Thursday, February 28, 2013

ವೀರವಿಂಶತಿಕಾವ್ಯಂ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್


ವೀರವಿಂಶತಿಕಾವ್ಯಂ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್
        (ಉಮಾಪತಿ ಕವಿವಿರಚಿತಮ್)

ಲಾಂಗೂಲಮೃಷ್ಟವಿಯದಮ್ಬುಧಿಮಧ್ಯಮಾರ್ಗ-
ಮುತ್ಪ್ಲುತ್ಯ ಯಾನ್ತಮಮರೇನ್ದ್ರಮುದೋ ನಿದಾನಮ್ |
ಆಸ್ಫಾಲಿತಸ್ವಕಭುಜಸ್ಫುಟಿತಾದ್ರಿಕಾಣ್ಡಂ
ದ್ರಾಙ್ಮೈಥಿಲೀನಯನನನ್ದನಮದ್ಯ ವನ್ದೇ || ||

ಮಧ್ಯೇನಿಶಾಚರಮಹಾಭಯದುರ್ವಿಷಹ್ಯಂ
ಘೋರಾದ್ಭುತವ್ರತಮಿದಂ ಯದದಶ್ಚಚಾರ |
ಪತ್ಯೇ ತದಸ್ಯ ಬಹುಧಾಪರಿಣಾಮದೂತಂ
ಸೀತಾಪುರಸ್ಕೃತತನುಂ ಹನುಮನ್ತಮೀಡೇ || ||

ಯಃ ಪಾದಪಙ್ಕಜಯುಗಂ ರಘುನಾಥಪತ್ನ್ಯಾ
ನೈರಾಶ್ಯರೂಷಿತವಿರಕ್ತಮಪಿ ಸ್ವರಾಗೈಃ |
ಪ್ರಾಗೇವ ರಾಗಿ ವಿದಧೇ ಬಹು ವನ್ದಮಾನೋ
ವನ್ದೇಽಞ್ಜನಾಜನುಷಮೇವ ವಿಶೇಷತುಷ್ಟ್ಯೈ || ||

ತಾಞ್ಜಾನಕೀವಿರಹವೇದನಹೇತುಭೂತಾನ್
ದ್ರಾಗಾಕಲಯ್ಯ ಸದಶೋಕವನೀಯವೃಕ್ಷಾನ್ |
ಲಙ್ಕಾಲಕಾನಿವ ಘನಾನುದಪಾಟಯದ್ಯ-
ಸ್ತಂ ಹೇಮಸುನ್ದರಕಪಿಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ || ||

ಘೋಷಪ್ರತಿಧ್ವನಿತಶೈಲಗುಹಾಸಹಸ್ರ-
ಸಂಭ್ರಾನ್ತನಾದಿತವಲನ್ಮೃಗನಾಥಯೂಥಮ್ |
ಅಕ್ಷಕ್ಷಯಕ್ಷಣವಿಲಕ್ಷಿತರಾಕ್ಷಸೇನ್ದ್ರ-
ಮಿನ್ದ್ರಂ ಕಪೀನ್ದ್ರಪೃತನಾವಲಯಸ್ಯ ವನ್ದೇ || ||

ಹೇಲಾವಿಲಙ್ಘಿತಮಹಾರ್ಣವಮಪ್ಯಮನ್ದಂ
ಘೂರ್ಣದ್ಗದಾವಿಹತಿವಿಕ್ಷತರಾಕ್ಷಸೇಷು |
ಸ್ವಮ್ಮೋದವಾರಿಧಿಮಪಾರಮಿವೇಕ್ಷಮಾಣಂ
ವನ್ದೇಽಹಮಕ್ಷಯಕುಮಾರಕಮಾರಕೇಶಮ್ || ||

ಜಮ್ಭಾರಿಜಿತ್ಪ್ರಸಭಲಮ್ಬಿತಪಾಶಬನ್ಧಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾನುರೋಧಮಿವ ತತ್ಕ್ಷಣಮುದ್ವಹನ್ತಮ್ |
ರೌದ್ರಾವತಾರಮಪಿ ರಾವಣದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿ-
ಸಙ್ಕೋಚಕಾರಣಮುದಾರಹರಿಂ ಭಜಾಮಿ || ||


