Wednesday, February 27, 2013

ದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಸ್ತೋತ್ರಮ್


ದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಸ್ತೋತ್ರಮ್
    (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಮ್)
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ ವಿಶದೇಽತಿರಮ್ಯೇ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಚನ್ದ್ರಕಲಾವತಂಸಮ್ |
ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಕೃಪಾವತೀರ್ಣಂ
ತಂ ಸೋಮನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಶ್ರೀಶೈಲಶೃಙ್ಗೇ ವಿಬುಧಾದಿಸಙ್ಗೇ
ತುಲಾದ್ರಿತುಙ್ಗೇಽಪಿ ಮುದಾ ವಸನ್ತಮ್ |
ತಮರ್ಜುನಂ ಮಲ್ಲಿಕಪೂರ್ವಮೇಕಂ
ನಮಾಮಿ ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರಸೇತುಮ್ || ||

ಅವನ್ತಿಕಾಯಾಂ ವಿಹಿತಾವತಾರಂ
ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಸಜ್ಜನಾನಾಮ್ |
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯೋಃ ಪರಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ
ವನ್ದೇ ಮಹಾಕಾಲಮಹಾಸುರೇಶಮ್ || ||

ಕಾವೇರಿಕಾನರ್ಮದಯೋಃ ಪವಿತ್ರೇ
ಸಮಾಗಮೇ ಸಜ್ಜನತಾರಣಾಯ |
ಸದೈವ ಮಾನ್ಧಾತೃಪುರೇ ವಸನ್ತಂ
ಓಂಕಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ || ||

ಪೂರ್ವೋತ್ತರೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಕಾನಿಧಾನೇ
ಸದಾ ವಸನ್ತಂ ಗಿರಿಜಾಸಮೇತಮ್ |
ಸುರಾಸುರಾರಾಧಿತಪಾದಪದ್ಮಂ
ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಂ ತಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ||

ಯಂ ಡಾಕಿನೀಶಾಕಿನಿಕಾಸಮಾಜೇ
ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ ಪಿಶಿತಾಶನೈಶ್ಚ |
ಸದೈವ ಭೀಮಾದಿಪದಪ್ರಸಿದ್ಧಂ
ತಂ ಶಂಕರಂ ಭಕ್ತಹಿತಂ ನಮಾಮಿ || ||

ಸುತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಜಲರಾಶಿಯೋಗೇ
ನಿಬಧ್ಯ ಸೇತುಂ ವಿಶಿಖೈರಸಂಖ್ಯೈಃ |
ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರೇಣ ಸಮರ್ಚಿತಂ ತಂ
ರಾಮೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ನಿಯತಂ ನಮಾಮಿ || ||

ಯಾಮ್ಯೇ ಸದಂಗೇ ನಗರೇಽತಿರಮ್ಯೇ
ವಿಭೂಷಿತಾಙ್ಗಂ ವಿಬುಧೈಶ್ಚ ಭೋಗೈಃ |
ಸದ್ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಮೀಶಮೇಕಂ
ಶ್ರೀ ನಾಗನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಸಾನನ್ದಮಾನನ್ದವನೇ ವಸನ್ತಂ
ಆನನ್ದಕನ್ದಂ ಹತಪಾಪವೃನ್ದಮ್ |
ವಾರಾಣಸೀನಾಥಮನಾಥನಾಥಂ
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಶೀರ್ಷೇ ವಿಮಲೇ ವಸನ್ತಂ
ಗೋದಾವರೀತೀರಪವಿತ್ರದೇಶೇ |
ಯದ್ದರ್ಶನಾತ್ ಪಾತಕಮಾಶು ನಾಶಂ
ಪ್ರಯಾತಿ ತಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಮೀಶಮೀಡೇ || ೧೦ ||

ಮಹಾದ್ರಿಪಾರ್ಶ್ವೇ ತಟೇ ರಮನ್ತಂ
ಸಂಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ಸತತಂ ಮುನೀನ್ದ್ರೈಃ |
ಸುರಾಸುರೈಃ ಯಕ್ಷಮಹೋರಗಾದ್ಯೈಃ
ಕೇದಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ || ೧೧ ||

ಇಲಾಪುರೇ ರಮ್ಯವಿಶಾಲಕೇಽಸ್ಮಿನ್
ಸಮುಲ್ಲಸನ್ತಂ ಜಗದ್ವರೇಣ್ಯಂ |
ವನ್ದೇ ಮಹೋದಾರತರಸ್ವಭಾವಂ
ಧೃಷ್ಣೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೨ ||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯದ್ವಾದಶಲಿಂಗಕಾನಾಂ
ಶಿವಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿದಂ ಕ್ರಮೇಣ |
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಮನುಜೋಽತಿಭಕ್ತ್ಯಾ
ಫಲಂ ತದಾಲೋಕ್ಯ ನಿಜಂ ಭಜೇಚ್ಚ || ೧೩ ||

No comments:

Post a Comment