Thursday, February 28, 2013

ಶ್ರೀಭೂತನಾಥಸ್ತೋತ್ರದಶಕಮ್


ಶ್ರೀಭೂತನಾಥಸ್ತೋತ್ರದಶಕಮ್

ಪಾಣ್ಡ್ಯಭೂಪತೀನ್ದ್ರಪೂರ್ವಪುಣ್ಯಮೋಹನಾಕೃತೇ
ಪಣ್ಡಿತಾರ್ಚಿತಾಙ್ಘ್ರಿಪುಣ್ಡರೀಕ ಪಾವನಾಕೃತೇ |
ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರತುಣ್ಡವೇತ್ರದಣ್ಡವೀರ್ಯವಾರಿಧೇ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾ ಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ||

ಆದಿಶಂಕರಾಚ್ಯುತಪ್ರಿಯಾತ್ಮಸಮ್ಭವ ಪ್ರಭೋ
ಆದಿಭೂತನಾಥ ಸಾಧುಭಕ್ತಚಿನ್ತಿತಪ್ರದ |
ಭೂತಿಭೂಷ ವೇದಘೋಷಪಾರಿತೋಷಶಾಶ್ವತ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾ ಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ||

ಪಞ್ಚಬಾಣಕೋಟಿಕೋಮಲಾಕೃತೇ ಕೃಪಾನಿಧೇ
ಪಞ್ಚಗವ್ಯಪಾಯಸಾನ್ನಪಾನಕಾದಿಮೋದಕ |
ಪಞ್ಚಭೂತಸಞ್ಚಯಪ್ರಪಞ್ಚಭೂತಪಾಲಕ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾ ಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ||

ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯವೀತಿಹೋತ್ರನೇತ್ರನೇತ್ರಮೋಹನ
ಸಾನ್ದ್ರಸುನ್ದರಸ್ಮಿತಾರ್ದ್ರ ಕೇಸರೀನ್ದ್ರವಾಹನ |
ಇನ್ದ್ರವನ್ದನೀಯಪಾದ ಸಾಧುವೃನ್ದಜೀವನ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾ ಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ||

ವೀರಬಾಹುವರ್ಣನೀಯವೀರ್ಯಶೌರ್ಯವಾರಿಧೇ
ವಾರಿಜಾಸನಾದಿದೇವವನ್ದ್ಯ ಸುನ್ದರಾಕೃತೇ |
ವಾರಣೇನ್ದ್ರವಾಜಿಸಿಂಹವಾಹ ಭಕ್ತಶೇವಧೇ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾ ಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ||

ಅತ್ಯುದಾರಭಕ್ತಚಿತ್ತರಙ್ಗನರ್ತನಪ್ರಭೋ
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧನಿರ್ಮಲಾದ್ವಿತೀಯ ಧರ್ಮಪಾಲಕ |
ಸತ್ಯರೂಪ ಮುಕ್ತಿರೂಪ ಸರ್ವದೇವತಾತ್ಮಕ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾ ಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ||

ಸಾಮಗಾನಲೋಲ ಶಾನ್ತಶೀಲ ಧರ್ಮಪಾಲಕ
ಸೋಮಸುನ್ದರಾಸ್ಯ ಸಾಧುಪೂಜನೀಯಪಾದುಕ |
ಸಾಮದಾನಭೇದದಣ್ಡಶಾಸ್ತ್ರನೀತಿ ಬೋಧಕ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲ ಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ||

ಸುಪ್ರಸನ್ನದೇವದೇವ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾಯಕ
ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶ ಧರ್ಮಪಾಲ ಸರ್ವಭೂತನಾಯಕ |
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಞ್ಚಶೈಲಸನ್ನಿಕೇತನರ್ತಕ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾ ಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ||

ಶೂಲಚಾಪಬಾಣಖಡ್ಗವಜ್ರಶಕ್ತಿ ಶೋಭಿತ
ಬಾಲಸೂರ್ಯಕೋಟಿಭಾಸುರಾಙ್ಗ ಭೂತಸೇವಿತ |
ಕಾಲಚಕ್ರ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸಮನ್ವಿತ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾ ಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ||

ಅದ್ಭುತಾತ್ಮಬೋಧಸತ್ಸನಾತನೋಪದೇಶಕ
ಬುದ್ಬುದೋಪಮಪ್ರಪಞ್ಚವಿಭ್ರಮಪ್ರಕಾಶಕ |
ಸಪ್ರಥಪ್ರಗಲ್ಭಚಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ ದಿವ್ಯದೇಶಿಕ
ಪೂರ್ಣಪುಷ್ಕಲಾ ಸಮೇತ ಭೂತನಾಥ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೧೦ ||

No comments:

Post a Comment