Wednesday, February 27, 2013

. ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದಮಾಲಾ


. ಶ್ರೀಮುಕುನ್ದಮಾಲಾ
         (ಶ್ರೀಕುಲಶೇಖರಕೃತಾ)

ವನ್ದೇ ಮುಕುನ್ದಮರವಿನ್ದದಲಾಯತಾಕ್ಷಮ್
ಕುನ್ದೇನ್ದುಶಙ್ಖದಶನಂ ಶಿಶುಗೋಪವೇಷಮ್ |
ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವಗಣವನ್ದಿತಪಾದಪೀಠಮ್
ವೃನ್ದಾವನಾಲಯಮಹಂ ವಸುದೇವಸೂನುಮ್ || ||

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಲುಣ್ಠನಕೋವಿದೇತಿ |
ನಾಥೇತಿ ನಾಗಶಯನೇತಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸೇ-
ತ್ಯಾಲಾಪನಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಕುರು ಮೇ ಮುಕುನ್ದ || ||

ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೋ ದೇವಕೀನನ್ದನೋಽಯಮ್
ಜಯತು ಜಯತು ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷ್ಣಿವಂಶಪ್ರದೀಪಃ |
ಜಯತು ಜಯತು ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಃ ಕೋಮಲಾಙ್ಗಃ
ಜಯತು ಜಯತು ಪೃಥ್ವೀಭಾರನಾಶೋ ಮುಕುನ್ದಃ || ||

ಮುಕುನ್ದ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಯಾಚೇ
ಭವನ್ತಮೇಕಾನ್ತಮಿಯನ್ತಮರ್ಥಮ್ |
ಅವಿಸ್ಮೃತಿಃ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿನ್ದೇ
ಭವೇ ಭವೇ ಮೇಽಸ್ತು ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ || ||

ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಪದಾಂಭೋಜಮಧುನೋ ಮಹದದ್ಭುತಮ್ |
ತತ್ಪಾಯಿನೋ ಮುಞ್ಚನ್ತಿ ಮುಞ್ಚನ್ತಿ ಪದಪಾಯಿನಃ || ||

ನಾಹಂ ವನ್ದೇ ತವ ಚರಣಯೋರ್ದ್ವದ್ವಮದ್ವನ್ದ್ವಹೇತೋಃ
ಕುಂಭೀಪಾಕಂ ಗುರುಮಪಿ ಹರೇ ನಾರಕಂ ನಾಪನೇತುಮ್ |
ರಮ್ಯಾ ರಾಮಾ ಮೃದುತನುಲತಾನನ್ದನೇನಾಪಿ ರನ್ತುಮ್
ಭಾವೇ ಭಾವೇ ಹೃದಯಭವನೇ ಭಾವಯೇಯಂ ಭವನ್ತಮ್ || ||

ನಾಸ್ಥಾ ಧರ್ಮೇ ವಸುನಿಚಯೇ ನೈವ ಕಾಮೋಪಭೋಗೇ
ಯದ್ಯದ್ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುರೂಪಮ್ |
ಏತತ್ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಮ ಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾನ್ತರೇಽಪಿ
ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಭೋರುಹಯುಗಗತಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು || ||

ದಿವಿ ವಾ ಭುವಿ ವಾ ಮಮಾಸ್ತು ವಸೋ
ನರಕೇ ವಾ ನರಕಾನ್ತಕ ಪ್ರಕಾಮಮ್ |
ಅವಧೀರಿತ ಶಾರದಾರವಿನ್ದೌ
ಚರಣೌ ತೇ ಮರಣೇಽಪಿ ಚಿನ್ತಯಾಮಿ || ||

ಕೃಷ್ಣ ತ್ವದೀಯ ಪದಪಙ್ಕಜಪಞ್ಜರಾನ್ತ-
ರದ್ಯೈವ ಮೇ ವಿಶತು ಮಾನಸರಾಜಹಂಸಃ |
ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣಸಮಯೇ ಕಫವಾತಪಿತ್ತೈಃ
ಕಣ್ಠಾವರೋಧನವಿಧೌ ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ತೇ || ||

ಸರಸಿಜನಯನೇ ಸಶಙ್ಖಚಕ್ರೇ
ಮುರಭಿದಿ ಮಾ ವಿರಮೇಹ ಚಿತ್ತ ರನ್ತುಂ |
ಸುಖಕರಮಪರಂ ಜಾತು ಜಾನೇ
ಹರಿಚರಣಸ್ಮರಣಾಮೃತೇನ ತುಲ್ಯಮ್ || ೧೦ ||

