Wednesday, February 27, 2013

ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್


. ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಾಷ್ಟಕಮ್
      (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಮ್)

ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ತಟೇ ಭೀಮರಥ್ಯಾಃ
ವರಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಯ ದಾತುಂ ಮುನೀನ್ದ್ರೈಃ |
ಸಮಾಗತ್ಯ ತಿಷ್ಠನ್ತಮಾನನ್ದಕನ್ದಮ್
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಙ್ಗಂ ಭಜೇ ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಮ್ || ||

ತಟಿದ್ವಾಸಸಂ ನೀಲಮೇಘಾವಭಾಸಮ್
ರಮಾಮನ್ದಿರಂ ಸುನ್ದರಂ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ವರಂ ತ್ವಿಷ್ಟಕಾಯಾಂ ಸಮನ್ಯಸ್ತಪಾದಮ್
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಙ್ಗಂ ಭಜೇ ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಮ್ || ||

ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವಾಬ್ಧೇರಿದಂ ಮಾಮಕಾನಾಮ್
ನಿತಂಬಃ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಧೃತೋ ಯೇನ ತಸ್ಮಾತ್ |
ವಿಧಾತುರ್ವಸತ್ಯೈ ಧೃತೋ ನಾಭಿಕೋಶಃ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಙ್ಗಂ ಭಜೇ ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಮ್ || ||

ಸ್ಫುರತ್ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಙ್ಕೃತಂ ಕಣ್ಠದೇಶೇ
ಶ್ರಿಯಾ ಜುಷ್ಟಕೇಯೂರಕಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮ್ |
ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಮೀಡ್ಯಂ ವರಂ ಲೋಕಪಾಲಮ್
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಙ್ಗಂ ಭಜೇ ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಮ್ || ||

ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಾನನಂ ಚಾರುಹಾಸಮ್
ಲಸತ್ಕುಣ್ಡಲಾಕ್ರಾನ್ತಗಣ್ಡಸ್ಥಲಾಙ್ಗಮ್ |
ಜಪಾರಾಗಬಿಮ್ಬಾಧರಂ ಕಞ್ಜನೇತ್ರಮ್
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಙ್ಗಂ ಭಜೇ ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಮ್ || ||

ಕಿರೀಟೋಜ್ಜ್ವಲತ್ ಸರ್ವದಿಕ್ಪ್ರಾನ್ತಭಾಗಮ್
ಸುರೈರರ್ಚಿತಂ ದಿವ್ಯರತ್ನೈರನರ್ಘೈಃ |
ತ್ರಿಭಙ್ಗಾಕೃತಿಂ ಬರ್ಹಮಾಲ್ಯಾವತಂಸಮ್
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಙ್ಗಂ ಭಜೇ ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಮ್ || ||

ವಿಭುಂ ವೇಣುನಾದಂ ಚರನ್ತಂ ದುರನ್ತಮ್
ಸ್ವಯಂ ಲೀಲಯಾ ಗೋಪವೇಷಂ ದಧಾನಮ್ |
ಗವಾಂ ಬೃನ್ದಕಾನನ್ದದಂ ಚಾರುಹಾಸಮ್
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಙ್ಗಂ ಭಜೇ ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಮ್ || ||

ಅಜಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಪ್ರಾಣಸಞ್ಜೀವನಮ್ ತಮ್
ಪರಂ ಧಾಮ ಕೈವಲ್ಯಮೇಕಂ ತುರೀಯಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹಂ ದೇವದೇವಮ್
ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಙ್ಗಂ ಭಜೇ ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಮ್ || ||

ಸ್ತವಂ ಪಾಣ್ಡುರಙ್ಗಸ್ಯ ವೈ ಪುಣ್ಯದಂ ಯೇ
ಪಠನ್ತ್ಯೇಕಚಿತ್ತೇನ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಭವಾಂಭೋನಿಧಿಂ ತೇಽಪಿ ತೀರ್ತ್ವಾಽನ್ತಕಾಲೇ
ಹರೇರಾಲಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ || ||

No comments:

Post a Comment