Thursday, February 28, 2013

ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ -೧


ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ -
(ಅಗಸ್ತ್ಯಕೃತಂ, ಸ್ಕಾನ್ದಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್)

ನಮೋಽಸ್ತು ಬೃನ್ದಾರಕಬೃನ್ದವನ್ದ್ಯ-
ಪಾದಾರವಿನ್ದಾಯ  ಸುಧಾಕರಾಯ |
ಷಡಾನನಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ
ಗೌರೀಹೃದಾನನ್ದಸಮುದ್ಭವಾಯ || ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹನ್ತ್ರೇ
ಕರ್ತ್ರೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾನಾಮ್ |
ದಾತ್ರೇ ರತಾನಾಂ ಪರತಾರಕಸ್ಯ
ಹನ್ತ್ರೇ ಪ್ರಚಣ್ಡಾಸುರತಾರಕಸ್ಯ || ||

ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಾಯಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ
ಗುಣಾಯಗುಣ್ಯಾಯಪರಾತ್ಪರಾಯ |
ಅಪಾರಪಾರಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ || ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂವರಾಯ
ದಿಗಂಬರಾಯಾಮ್ಬರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ |
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ || ||

ತಪಃಸ್ವರೂಪಾಯ ತಪೋಧನಾಯ
ತಪಃ ಫಲಾನಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ |
ಸದಾ ಕುಮಾರಾಯ ಹಿಮಾರಮಾರಿಣೇ
ತೃಣೀಕೃತೈಶ್ವರ್ಯವಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ || ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಜನ್ಮನೇ ವಿಭೋ
ಪ್ರಭಾತಸೂರ್ಯಾರುಣ ದನ್ತಪಙ್ಕ್ತಯೇ |
ಬಾಲಾಯ ಚಾಬಾಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ
ಷಣ್ಮಾತುರಾಬಾಲಮನಾತುರಾಯ || ||

ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯೋತ್ತರಮೀಢುಷೇ ನಮೋ
ನಮೋ ಗಣಾನಾಂಪತಯೇ ಗಣಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜನ್ಮಜರಾತಿಗಾಯ
ನಮೋ ವಿಶಾಖಾಯ ಸುಶಕ್ತಿಪಾಣಯೇ || ||


No comments:

Post a Comment