Wednesday, February 27, 2013

ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಗಂಗಾಧರಾಷ್ಟಕಮ್


ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಗಂಗಾಧರಾಷ್ಟಕಮ್

ಕ್ಷೀರಾಮ್ಭೋನಿಧಿಮನ್ಥನೋದ್ಭವವಿಷಾತ್ ಸಂದಹ್ಯಮಾನಾನ್ ಸುರಾನ್
ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನವಲೋಕ್ಯ ಯಃ ಕರುಣಯಾ ಹಾಲಾಹಲಾಖ್ಯಂ ವಿಷಮ್ |
ನಿಶ್ಶಂಕಂ ನಿಜಲೀಲಯಾ ಕಬಲಯನ್ ಲೋಕಾನ್ ರರಕ್ಷಾದರಾತ್
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ||

ಕ್ಷೀರಂ ಸ್ವಾದು ನಿಪೀಯ ಮಾತುಲಗೃಹೇ ಗತ್ವಾ ಸ್ವಕೀಯಂ ಗೃಹಂ
ಕ್ಷೀರಾಲಾಭವಶೇನ ಖಿನ್ನಮನಸೇ ಘೋರಂ ತಪಃ ಕುರ್ವತೇ |
ಕಾರುಣ್ಯಾದುಪಮನ್ಯವೇ ನಿರವಧಿಂ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಂ ದತ್ತವಾನ್
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ||

ಮೃತ್ಯುಂ ವಕ್ಷಸಿ ತಾಡಯನ್ ನಿಜಪದಧ್ಯಾನೈಕಭಕ್ತಂ ಮುನಿಂ
ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯಮಪಾಲಯತ್ ಕರುಣಯಾ ಲಿಙ್ಗಾದ್ವಿನಿರ್ಗತ್ಯ ಯಃ |
ನೇತ್ರಾಮ್ಭೋಜಸಮರ್ಪಣೇನ ಹರಯೇಽಭೀಷ್ಟಂ ರಥಾಂಗಂ ದದೌ
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ||

ವ್ಯೂಢಂ ದ್ರೋಣಜಯದ್ರಥಾದಿರಥಿಕೈಃ ಸೈನ್ಯಂ ಮಹತ್ ಕೌರವಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಸಹಾಯವನ್ತಮಪಿ ತಂ ಭೀತಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹಾ |
ಪಾರ್ಥಂ ರಕ್ಷಿತವಾನ್ ಅಮೋಘವಿಷಯಂ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಮುದ್ಬೋಧಯನ್
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ||

ಬಾಲಂ ಶೈವಕುಲೋದ್ಭವಂ ಪರಿಹಸತ್ ಸ್ವಜ್ಞಾತಿಪಕ್ಷಾಕುಲಂ
ಖಿದ್ಯನ್ತಂ ತವ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪುಷ್ಪನಿಚಯಂ ದಾತುಂ ಸಮುದ್ಯತ್ಕರಮ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾಽಽನಮ್ಯ ವಿರಿಞ್ಚಿರಮ್ಯನಗರೇ ಪೂಜಾಂ ತ್ವದೀಯಂ ಭಜನ್
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ||

ಸಂತ್ರಸ್ತೇಷು ಪುರಾ ಪುರಾಸುರಭಯಾತ್ ಇನ್ದ್ರಾದಿಬೃನ್ದಾರಕೇ-
ಷ್ವಾರೂಢೋ ಧರಣೀರಥಂ ಶ್ರುತಿಹಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಮುರಾರಿಂ ಶರಮ್ |
ರಕ್ಷನ್ ಯಃ ಕೃಪಯಾ ಸಮಸ್ತವಿಬುಧಾನ್ ಜಿತ್ವಾ ಸುರಾರೀನ್ ಕ್ಷಣಾತ್
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ||

ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಪಥೇ ಪರಾಙ್ಮುಖಮಪಿ ಪ್ರೋದ್ಯನ್ಮಹಾಪಾತಕಂ
ವಿಶ್ವಾತೀತಮಪಿ ತ್ವಮೇವ ಗತಿರಿತ್ಯಾಲಾಪಯನ್ತಂ ಸಕೃತ್ |
ರಕ್ಷನ್ ಯಃ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧಿರಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಪುರಾ
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ||

ಗಾಂಗಂ ವೇಗಮವಾಪ್ಯ ಮಾನ್ಯವಿಬುಧೈಃ ವೋಢುಂ ಪುರಾ ಯಾಚಿತೋ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಕ್ತಭಗೀರಥೇನ ವಿನುತೋ ರುದ್ರೋ ಜಟಾಮಣ್ಡಲೇ |
ಕಾರುಣ್ಯಾದವನೀತಲೇ ಸುರನದೀಂ ಆಪೂರಯನ್ ಪಾವನೀಂ
ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ || ||

No comments:

Post a Comment