Thursday, February 28, 2013

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತವಂ


ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತವಂ
           (ಅಗಸ್ತ್ಯಕೃತಂ)

ಜಯ ಪದ್ಮವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಜಯ ತ್ವಂ ಶ್ರೀಪತಿಪ್ರಿಯೇ |
ಜಯ ಮಾತರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣಿ || ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದಯಾನಿಧೇ || ||

ಪದ್ಮಾಲಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವದೇ |
ಸರ್ವಭೂತಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವಸುವೃಷ್ಟಿಂ ಸದಾ ಕುರು || ||

ಜಗನ್ಮಾತರ್ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದಯಾನಿಧೇ |
ದಯಾವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ||

ನಮಃ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಸುತೇ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಧಾರಿಣಿ |
ರಕ್ಷ ತ್ವಂ ದೇವದೇವೇಶಿ ದೇವದೇವಸ್ಯ ವಲ್ಲಭೇ || ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತ್ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮಮೋಪರಿ |
ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನಿ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನಿ || ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ನಮನ್ತೇ ತ್ವಾಂ ಜಗದಾನನ್ದದಾಯಿನಿ |
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗದ್ಧಿತೇ || ||

ಆರ್ತಿಹನ್ತ್ರಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಸದಾ |
ಅಬ್ಜವಾಸೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಚಾಪಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ||

ಚಞ್ಚಲಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನಿ ಮಾತಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ || ||

ಪರಿಪಾಲಯ ಭೋ ಮಾತಃ ಮಾಂ ತುಭ್ಯಂ ಶರಣಾಗತಮ್
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಲಯೇ |
ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ || ೧೦ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವದ್ಗುಣಕೀರ್ತನೇನ ಕಮಲಾಭೂರ್ಯಾತ್ಯಲಂ ಜಿಹ್ಮತಾಂ
ರುದ್ರಾದ್ಯಾ ರವಿಚನ್ದ್ರದೇವಪತಯೋ ವಕ್ತುಂ ಚೈವ ಕ್ಷಮಾಃ |
ಅಸ್ಮಾಭಿಸ್ತವರೂಪಲಕ್ಷಣಗುಣಾನ್ ವಕ್ತುಂ ಕಥಂ ಶ್ಕ್ಯತೇ
ಮಾತರ್ಮಾಂ ಪರಿಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಜನನಿ ಕೃತ್ವಾ ಮಮೇಷ್ಟಂ ಧ್ರುವಮ್  || ೧೧ ||

No comments:

Post a Comment