Wednesday, February 27, 2013

. ಸದಾಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್


. ಸದಾಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್
         `
ಸುವರ್ಣಪದ್ಮಿನೀತಟಾನ್ತದಿವ್ಯಹರ್ಮ್ಯವಾಸಿನೇ
ಸುಪರ್ಣವಾಹನಪ್ರಿಯಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿತೇಜಸೇ |
ಅಪರ್ಣಯಾ ವಿಹಾರಿಣೇ ಫಣಾಧರೇನ್ದ್ರಧಾರಿಣೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ||  

ಸತುಙ್ಗಭಙ್ಗಜಹ್ನುಜಾಸುಧಾಂಶುಖಣ್ಡಮೌಲಯೇ
ಪತಙ್ಗಪಙ್ಕಜಾಸುಹೃತ್ಕೃಪೀಟಯೋನಿಚಕ್ಷುಷೇ |
ಭುಜಙ್ಗರಾಜಮಣ್ಡನಾಯ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಬನ್ಧವೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ||

ಚತುರ್ಮುಖಾನನಾರವಿನ್ದವೇದಗೀತಭೂತಯೇ
ಚತುರ್ಭುಜಾನುಜಾಶರೀರಶೋಭಮಾನಮೂರ್ತಯೇ |
ಚತುರ್ವಿಧಾರ್ಥದಾನ-ಶೌಣ್ಡತಾಣ್ಡವಸ್ವರೂಪಿಣೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ||

ಶರನ್ನಿಶಾಕರಪ್ರಕಾಶಮನ್ದಹಾಸಮನ್ಜುಲಾ-
ಧರಪ್ರವಾಲಭಾಸಮಾನವಕ್ತ್ರಮಣ್ಡಲಶ್ರಿಯೇ |
ಕರಸ್ಫುರತ್ಕಪಾಲಮುಕ್ತವಿಷ್ಣುರಕ್ತಪಾಯಿನೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ||

ಸಹಸ್ರಪುಣ್ಡರೀಕಪೂಜನೈಕಶೂನ್ಯದರ್ಶನಾತ್
ಸಹಸ್ರನೇತ್ರಕಲ್ಪಿತಾರ್ಚನಾಚ್ಯುತಾಯ ಭಕ್ತಿತಃ |
ಸಹಸ್ರಭಾನುಮಣ್ಡಲಪ್ರಕಾಶಚಕ್ರದಾಯಿನೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ||

ರಸಾರಥಾಯ ರಮ್ಯಪತ್ರಭೃದ್ರಥಾಙ್ಗಪಾಣಯೇ
ರಸಾಧರೇನ್ದ್ರಚಾಪಶಿಞ್ಜಿನೀಕೃತಾನಿಲಾಶಿನೇ |
ಸ್ವಸಾರಥೀಕೃತಾಬ್ಜಯೋನಿನುನ್ನವೇದವಾಜಿನೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ||

ಅತಿಪ್ರಗಲ್ಭವೀರಭದ್ರಸಿಂಹನಾದಗರ್ಜಿತ-
ಶ್ರುತಿಪ್ರಭೀತದಕ್ಷಯಾಗಭಾಗಿನಾಕಸದ್ಮನಾಮ್ |
ಗತಿಪ್ರದಾಯ ಗರ್ಜಿತಾಖಿಲಪ್ರಪಞ್ಚಸಾಕ್ಷಿಣೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ  || ||

ಮೃಕಣ್ಡುಸೂನುರಕ್ಷಣಾವಧೂತದಣ್ಡಪಾಣಯೇ
ಸುಗಣ್ಡಮಣ್ಡಲಸ್ಫುರತ್ ಪ್ರಭಾಜಿತಾಮೃತಾಂಶವೇ |
ಅಖಣ್ಡಭೋಗಸಂಪದರ್ಥಲೋಕಭಾವಿತಾತ್ಮನೇ
ಸದಾ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶಂಭವೇ || ||

ಮಧುರಿಪುವಿಧಿಶಕ್ರಮುಖ್ಯದೇವೈ-
ರಪಿ ನಿಯಮಾರ್ಚಿತಪಾದಪಙ್ಕಜಾಯ |
ಕನಕಗಿರಿಶರಾಸನಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ರಜತಸಭಾಪತಯೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

No comments:

Post a Comment