Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್


ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್
    (ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸಪ್ರಣೀತಮ್)
ಗಙ್ಗಾತರಙ್ಗರಮಣೀಯಜಟಾಕಲಾಪಂ
ಗೌರೀನಿರನ್ತರವಿಭೂಷಿತವಾಮಭಾಗಮ್ |
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಮನಙ್ಗಮದಾಪಹಾರಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ || ||

ವಾಚಾಮಗೋಚರಮನೇಕಗುಣಸ್ವರೂಪಂ
ವಾಗೀಶವಿಷ್ಣುಸುರಸೇವಿತಪಾದಪೀಠಮ್ |
ವಾಮೇನ ವಿಗ್ರಹವರೇಣ ಕಲತ್ರವನ್ತಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ || ||

ಭೂತಾಧಿಪಂ ಭುಜಗಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಙ್ಗಂ
ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಮ್ಬರಧರಂ ಜಟಿಲಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಮ್ |
ಪಾಶಾಙ್ಕುಶಾಭಯವರಪ್ರದ ಶೂಲಪಾಣಿಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ || ||

ಶೀತಾಂಶುಶೋಭಿತಕಿರೀಟವಿರಾಜಮಾನಂ
ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾನಲವಿಶೋಷಿತಪಞ್ಚಬಾಣಮ್ |
ನಾಗಾಧಿಪಾರಚಿತಭಾಸುರಕರ್ಣಪೂರಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ || ||

 ಪಞ್ಚಾನನಂ ದುರಿತಮತ್ತಮತಙ್ಗಜಾನಾಂ
ನಾಗಾನ್ತಕಂ ದನುಜಪುಙ್ಗವಪನ್ನಗಾನಾಮ್ |
ದಾವಾನಲಂ ಮರಣಶೋಕಜರಾಟವೀನಾಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ || ||

ತೇಜೋಮಯಂ ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣಮದ್ವಿತೀಯ-
ಮಾನನ್ದಕನ್ದಮಪರಾಜಿತಮಪ್ರಮೇಯಮ್ |
ನಾಗಾತ್ಮಕಂ ಸಕಲನಿಷ್ಕಲಮಾತ್ಮರೂಪಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ || ||

ರಾಗಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ಸ್ವಜನಾನುರಾಗಂ
ವೈರಾಗ್ಯಶಾನ್ತಿನಿಲಯಂ ಗಿರಿಜಾಸಹಾಯಮ್ |
ಮಾಧುರ್ಯಧೈರ್ಯಸುಭಗಂ ಗರಲಾಭಿರಾಮಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ || ||

ಆಶಾಂ ವಿಹಾಯ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಪರಸ್ಯ ನಿನ್ದಾಂ
ಪಾಪೇ ರತಿಂ ಸುನಿವಾರ್ಯ ಮನಃ ಸಮಾಧೌ |
ಆದಾಯ ಹೃತ್ಕಮಲಮಧ್ಯಗತಂ ಪರೇಶಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಿಂ ಭಜ ವಿಶ್ವನಾಥಮ್ || ||

ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇಃ ಸ್ತವನಂ ಶಿವಸ್ಯ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತೇ ಮನುಷ್ಯಃ |
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಪುಲಸೌಖ್ಯಮನನ್ತಕೀರ್ತಿಂ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ದೇಹವಿಲಯೇ ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷಮ್ || ||

ವಿಶ್ವಾನಾಥಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ
 

No comments:

Post a Comment