Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಕಲ್ಕಿಕೃತಮ್)


. ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಕಲ್ಕಿಕೃತಮ್)

ಗೌರೀನಾಥಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣ್ಯಂ
ಭೂತಾವಾಸಂ ವಾಸುಕೀಕಣ್ಠಭೂಷಮ್ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಾದಿದೇವಂ ಪುರಾಣಂ
ವನ್ದೇ ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದಸಂದೋಹದಕ್ಷಮ್ || ||

ಯೋಗಾಧೀಶಂ ಕಾಮನಾಶಂ ಕರಾಲಂ
ಗಙ್ಗಾಸಙ್ಗಕ್ಲಿನ್ನಮೂರ್ಧಾನಮೀಶಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟಾಟೋಪರಿ ಕ್ಷಿಪ್ತಭಾವಂ
ಮಹಾಕಾಲಂ ಚನ್ದ್ರಫಾಲಂ ನಮಾಮಿ || ||
 
ಯೋ ಭೂತಾದಿಃ ಪಞ್ಚಭೂತೈಃ ಸಿಸೃಕ್ಷುಃ
ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಕಾಲಕರ್ಮಸ್ವಭಾವೈಃ |
ಪ್ರಹೃತ್ಯೇದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜೀವತ್ವಮೀಶೋ
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೇ ಕ್ರೀಡತೇ ತಂ ನಮಾಮಿ || ||

ಸ್ಥಿತೌ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುಃ ಸುರಾತ್ಮಾ
ಲೋಕಾನ್ ಸಾಧೂನ್ ಧರ್ಮಸೇತೂನ್ ಬಿಭರ್ತಿ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಂಶೇ ಯೋಽಭಿಮಾನೀ ಗುಣಾತ್ಮಾ
ಶಬ್ದಾದ್ಯಙ್ಗೈಃ ತಂ ಪರೇಶಂ ನಮಾಮಿ || ||

ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ವಾಯವೋ ವಾನ್ತಿ ಲೋಕೇ
ಜ್ವಲತ್ಯಗ್ನಿಃ ಸವಿತಾ ಯಾತಿ ತಪ್ಯನ್ |
ಶೀತಾಂಶುಃ ಖೇ ತಾರಕಾಸಂಗ್ರಹಶ್ಚ
ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ ತಂ ಪರೇಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಯಸ್ಯ ಶ್ವಾಸಾತ್ ಸರ್ವಧಾತ್ರೀ ಧರಿತ್ರೀ
ದೇವೋ ವರ್ಷತ್ಯಮ್ಬು ಕಾಲಃ ಪ್ರಮಾತಾ |
ಮೇರುರ್ಮಧ್ಯೇ ಭುವನಾನಾಂ ಭರ್ತಾ
ತಮೀಶಾನಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ನಮಾಮಿ || ||

No comments:

Post a Comment