Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್


ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀರಾಮ ಸೌಮಿತ್ರಿ ಜಟಾಯುವೇದ-
ಷಡಾನನಾದಿತ್ಯ ಕುಜಾರ್ಚಿತಾಯ |ವ್ಶ್ರೀ ನೀಲಕಣ್ಠಾಯ ದಯಾಮಯಾಯ
ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹೇನ್ದು-ಜಟಾಧರಾಯ
ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಸ್ಮರಕಾಲಹನ್ತ್ರೇ |
ಸಮಸ್ತ ದೇವೈರಪಿ ಪೂಜಿತಾಯ
ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಾಯ
ಪಿನಾಕಿನೇ ದುಷ್ಟಹರಾಯ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲೀಲಾಯ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೇ
ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಪ್ರಭೂತವಾತಾದಿ ಸಮಸ್ತ ರೋಗ-
ಪ್ರಣಾಶಕರ್ತ್ರೇ ಮುನಿವನ್ದಿತಾಯ |

ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ವಾಕ್ಶ್ರೋತ್ರನೇತ್ರಾಙ್ಘ್ರಿವಿಹೀನಜನ್ತೋಃ
ವಾಕ್ಶ್ರೋತ್ರನೇತ್ರಾಙ್ಘ್ರಿಮುಖಪ್ರದಾಯ |
ಕುಷ್ಠಾದಿಸರ್ವೋನ್ನತರೋಗಹನ್ತ್ರೇ
ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ಜಗನ್ಮಯಾಯ
ಯೋಗೀಶ್ವರಧ್ಯೇಯಪದಾಂಬುಜಾಯ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಾಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ
ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಸ್ವತೀರ್ಥ ಮೃತ್ ಭಸ್ಮಭೃದಂಗಭಾಜಾಂ
ಪಿಶಾಚದುಃಖಾರ್ತಿಭಯಾಪಹಾಯ |
ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಶರೀರಭಾಜಾಂ
ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಶ್ರೀ ನೀಲಕಣ್ಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ
ಸ್ರಗ್ಗನ್ಧಭಸ್ಮಾದ್ಯಪಿಶೋಭಿತಾಯ |
ಸುಪುತ್ರ ದಾರಾದಿ ಸುಭಾಗ್ಯದಾಯ
ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಥ ಸರ್ವರೋಗಚಿಕಿತ್ಸಕ |
ಕ್ಷುದ್ರರೋಗಭಯಾರ್ತಾನ್ ನಃ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಹಾಪ್ರಭೋ || ||

No comments:

Post a Comment