Thursday, February 28, 2013

ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಾಥಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಾಥಸ್ತೋತ್ರಮ್
     (ಶ್ರೀ ಅನನ್ತರಾಮದೀಕ್ಷಿತಕೃತಮ್)

ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ತಬನ್ಧೋ
ಭಸ್ಮಲಿಪ್ತಾಙ್ಗ ಗಾಂಗೇಯ ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧೋ  || ||
 
ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿನ್ ನಮಸ್ತೇ ರೌದ್ರ-
ರೋಗಂ ಹರ ತ್ವಂ ಪುರಾರೇರ್ಗುರೋ ಮೇ |
ರಾಕೇನ್ದುವಕ್ತ್ರಂ ಭವನ್ತಂ ಮಾರ-
ರೂಪಂ ಕುಮಾರಂ ಭಜೇ ಕಾಮಪೂರಮ್

ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ತಬನ್ಧೋ
ಭಸ್ಮಲಿಪ್ತಾಙ್ಗ ಗಾಂಗೇಯ ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧೋ || ||

ಮಾಂ ಪಾಹಿರೋಗಾದಘೋರಾತ್ ಮಂಗ-
ಲಾಪಾಙ್ಗಪಾತೇನ ಭಙ್ಗಾತ್ಸ್ವರಾಣಾಮ್
ಕಾಲಾಚ್ಚ ದುಷ್ಪಾಕಕೂಲಾತ್ ಕಾಲ-
ಕಾಲಸ್ಯ ಸೂನುಂ ಭಜೇ ಕ್ರಾನ್ತಸಾನುಮ್

ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ತಬನ್ಧೋ
ಭಸ್ಮಲಿಪ್ತಾಙ್ಗ ಗಾಂಗೇಯ ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧೋ || ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಯಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಬ್ರಹ್ಮ-
ಪುತ್ರಾ ಗಿರೌ ಯಸ್ಯ ಸೋಪಾನಭೂತಾಃ
ಸೈನ್ಯಂ ಸುರಾಶ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮ-
ವೇದಾದಿಗೇಯಂ ಭಜೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಮ್

ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ತಬನ್ಧೋ
ಭಸ್ಮಲಿಪ್ತಾಙ್ಗ ಗಾಂಗೇಯ ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧೋ || ||

ಕಾಷಾಯಸಂವೀತಗಾತ್ರಂ ಕಾಮ-
ರೋಗಾದಿಸಂಹಾರಭಿಕ್ಷಾನ್ನಪಾತ್ರಮ್
ಕಾರುಣ್ಯಸಂಪೂರ್ಣನೇತ್ರಂ ಶಕ್ತಿ-
ಹಸ್ತಂ ಪವಿತ್ರಂ ಭಜೇ ಶಂಭುಪುತ್ರಮ್


ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ತಬನ್ಧೋ
ಭಸ್ಮಲಿಪ್ತಾಙ್ಗ ಗಾಂಗೇಯ ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧೋ || ||

ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿಶೈಲೇವಸನ್ತಂ ಸಾಧು-
ಸಂಘಸ್ಯ ರೋಗಾನ್ ಸದಾ ಸಂಹರನ್ತಮ್
ಓಂಕಾರತತ್ವಂ ವದನ್ತಂ ಶಮ್ಭು-
ಕರ್ಣೇ ಹಸನ್ತಂ ಭಜೇಽಹಂ ಶಿಶುಂ ತಮ್

ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ತಬನ್ಧೋ
ಭಸ್ಮಲಿಪ್ತಾಙ್ಗ ಗಾಂಗೇಯ ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧೋ || ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೃತಂ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರಂ ದೀಕ್ಷಿ-
ತಾನನ್ತರಾಮೇಣ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯೈ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇತ್ ಯಃ ಪ್ರಭಾತೇ
ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದಾತ್ ಲಭೇತಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಮ್

ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ತಬನ್ಧೋ
ಭಸ್ಮಲಿಪ್ತಾಙ್ಗ ಗಾಂಗೇಯ ಕಾರುಣ್ಯಸಿನ್ಧೋ || ||

No comments:

Post a Comment