Wednesday, February 27, 2013

ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾಷ್ಟಕಮ್


 ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಾಷ್ಟಕಮ್
      (ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯಕೃತಂ)

ಸಂಸಾರಸರ್ಪದಷ್ಟಾನಾಂ ಜನ್ತೂನಾಮವಿವೇಕಿನಾಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಪಾದಾಬ್ಜಸ್ಮರಣಂ ಪರಮೌಷಧಮ್ |
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ರಕ್ಷ ಮಾಂ || ||

ರತ್ನಸಾನುಶರಾಸನಂ ರಜತಾದ್ರಿಶೃಙ್ಗನಿಕೇತನಂ
ಶಿಞ್ಜಿನೀಕೃತಪನ್ನಗೇಶ್ವರಮಚ್ಯುತಾನನಸಾಯಕಮ್ |
ಕ್ಷಿಪ್ರದಗ್ಧಪುರತ್ರಯಂ ತ್ರಿದಿವಾಲಯೈರಭಿವನ್ದಿತಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || ||

ಪಂಚಪಾದಪಪುಷ್ಪಗನ್ಧಪದಾಮ್ಬುಜದ್ವಯಶೋಭಿತಂ
ಫಾಲಲೋಚನಜಾತಪಾವಕದಗ್ದ್ಧಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಭಸ್ಮದಿಗ್ಧಕಲೇಬರಂ ಭವನಾಶನಂ ಭವಮವ್ಯಯಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ  || ||

ಮತ್ತವಾರಣಮುಖ್ಯಚರ್ಮಕೃತೋತ್ತರೀಯಮನೋಹರಂ
ಪಙ್ಕಜಾಸನ ಪದ್ಮಲೋಚನಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಮ್ |
ದೇವಸಿನ್ಧುತರಂಗಶೀಕರಸಿಕ್ತಶುಭ್ರಜಟಾಧರಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || ||

ಯಕ್ಷರಾಜಸಖಂ ಭಗಾಕ್ಷಹರಂ ಭುಜಂಗವಿಭೂಷಣಂ
ಶೈಲರಾಜಸುತಾಪರಿಷ್ಕೃತಚಾರುವಾಮಕಲೇಬರಮ್ |
ಕ್ಷ್ವೇಲನೀಲಗಲಂ ಪರಶ್ವಧಧಾರಿಣಂ ಮೃಗಧಾರಿಣಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || ||

ಕುಣ್ಡಲೀಕೃತಕುಣ್ಡಲೀಶ್ವರಮಣ್ಡಲಂ ವೃಷವಾಹನಂ
ನಾರದಾದಿಮುನೀಶ್ವರಸ್ತುತವೈಭವಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ |
ಅನ್ಧಕಾನ್ತಕಮಾಶ್ರಿತಾಮರಪಾದಪಂ ಶಮನಾನ್ತಕಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || ||

ಭೇಷಜಂ ಭವರೋಗಿಣಾಮಖಿಲಾಪದಾಮಪಹಾರಿಣಂ
ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶನಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ತ್ರಿವಿಲೋಚನಮ್ |
ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಫಲಪ್ರದಂ ಸಕಲಾಘಸಂಘನಿಬರ್ಹಣಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || ||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮರ್ಚತಾಂ ನಿಧಿಮಕ್ಷಯಂ ಹರಿದಮ್ಬರಂ
ಸರ್ವಭೂತಪತಿಂ ಪರಾತ್ಪರಮಪ್ರಮೇಯಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಸೋಮವಾರಿನಭೂಹುತಾಶನಸೋಮಪಾನಿಲಖಾಕೃತಿಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ  || ||

ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನಂ ಪುನರೇವ ಪಾಲನತತ್ಪರಂ
ಸಂಹರನ್ತಮಪಿ ಪ್ರಪಞ್ಚಮಶೇಷಲೋಕನಿವಾಸಿನಮ್ |
ಕ್ರೀಡಯನ್ತಮಹರ್ನಿಶಂ ಗಣನಾಥಯೂಥಸಮನ್ವಿತಂ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ || ||

ಮೃತ್ಯುಭೀತಮೃಕಣ್ಡುಸೂನುಕೃತಸ್ತವಂ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ
ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಯಃ ಪಠೇನ್ನ ಹಿ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಭವೇತ್ |
ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗತಾಮಖಿಲಾರ್ಥಸಂಪದಮಾದರಾತ್
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ || ೧೦ ||
 

No comments:

Post a Comment