Wednesday, February 27, 2013

ನಟರಾಜಧ್ಯಾನಮ್


ನಟರಾಜಧ್ಯಾನಮ್

ಸಪ್ತಾರ್ಣವಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಾಂ ದ್ವೀಪೈಃ ಸಪ್ತಭಿರನ್ವಿತಾಮ್ |
ಪಞ್ಚಾಶತ್ಕೋಟಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವಾಂ ಸಭಾಂ ಮಹೀಮ್ || ||

ತಸ್ಯಾಶ್ಚ ಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜೇ ಮಾತೃಕಾಕ್ಷರಕೇಸರಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇದಷ್ಟದಲಂ ಧೀಮಾನ್ ಮಹಾಹೃದಯಮತ್ರ || ||

ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ತ್ರಿಕೋಣೇ ತು ತರುಣೇನ್ದುಶಿಖಾಮಣಿಮ್ |
ಚಾರುಚೂಡಜಟಾಪಾಶಂ ಚಲದ್ಭೋಗೀನ್ದ್ರಕುಣ್ಡಲಮ್ || ||

ತ್ರಿಪುಣ್ಡ್ರವಿಲಸತ್ಫಾಲಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಾನಲಲೋಚನಮ್ |
ವಾಮಭಾಗಸ್ಥಿತಾಂ ದೇವೀಂ ವೀಕ್ಷಯನ್ತಮಪಾಂಗತಃ || ||

ಅಧರೋಲ್ಲಙ್ಘನಾಕಾರಸಂಜಿಹಾನಸ್ಮಿತಾಂಕುರಮ್ |
ಕಸ್ತೂರಿಕಾಸಿತೋದ್ದಾಮಕಾಲಕೂಟಲಸದ್ಗಲಮ್ || ||

ಮಹಾಡಮರುವಾದ್ಯೂದ್ರ್ಧ್ವದಕ್ಷಪಾಣಿಸರೋರುಹಮ್ |
ತದನ್ಯಕರಪದ್ಮಾನ್ತಚಲದುತ್ಥಿತಪಾವಕಮ್ || ||

ದಕ್ಷಾಧಃಕರಪದ್ಮೇನ ಹರನ್ತಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಭಯಮ್ |
ವಿಕ್ಷಿಪ್ತಾನ್ಯಕರಂ ತಿರ್ಯಕ್ ಕುಞ್ಚಿತೇನಾಙ್ಘ್ರಿಣಾಽಧಮಮ್ || ||

ವಾಮೇತರಪ್ರಕೋಷ್ಠಾನ್ತರ್ನೃತ್ಯತ್ ಫಣಧರೇಶ್ವರಮ್ |
ಕಲ್ಪಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲಾನಾಂ ಮಾಲಯಾ ಲಮ್ಬಮಾನಯಾ || ||

ಸ್ವತನ್ತ್ರಮಾತ್ಮನೋ ರೂಪಂ ಆಚಕ್ಷಾಣಂ ಸ್ವಭಾವತಃ
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಂ ಕಟಿಸೂತ್ರಿತಪನ್ನಗಮ್  |
ದಕ್ಷಪಾದಾಬ್ಜವಿನ್ಯಾಸಾತ್ ಅಧಃಕೃತತಮೋಗುಣಮ್ || ||
         
ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತಸರ್ವಾಂಗಂ ಪರಮಾನನ್ದತಾಣ್ಡವಮ್ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪುರೇಶಾನಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಪುರೇಶ್ವರಮ್ || ೧೦ ||

No comments:

Post a Comment