Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಭುಜಂಗಸ್ತೋತ್ರಮ್
   (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಮ್)

ಸ್ಫುರದ್ವಿದ್ಯುದುಲ್ಲಾಸವಾಲಾಗ್ರಘಣ್ಟಾ-
ಝಣತ್ಕಾರನಾದಪ್ರವೃದ್ಧಾಟ್ಟಹಾಸಮ್
ಭಜೇ ವಾಯುಸೂನುಂ ಭಜೇ ರಾಮದೂತಂ |
ಭಜೇ ವಜ್ರದೇಹಂ ಭಜೇ ಭಕ್ತಬನ್ಧುಮ್ || ||

ಪ್ರಪನ್ನಾನುರಾಗಂ ಪ್ರಭಾಕಾಞ್ಚನಾಙ್ಗಂ
ಜಗತ್ಗೀತಶೌರ್ಯಂ ತುಷಾರಾದ್ರಿಶೌರ್ಯಮ್ |
ತೃಣೀಭೂತಹೇತಿಂ ರಣೋದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿಂ
ಭಜೇ ವಾಯುಪುತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಾತ್ ಪವಿತ್ರಮ್ || ||

ಭಜೇ ರಾಮರಮ್ಭಾವನೀ ನಿತ್ಯವಾಸಂ
ಭಜೇ ಬಾಲಭಾನುಪ್ರಭಾಚಾರುಹಾಸಮ್ |
ಭಜೇ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಕುನ್ದಮನ್ದಾರಭಾಸಂ
ಭಜೇ ಸನ್ತತಂ ರಾಮಭೂಪಾಲದಾಸಮ್ || ||

ಭಜೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣರಕ್ಷಾತಿದಕ್ಷಂ
ಭಜೇ ತೋಷಿತಾನೇಕಗೀರ್ವಾಣಪಕ್ಷಂ |
ಭಜೇ ಘೋರಸಂಗ್ರಾಮಸೀಮಾಹತಾಕ್ಷಂ
ಭಜೇ ರಾಮನಾಮಾತಿಸಂಪ್ರಾಪ್ತರಕ್ಷಮ್ || ||

ಮೃಗಾಧೀಶನಾಥಂ ಕ್ಷಿತಿಕ್ಷಿಪ್ತಪಾದಂ
ಘನಾಕ್ರಾನ್ತಜಙ್ಘಂ ಕಟಿಸ್ಥೋಡುಸಙ್ಘಮ್ |
ವಿಯದ್ವ್ಯಾಪ್ತಕೇಶಂ ಭುಜಾಶ್ಲೇಷಿತಾಶಂ
ಜಯಶ್ರೀ ಸಮೇತಂ ಭಜೇ ರಾಮದೂತಮ್ || ||

ಚಲದ್ವಾಲಘಾತಭ್ರಮಚ್ಚಕ್ರವಾಲಂ
ಕಠೋರಾಟ್ಟಹಾಸಪ್ರಭಿನ್ನಾಬ್ಧಿಕಾಣ್ಡಮ್ |
ಮಹಾಸಿಂಹನಾದಾದ್ವಿಶೀರ್ಣತ್ರಿಲೋಕಂ
ಭಜೇ ಚಾಞ್ಜನೇಯಂ ಪ್ರಭುಂ ವಜ್ರಕಾಯಮ್ || ||

ರಣೇ ಭೀಷಣೇ ಮೇಘನಾದೇ ಸನಾದೇ
ಸರೋಷಂ ಸಮಾರೋಪ್ಯಸೌಮಿತ್ರಿಮಂಸೇ |
ಘನಾನಾಂ ಖಗಾನಾಂ ಸುರಾಣಾಂ ಮಾರ್ಗೇ
ನಟನ್ತಂ ಜ್ವಲನ್ತಂ ಹನೂಮನ್ತಮೀಡೇ || ||


ನಖಧ್ವಸ್ತ ಜಂಭಾರಿ ದಮ್ಭೋಲಿಧಾರಂ
ಭುಜಾಗ್ರೇಣ ನಿರ್ಧೂತ ಕಾಲಾಗ್ರದಣ್ಡಮ್ |
ಪದಾಘಾತಭೀತಾಹಿ ಜಾತಾಽಧಿವಾಸಂ
ರಣಕ್ಷೋಣಿದಕ್ಷಂ ಭಜೇ ಪಿಙ್ಗಲಾಕ್ಷಮ್ || ||

ಮಹಾಭೂತಪೀಡಾಂ ಮಹೋತ್ಪಾತಪೀಡಾಂ
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಪೀಡಾಂ ಮಹಾಧಿಪ್ರಪೀಡಾಮ್ |
ಹರತ್ಯಾಶು ತೇ ಪಾದಪದ್ಮಾನುರಕ್ತಿಃ
ನಮಸ್ತೇ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ || ||

ಸುಧಾಸಿನ್ಧುಮುಲ್ಲಙ್ಘ್ಯ ಸಾನ್ದ್ರೇ ನಿಶೀಥೇ
ಸುಧಾ ಚೌಷಧೀಸ್ತಾಃ ಪ್ರಗುಪ್ತಪ್ರಭಾವಾಃ |
ಕ್ಷಣೇ ದ್ರೋಣಶೈಲಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ಪ್ರರೂಢಾಃ
ತ್ವಯಾ ವಾಯುಸೂನೋ ಕಿಲಾನೀಯ ದತ್ತಾಃ || ||

ಸಮುದ್ರಂ ತರಙ್ಗಾದಿರೌದ್ರಂ ವಿನಿದ್ರೋ
ವಿಲಙ್ಘ್ಯೋಡುಸಙ್ಘಂ ಸ್ತುತೋ ಮರ್ತ್ಯಸಂಘೈಃ |
ನಿರಾತಙ್ಕಮಾವಿಶ್ಯ ಲಙ್ಕಾಂ ವಿಶಙ್ಕೋ
ಭವಾನೇವ ಸೀತಾವಿಯೋಗಾಪಹಾರೀ || ೧೦ ||

ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಸತ್ವಬಾಹಾಯ ನಿತ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾವಜ್ರದೇಹಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ನಮಸ್ತೇ ಪರಾಭೂತಸೂರ್ಯಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ಕೃತಾಮರ್ತ್ಯಕಾರ್ಯಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ || ೧೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಪಿಙ್ಗಲಾಕ್ಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ತುಭ್ಯಂ || ೧೨ ||

ಹನೂಮತ್ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಂ ಪ್ರಭಾತೇ
ಪ್ರದೋಷೇ ದಿವಾ ಚಾರ್ದ್ಧರಾತ್ರೇಽಪಿ ಮರ್ತ್ಯಃ |
ಪಠನ್ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಮುಕ್ತಾಘಜಾಲಃ
ನರಾಃ ಸರ್ವದಾ ರಾಮಭಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ || ೧೩ ||

No comments:

Post a Comment