Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ಹರಿನಾಮಾಷ್ಟಕಮ್


ಶ್ರೀ ಹರಿನಾಮಾಷ್ಟಕಮ್
      (ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಮ್)

ಶ್ರೀಕೇಶವಾಚ್ಯುತ ಮುಕುನ್ದ ರಥಾಙ್ಗಪಾಣೇ
ಗೋವಿನ್ದ ಮಾಧವ ಜನಾರ್ದನ ದಾನವಾರೇ |
ನಾರಾಯಣಾಮರಪತೇ ತ್ರಿಜಗನ್ನಿವಾಸ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ||

ಶ್ರೀದೇವದೇವ ಮಧುಸೂದನ ಶಾಙ್ರ್ಗಪಾಣೇ
ದಾಮೋದರಾರ್ಣವನಿಕೇತನ ಕೈಟಭಾರೇ |
ವಿಶ್ವಂಭಾರಾಭರಣಭೂಷಿತ ಭೂಮಿಪಾಲ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ  || ||

ಶ್ರೀಪದ್ಮಲೋಚನ ಗದಾಧರ ಪದ್ಮನಾಭ
ಪದ್ಮೇಶ ಪದ್ಮಪದ ಪಾವನ ಪದ್ಮಪಾಣೇ |
ಪೀತಾಮ್ಬರಾಮ್ಬರರುಚೇ ರುಚಿರಾವತಾರ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ||

ಶ್ರೀಕಾನ್ತ ಕೌಸ್ತುಭಧರಾರ್ತಿಹರಾಬ್ಜಪಾಣೇ
ವಿಷ್ಣೋ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮಹೀಧರ ಧರ್ಮಸೇತೋ |
ವೈಕುಣ್ಠವಾಸ ವಸುಧಾಧಿಪ ವಾಸುದೇವ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ||

ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ನರಕಾನ್ತಕ ಕಾನ್ತಮೂರ್ತೇ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ಗರುಡವಾಹನ ಶೇಷಶಾಯಿನ್ |
ಕೇಶೀಪ್ರಣಾಶನ ಸುಕೇಶ ಕಿರೀಟಮೌಲೇ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಞ್ಛನ ಸುರರ್ಷಭ ಶಙ್ಖಪಾಣೇ
ಕಲ್ಪಾನ್ತವಾರಿಧಿವಿಹಾರ ಹರೇ ಮುರಾರೇ |
ಯಜ್ಞೇಶ ಯಜ್ಞಮಯ ಯಜ್ಞಭುಗಾದಿದೇವ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ||

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣರಿಪೋ ರಘುವಂಶಕೇತೋ
ಸೀತಾಪತೇ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ರಾಜಸಿಂಹ |
ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರ ಮೃಗವೇಧನ ಚಾಪಪಾಣೇ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ||
  
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೃಷ್ಣಿವರ ಯಾದವ ರಾಧಿಕೇಶ
ಗೋವರ್ದ್ಧನೋದ್ಧರಣ ಕಂಸವಿನಾಶ ಶೌರೇ |
ಗೋಪಾಲ ವೇಣುಧರ ಪಾಣ್ಡುಸುತೈಕಬನ್ಧೋ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ||

ಇತ್ಯಷ್ಟಕಂ ಭಗವತಃ ಸತತಂ ನರೋ ಯಃ
ನಾಮಾಙ್ಕಿತಂ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯಮನನ್ಯಚೇತಾಃ |
ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಂ ಪದಮುಪೈತಿ ಪುನರ್ನ ಜಾತು
ಮಾತುಃ ಪಯೋಧರರಸಂ ಪಿಬತೀಹ ಸತ್ಯಮ್ || ||

No comments:

Post a Comment