ದರ್ಪೋನ್ನಮನ್ನಿಶಿಚರೇಶ್ವರಮೂರ್ಧಚಞ್ಚ-
ತ್ಕೋಟೀರಚುಮ್ಬಿ ನಿಜಬಿಮ್ಬಮುದೀಕ್ಷ್ಯ ಹೃಷ್ಟಮ್ |
ಪಶ್ಯನ್ತಮಾತ್ಮಭುಜಯನ್ತ್ರಣಪಿಷ್ಯಮಾಣ-
ತತ್ಕಾಯಶೋಣಿತನಿಪಾತಮಪೇಕ್ಷಿ ವಕ್ಷಃ || ||

ಅಕ್ಷಪ್ರಭೃತ್ಯಮರವಿಕ್ರಮವೀರನಾಶ-
ಕ್ರೋಧಾದಿವ ದ್ರುತಮುದಞ್ಚಿತಚನ್ದ್ರಹಾಸಾಮ್ |
ನಿದ್ರಾಪಿತಾಭ್ರಘನಗರ್ಜನಘೋರಘೋಷೈಃ
ಸಂಸ್ಥಮ್ಭಯನ್ತಮಭಿನೌಮಿ ದಶಾಸ್ಯಮೂರ್ತಿಮ್ || ||

ಆಶಂಸ್ಯಮಾನವಿಜಯಂ ರಘುನಾಥಧಾಮ
ಶಂಸನ್ತಮಾತ್ಮಕೃತಭೂರಿಪರಾಕ್ರಮೇಣ |
ದೌತ್ಯೇ ಸಮಾಗಮಸಮನ್ವಯಮಾದಿಶನ್ತಂ
ವನ್ದೇ ಹರೇಃ ಕ್ಷಿತಿಭೃತಃ ಪೃತನಾಪ್ರಧಾನಮ್ || ೧೦ ||

ಯಸ್ಯೌಚಿತೀಂ ಸಮುಪದಿಷ್ಟವತೋಽಧಿಪುಚ್ಛಂ
ದಮ್ಭಾನ್ಧಿತಾಂ ಧಿಯಮಪೇಕ್ಷ್ಯ ವಿವರ್ಧಮಾನಃ |
ನಕ್ತಞ್ಚರಾಧಿಪತಿರೋಷಹಿರಣ್ಯರೇತಾ
ಲಙ್ಕಾಂ ದಿಧಕ್ಷುರಪತತ್ತಮಹಂ ವೃಣೋಮಿ || ೧೧ ||

ಕ್ರನ್ದನ್ನಿಶಾಚರಕುಲಾಂ ಜ್ವಲನಾವಲೀಢೈಃ
ಸಾಕ್ಷಾದ್ಗೃಹೈರಿವ ಬಹಿಃ ಪರಿದೇವಮಾನಾಮ್ |
ಸ್ತಬ್ಧಸ್ವಪುಚ್ಛತಟಲಗ್ನಕೃಪೀಟಯೋನಿ-
ದನ್ದಹ್ಯಮಾನನಗರೀಂ ಪರಿಗಾಹಮಾನಾಮ್ || ೧೨ ||


ಮೂರ್ತೈರ್ಗೃಹಾಸುಭಿರಿವ ದ್ಯುಪುರಂ ವ್ರಜದ್ಭಿ-
ರ್ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಕ್ಷಣಂ ಪರಿಗತಂ ಪತಗೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ |
ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ದಧತುಮುಚ್ಛ್ರಿತದೀಪ್ತಿ ಪುಚ್ಛಂ
ಸೇನಾಂ ವಹದ್ವಿಹಗರಾಜಮಿವಾಹಮೀಡೇ || ೧೩ ||

ಸ್ಥಮ್ಭೀಭವತ್ಸ್ವಗುರುವಾಲಧಿಲಗ್ನವಹ್ನಿ-
ಜ್ವಾಲೋಲ್ಲಲದ್ಧ್ವಜಪಟಾಮಿವ ದೇವತುಷ್ಟ್ಯೈ |
ವನ್ದೇ ಯಥೋಪರಿ ಪುರೋ ದಿವಿ ದರ್ಶಯನ್ತ-
ಮದ್ಯೈವ ರಾಮವಿಜಯಾಜಿಕವೈಜಯನ್ತೀಮ್ || ೧೪ ||

