್ಜೀವನಂ ಪಾವನಂ ಭಾವನೀಯಂ
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕಂ ದೀಪಕಂ ಮೋಹನೀಯಂ |
ಸುಖಾಧಾರಮಾಧಾರಭೂತಂ ತುರೀಯಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧೦ ||

ಇಹಾಮುತ್ರ ಸತ್ಸೌಖ್ಯಸಂಪನ್ನಿದಾನಂ
ಮಹದ್ಯೋನಿಮವ್ಯಾಹತಾತ್ಮಾಭಿಧಾನಮ್ |
ಮಹತ್ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಯನಂ ದೀಪ್ಯಮಾನಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧೧ ||


ತ್ರಿಕಾಲಸ್ಥಿತಂ ಸುಸ್ಥಿರಂ ಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಥಂ
ತ್ರಿಧಾಮಾದಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥಮ್ |
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿಮಾರ್ತಿಚ್ಛಿದಂ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧೨ ||

ಇಡಾಪಿಙ್ಗಲಾಸುಷುಮ್ನಾ ವಿಶನ್ತಂ
ಸ್ಫುಟಂ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಂ ಸುಶಾನ್ತಂ |
ದೃಢಂ ನಿತ್ಯನಿರ್ವಾಣಮುದ್ಭಾಸಯನ್ತಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧೩ ||

ಅಣುಬ್ರಹ್ಮಪರ್ಯನ್ತ ಜೀವೈಕ್ಯಬಿಮ್ಬಂ
ಗುಣಾಕಾರಮತ್ಯನ್ತಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪಮ್ |
ಅನರ್ಘಂ ಶುಭೋದರ್ಕಮಾತ್ಮಾವಲಮ್ಬಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧೪ ||

No comments:

Post a Comment