Thursday, February 28, 2013

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಧ್ಯಾನಮ್


ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಧ್ಯಾನಮ್

ಸಿನ್ದೂರಾರುಣಕಾನ್ತಿಮಬ್ಜವಸತಿಂ ಸೌನ್ದರ್ಯವಾರಾಂನಿಧಿಂ
ಕೋಟೀರಾಙ್ಗದಹಾರಕುಣ್ಡಲಕಟೀಸೂತ್ರಾದಿಭಿರ್ಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ವಸುಪತ್ರಮಬ್ಜಯುಗಲಾದರ್ಶಂವಹನ್ತೀಂ ಪರಾಂ
ಆವೀತಾಂ ಪರಿವಾರಿಕಾಭಿರನಿಶಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಪ್ರಿಯಾಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣಃ || ||

ಭೂಯಾತ್ ಭೂಯೋ ದ್ವಿಪದ್ಮಾಭಯವರದಕರಾ ತಪ್ತಕಾರ್ತಸ್ವರಾಭಾ
ರತ್ನೌಘಾಬದ್ಧಮೌಲಿರ್ವಿಮಲತರದುಕೂಲಾರ್ತವಾಲೇಪನಾಢ್ಯಾ |
ನಾನಾ ಕಲ್ಪಾಭಿರಾಮಾ ಸ್ಮಿತಮಧುರಮುಖೀ ಸರ್ವಗೀರ್ವಾಣವನದ್ಯಾ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮನಾಭೋರಸಿಕೃತವಸತಿಃ ಪದ್ಮಗಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರಿಯೇ ವಃ || ||

ವನ್ದೇ ಪದ್ಮಕರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ ಭಾಗ್ಯದಾಂ
ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮಭಯಪ್ರದಾಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ನಾನಾವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಂ ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಸ್ಸೇವಿತಾಂ
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪಙ್ಕಜಶಙ್ಖಪದ್ಮನಿಧಿಭಿರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಭಿಃ || ||
    

No comments:

Post a Comment