ರಕ್ಷಕ್ಷಯೈಕಚಿತಕಕ್ಷಕಪೂಶ್ಚಿತೌ ಯಃ
ಸೀತಾಶುಚೋ ನಿಜವಿಲೋಕನತೋ ಮೃತಾಯಾಃ |
ದಾಹಂ ವ್ಯಧಾದಿವ ತದನ್ತ್ಯವಿಧೇಯಭೂತಂ
ಲಾಙ್ಗೂಲದತ್ತದಹನೇನ ಮುದೇ ನೋಽಸ್ತು || ೧೫ ||

ಆಶುದ್ಧಯೇ ರಘುಪತಿಪ್ರಣಯೈಕಸಾಕ್ಷ್ಯೇ
ವೈದೇಹರಾಜದುಹಿತುಃ ಸರಿದೀಶ್ವರಾಯ |
ನ್ಯಾಸಂ ದದಾನಮಿವ ಪಾವಕಮಾಪತನ್ತ-
ಮಬ್ಧೌ ಪ್ರಭಞ್ಜನತನೂಜನುಷಂ ಭಜಾಮಿ || ೧೬ ||

ರಕ್ಷಸ್ಸ್ವತೃಪ್ತಿರುಡಶಾನ್ತಿವಿಶೇಷಶೋಣ-
ಮಕ್ಷಕ್ಷಯಕ್ಷಣವಿಧಾನುಮಿತಾತ್ಮದಾಕ್ಷ್ಯಮ್ |
ಭಾಸ್ವತ್ಪ್ರಭಾತರವಿಭಾನುಭರಾವಭಾಸಂ
ಲಙ್ಕಾಭಯಙ್ಕರಮಮುಂ ಭಗವನ್ತಮೀಡೇ || ೧೭ ||

ತೀರ್ತ್ವೋದಧಿಂ ಜನಕಜಾರ್ಪಿತಮಾಪ್ಯ ಚೂಡಾ-
ರತ್ನಂ ರಿಪೋರಪಿ ಪುರಂ ಪರಮಸ್ಯ ದಗ್ಧ್ವಾ |
ಶ್ರೀರಾಮಹರ್ಷಗಲದಶ್ರ್ವಭಿಷಿಚ್ಯಮಾನಂ
ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿವರವಾನರಮಾಶ್ರಯೇಽಹಮ್ || ೧೮ ||ಯಃ ಪ್ರಾಣವಾಯುಜನಿತೋ ಗಿರಿಶಸ್ಯ ಶಾನ್ತಃ
ಶಿಷ್ಯೋಽಪಿ ಗೌತಮಗುರುರ್ಮುನಿಶಂಕರಾತ್ಮಾ |
ಹೃದ್ಯೋ ಹರಸ್ಯ ಹರಿವದ್ಧರಿತಾಂ ಗತೋಽಪಿ
ಧೀಧೈರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವಿಭವೇಽತುಲಮಾಶ್ರಯೇ ತಂ || ೧೯ ||

ಸ್ಕನ್ಧೇಽಧಿವಾಹ್ಯ ಜಗದುತ್ತರಗೀತಿರೀತ್ಯಾ
ಯಃ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರಮತೋಷಯದಾಶುತೋಷಮ್ |
ತಸ್ಮಾದವಾಪ ವರಾನಪರಾನವಾಪ್ಯಾನ್
ತಂ ವಾನರಂ ಪರಮವೈಷ್ಣವಮೀಶಮೀಡೇ || ೨೦ ||

ಉಮಾಪತೇಃ ಕವಿಪತೇಃ ಸ್ತುತಿರ್ಬಾಲ್ಯವಿಜೃಮ್ಭಿತಾ |
ಹನೂಮತಸ್ತುಷ್ಟಯೇಽಸ್ತು ವೀರವಿಂಶತಿಕಾಭಿಧಾ || ೨೧ ||
               ***No comments:

Post a Comment