Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶಿವಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಮ್
            (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚರ್ಯಕೃತಂ)

ನಾಗೇನ್ದ್ರಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ  ಭಸ್ಮಾಙ್ಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ |
ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ  ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ||

ಮನ್ದಾಕಿನೀಸಲಿಲಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಯ  ನನ್ದೀಶ್ವರಪ್ರಮಥನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ |
ಮನ್ದಾರಪುಷ್ಪಬಹುಪುಷ್ಪಸುಪೂಜಿತಾಯ  ತಸ್ಮೈ ಮಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ||

ಶಿವಾಯ ಗೌರೀವದನಾಬ್ಜವೃನ್ದ- ಸೂರ್ಯಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರನಾಶಕಾಯ |
ಶ್ರೀನೀಲಕಣ್ಠಾಯವೃಷಧ್ವಜಾಯ  ತಸ್ಮೈ ಶಿಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ||

ವಸಿಷ್ಠಕುಂಭೋದ್ಭವಗೌತಮಾರ್ಯ- ಮುನೀನ್ದ್ರದೇವಾರ್ಚಿತ ಶೇಖರಾಯ |
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕ ವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಯ ತಸ್ಮೈ ವಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ||

ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ಪಿನಾಕಹಸ್ತಾಯ ಸನಾತನಾಯ |
ದಿವ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ಯಕಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || ||

ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ |
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನಸಹ ಮೋದತೇ || ||

No comments:

Post a Comment