Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ - ೧


ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ -
   (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚರ್ಯಕೃತಮ್)

ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಪರಮಕಾರಣಕಾರಣಾಯ
ದೀಪ್ತೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ವಲಿತಪಿಙ್ಗಲಲೋಚನಾಯ |
ನಾಗೇನ್ದ್ರಹಾರಕೃತಕುಣ್ಡಲಭೂಷಣಾಯ
ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರವಿಷ್ಣುವರದಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಸನ್ನಶಶಿಪನ್ನಗಭೂಷಣಾಯ
ಶೈಲೇನ್ದ್ರಜಾವದನಚುಮ್ಬಿತಲೋಚನಾಯ |
ಕೈಲಾಸಮನ್ದರಮಹೇನ್ದ್ರ ನಿಕೇತನಾಯ
ಲೋಕತ್ರಯಾರ್ತಿಹರಣಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಪದ್ಮಾವದಾತಮಣಿಕುಣ್ಡಲಗೋವೃಷಾಯ
ಕೃಷ್ಣಾಗರುಪ್ರಚುರಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಯ |
ಭಸ್ಮಾನುಷಕ್ತವಿಕಚೋತ್ಪಲಮಲ್ಲಿಕಾಯ
ನೀಲಾಬ್ಜಕಣ್ಠಸದೃಶಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಲಮ್ಬತ್ಸಪಿಙ್ಗಲಜಟಾಮುಕುಟೋತ್ಕಟಾಯ
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವಿಕಟೋತ್ಕಟಭೈರವಾಯ |
ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಮ್ಬರಧರಾಯ ಮನೋಹರಾಯ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥನಮಿತಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಮಹಾಮಖನಾಶನಾಯ
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರದಾನವಘಾತನಾಯ |
ಬ್ರಹ್ಮೋರ್ಜಿತೋರ್ಧ್ವಗಕರೋಟಿನಿಕೃನ್ತನಾಯ
ಯೋಗಾಯಯೋಗನಮಿತಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಸಂಸಾರಸೃಷ್ಟಿಘಟನಾಪರಿವರ್ತನಾಯ
ರಕ್ಷಃಪಿಶಾಚಗಣಸಿದ್ಧಸಮಾಕುಲಾಯ |
ಸಿದ್ಧೋರಗಗ್ರಹಗಣೇನ್ದ್ರನಿಷೇವಿತಾಯ
ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮವಸನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಭಸ್ಮಾಙ್ಗರಾಗಕೃತರೂಪಮನೋಹರಾಯ
ಸೌಮ್ಯಾವದಾತವನಮಾಶ್ರಿತಮಾಶ್ರಿತಾಯ |
ಗೌರೀಕಟಾಕ್ಷನಯನಾರ್ಧನಿರೀಕ್ಷಣಾಯ
ಗೋಕ್ಷೀರಧಾರಧವಲಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಆದಿತ್ಯಸೋಮವರುಣಾನಿಲಸೇವಿತಾಯ
ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವರಧೂಮನಿಕೇತನಾಯ |
ಋಕ್ಸಾಮವೇದಮುನಿಭಿಃ ಸ್ತುತಿಸಂಯುತಾಯ
ಗೋಪಾಯ ಗೋಪನಮಿತಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಶಿವಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಮ್ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ || ||
      

No comments:

Post a Comment