Wednesday, February 27, 2013

ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಮ್
     (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಮ್)

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ
ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ |
ನಗೇನ್ದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ||

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಸರಸೋತ್ಸವಾಭ್ಯಾಂ
ನಮಸ್ಕೃತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ |
ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ||

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವೃಷವಾಹನಾಭ್ಯಾಂ
ವಿರಿಞ್ಚಿವಿಷ್ಣ್ವಿನ್ದ್ರಸುಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ |
ವಿಭೂತಿಪಾಟೀರವಿಲೇಪನಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ||

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ
ಜಗತ್ಪತಿಭ್ಯಾಂ ಜಯವಿಗ್ರಹಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಜಂಭಾರಿಮುಖ್ಯೈರಭಿವನ್ದಿತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ||

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಪರಮೌಷಧಾಭ್ಯಾಂ
ಪನ್ಞ್ಚಾಕ್ಷರೀಪಞ್ಜರರಞ್ಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಪ್ರಪಞ್ಚಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹೃತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ||

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಮತಿಸುನ್ದರಾಭ್ಯಾಂ
ಅತ್ಯನ್ತಮಾಸಕ್ತಹೃದಂಬುಜಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಅಶೇಷಲೋಕೈಕಹಿತಂಕರಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ||

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಕಲಿನಾಶನಾಭ್ಯಾಂ
ಕಙ್ಕಾಲಕಲ್ಯಾಣವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಕೈಲಾಸಶೈಲಸ್ಥಿತ ದೇವತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ||

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಮಶುಭಾಪಹಾಭ್ಯಾಂ
ಅಶೇಷಲೋಕೈಕವಿಶೇಷಿತಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಅಕುಣ್ಠಿತಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ಮೃತಿಸಂಭೃತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ||

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ರಥವಾಹನಾಭ್ಯಾಂ
ರವೀನ್ದು ವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಭ್ಯಾಮ್ |
ರಾಕಾಶಶಾಙ್ಕಾಭಮುಖಾಂಬುಜಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ||


ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಟಿಲಂ ಧರಾಭ್ಯಾಂ
ಜರಾಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ವಿವರ್ಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಜನಾರ್ದನಾಬ್ಜೋದ್ಭವಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ೧೦ ||

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಂ
ಬಿಲ್ವಚ್ಛದಾಮಲ್ಲಿಕದಾಮಭೃದ್ಭ್ಯಾಮ್ |
ಶೋಭಾವತೀಶಾನ್ತವತೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ೧೧ ||

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಪಶುಪಾಲಕಾಭ್ಯಾಂ
ಜಗತ್ರಯೀರಕ್ಷಣಬದ್ಧಹೃದ್ಭ್ಯಾಮ್ |
ಸಮಸ್ತದೇವಾಸುರಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ || ೧೨ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇತ್ ದ್ವಾದಶಕಂ ನರೋ ಯಃ |
ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯಫಲಾನಿ ಭುಙ್ಕ್ತೇ
ಶತಾಯುರನ್ತೇ ಶಿವಲೋಕಮೇತಿ || ೧೩ ||

No comments:

Post a Comment