ಮಾ ಭೈರ್ಮನ್ದಮನೋ ವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಬಹುಧಾ ಯಾಮೀಶ್ಚಿರಂ ಯಾತನಾಃ
ತೇಽಮೀ ಪ್ರಭವನ್ತಿ ಪಾಪರಿಪವಃ ಸ್ವಾಮೀ ನನು ಶ್ರೀಧರಃ |
ಆಲಸ್ಯಂ ವ್ಯಪನೀಯ ಭಕ್ತಿಸುಲಭಂ ಧ್ಯಾಯಸ್ವ ನಾರಾಯಣಮ್
ಲೋಕಸ್ಯ ವ್ಯಸನಾಪನೋದನಕರೋ ದಾಸಸ್ಯ ಕಿಂ ಕ್ಷಮಃ || ೧೧ ||

ಭವಜಲಧಿಗತಾನಾಂ ದ್ವನ್ದ್ವವಾತಾಹತಾನಾಮ್
ಸುತದುಹಿತೃಕಲತ್ರತ್ರಾಣ ಭಾರಾರ್ದಿತಾನಾಮ್ |
ವಿಷಮವಿಷಯತೋಯೇ ಮಜ್ಜತಾಮಪ್ಲವಾನಾಮ್
ಭವತಿ ಶರಣಮೇಕೋ ವಿಷ್ಣುಪೋತೋ ನಾರಾಣಾಮ್ || ೧೨ ||

ಭವಜಲಧಿಮಗಾಧಂ ದುಸ್ತರಂ ನಿಸ್ತರೇಯಮ್
ಕಥಮಹಮಿತಿ ಚೇತೋ ಮಾ ಸ್ಮ ಗಾಃ ಕಾತರತ್ವಮ್ |
ಸರಸಿಜ ದೃಶಿ ದೇವೇ ತಾವಕೀ ಭಕ್ತಿರೇಕಾ
ನರಕಭಿದಿ ನಿಷಣ್ಣಾ ತಾರಯಿಷ್ಯತ್ಯವಶ್ಯಮ್ || ೧೩ ||

ತೃಷ್ಣಾತೋಯೇ ಮದನಪವನೋದ್ಧೂತಮೋಹೋರ್ಮಿಜಾಲೇ
ದಾರಾವರ್ತೇ ತನಯಸಹಜಗ್ರಾಹಸಙ್ಘಾಕುಲೇ |
ಸಂಸಾರಾಖ್ಯೇ ಮಹತಿ ಜಲಧೌ ಮಜ್ಜತಾಂ ನಸ್ತ್ರಿಧಾಮನ್
ಪಾದಾಂಭೋಜೇ ವರದ ಭವತೋ ಭಕ್ತಿನಾವಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ || ೧೪ ||

ಜಿಹ್ವೇ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿಪುಂ ಚೇತೋ ಭಜ ಶ್ರೀಧರಮ್
ಪಾಣಿದ್ವನ್ದ್ವ ಸಮರ್ಚಯಾಽಚ್ಯುತಕಥಾಃ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯ ತ್ವಂ ಶೃಣು |
ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯ ಲೋಚನದ್ವಯ ಹರೇರ್ಗಚ್ಛಾಙ್ಘ್ರಿಯುಗ್ಮಾಲಯಂ
ಜಿಘ್ರ ಘ್ರಾಣ ಮುಕುನ್ದಪಾದತುಲಸೀಂ ಮೂರ್ಧನ್ನಮಾಧೋಕ್ಷಜಮ್ || ೧೫ ||

ಹೇ ಮರ್ತ್ಯಾಃ ಪರಮಂ ಹಿತಂ ಶೃಣುತ ವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಾಪದೂರ್ಮಿಬಹುಲಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸ್ಥಿತಾಃ |
ನಾನಾಜ್ಞಾನಮಪಾಸ್ಯ ಚೇತಸಿ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತ್ಯಮುಮ್
ಮನ್ತ್ರಂ ಸಪ್ರಣವಂ ಪ್ರಣಾಮಸಹಿತಂ ಪ್ರಾವರ್ತಯಧ್ವಂ ಮುಹುಃ || ೧೬ ||

