Wednesday, February 27, 2013

ಪಞ್ಚಾಯುಧಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಪಞ್ಚಾಯುಧಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಸ್ಫುರತ್ಸಹಸ್ರಾರಶಿಖಾತಿತೀವ್ರಂ ಸುದರ್ಶನಂ ಭಾಸ್ಕರಕೋಟಿತುಲ್ಯಮ್ |
ಸುರದ್ವಿಷಾಂಪ್ರಾಣವಿನಾಶಿ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚಕ್ರಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ವಿಷ್ಣೋರ್ಮುಖೋತ್ಥಾನಿಲಪೂರಿತಸ್ಯ ಯಸ್ಯ ಧ್ವನಿರ್ದಾನವದರ್ಪಹನ್ತಾ |
ತಂ ಪಾಞ್ಚಜನ್ಯಂ ಶಶಿಕೋಟಿಶುಭ್ರಂ ಶಙ್ಖಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಮೇರುಸಮಾನಸಾರಾಂ ಕೌಮೋದಕೀಂ ದೈತ್ಯಕುಲೈಕಹನ್ತ್ರೀಮ್ |
ವೈಕುಣ್ಠವಾಮಾಗ್ರಕರಾಭಿಮೃಷ್ಟಾಂ ಗದಾಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ರಕ್ಷೋಽಸುರಾಣಾಂಕಠಿನೋಗ್ರಕಣ್ಠಚ್ಛೇದಕ್ಷರಚ್ಛೋಣಿತದಿಗ್ಧಧಾರಮ್ |
ತಂ ನನ್ದಕಂ ನಾಮ ಹರೇಃ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಖಡ್ಗಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಯಜ್ಜ್ಯಾನಿನಾದಶ್ರವಣಾತ್ಸುರಾಣಾಂ ಚೇತಾಂಸಿ ನಿರ್ಮುಕ್ತಭಯಾನಿ ಸದ್ಯಃ |
ಭವನ್ತಿ ದೈತ್ಯಾಽಶನಿ ಬಾಣವರ್ಷಿ ಶಾಙ್ರ್ಗಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಇಮಂ ಹರೇಃ ಪಞ್ಚಮಹಾಯುಧಾನಾಂ ಸ್ತವಂ ಪಠೇದ್ಯೋನುದಿನಂ ಪ್ರಭಾತೇ |
ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಾನಿ ಭಯಾನಿ ಸದ್ಯಃ ಪಾಪಾನಿ ನಶ್ಯನ್ತಿ ಸುಖಾನಿ ಸನ್ತಿ || ||

ವನೇ ರಣೇ ಶತ್ರುಜಲಾಗ್ನಿಮಧ್ಯೇ ಯದೃಚ್ಛಯಾಪತ್ಸು ಮಹಾ ಭಯೇಷು |
ಇದಂ ಪಠನ್ ಸ್ತೋತ್ರಮನಾಕುಲಾತ್ಮಾ ಸುಖೀ ಭವೇತ್ ತತ್ಕೃತ ಸರ್ವರಕ್ಷಃ || ||
             

No comments:

Post a Comment