ಬದ್ಧೇನಾಞ್ಜಲಿನಾ ನತೇನಶಿರಸಾ ಗಾತ್ರೈಃ ಸರೋಮೋದ್ಗಮೈಃ
ಕಣ್ಠೇನ ಸ್ವರಗದ್ಗದೇನ ನಯನೇನೋದ್ಗೀರ್ಣಬಾಷ್ಪಾಮ್ಬುನಾ |
ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿನ್ದಯುಗಲಧ್ಯಾನಾಮೃತಾಸ್ವಾದಿನಾಮ್
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸರಸೀರುಹಾಕ್ಷ ಸತತಂ ಸಂಪದ್ಯತಾಂ ಜೀವಿತಮ್ || ೧೭ ||

ಭಕ್ತಾಪಾಯಭುಜಙ್ಗಗಾರುಡಮಣಿಃ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಾಮಣಿಃ
ಗೋಪೀಲೋಚನಚಾತಕಾಮ್ಬುದಮಣಿಃ ಸೌದರ್ಯಮುದ್ರಾಮಣಿಃ |
ಯಃ ಕಾನ್ತಾಮಣಿರುಕ್ಮಿಣೀಘನಕುಚದ್ವನ್ದ್ವೈಕಭೂಷಾಮಣಿಃ
ಶ್ರೇಯೋ ದೈವಶಿಖಾಮಣಿರ್ದಿಶತು ನೋ ಗೋಪಾಲಚೂಡಾಮಣಿಃ || ೧೮ ||

ಶತ್ರುಚ್ಛೇದೈಕಮನ್ತ್ರಂ ಸಕಲ್ಮುಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಸಂಪೂಜ್ಯಮನ್ತ್ರಮ್
ಸಂಸಾರೋತ್ತಾರಮನ್ತ್ರಂ ಸಮುಪಚಿತತಮಸ್ಸಙ್ಘನಿರ್ಯಾಣಮನ್ತ್ರಮ್ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯೈಕಮನ್ತ್ರಂ ವ್ಯಸನಭುಜಗಸಂದಷ್ಟಸಂತ್ರಾಣಮನ್ತ್ರಮ್
ಜಿಹ್ವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮನ್ತ್ರಂ ಜಪ ಜಪ ಸತತಂ ಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಮನ್ತ್ರಮ್ || ೧೯ ||

ವ್ಯಾಮೋಹಪ್ರಶಮೌಷಧಂ ಮುನಿಮನೋವೃತಿಪ್ರವೃತ್ಯೌಷಧಮ್
ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಾರ್ತಿಹರೌಷಧಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಸಞ್ಜೀವನೈಕೌಷಧಮ್ |
ಭಕ್ತಾತ್ಯನ್ತಹಿತೌಷಧಂ ಭವಭಯಪ್ರಧ್ವಂಸನೈಕೌಷಧಂ
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಕರೌಷಧಂ ಪಿಬ ಮನಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದಿವ್ಯೌಷಧಮ್ || ೨೦ ||

ಮಜ್ಜನ್ಮನಃ ಫಲಮಿದಂ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇ
ಮತ್ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯ ಮದನುಗ್ರಹ ಏಷ ಏವ |
ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯಭೃತ್ಯ ಪರಿಚಾರಕಭೃತ್ಯಭೃತ್ಯ-
ಭೃತ್ಯಸ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಇತಿ ಮಾಂ ಸ್ಮರ ಲೋಕನಾಥ || ೨೧ ||

ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪರಿಣಾಮಪೇಶಲಮ್
ಪತತ್ಯವಶ್ಯಂ ಶ್ಲಥಸನ್ಧಿಜರ್ಜರಮ್ |
ಕಿಮೌಷಧೈಃ ಕ್ಲಿಶ್ಯತಿ ಮೂಢ ದುರ್ಮತೇ
ನಿರಾಮಯಂ ಕೃಷ್ಣರಸಾಯನಂ ಪಿಬ || ೨೨ ||

ನಮಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪಙ್ಕಜಮ್
ಕರೋಮಿ ನಾರಾಯಣಪೂಜನಂ ಸದಾ |
ವದಾಮಿ ನಾರಾಯಣ್ನಾಮ ನಿರ್ಮಲಮ್
ಸ್ಮರಾಮಿ ನಾರಾಯಣತತ್ವಮವ್ಯಯಮ್ || ೨೩ ||
          
ಶ್ರೀನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ ಚಕ್ರಪಾಣೇ |
ಶ್ರೀರಾಮ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ಹರೇ ಮುರಾರೇ
ಶ್ರೀರಙ್ಗನಾಥಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೨೪ ||

1 comment:

  1. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ತೋತ್ರಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.

    ReplyDelete