Thursday, February 28, 2013

ಶ್ರೀಸ್ತುತಿಃ (ಶ್ರೀ ವೇದಾನ್ತದೇಶಿಕವಿರಚಿತಮ್)


ಶ್ರೀಸ್ತುತಿಃ (ಶ್ರೀ ವೇದಾನ್ತದೇಶಿಕವಿರಚಿತಮ್)

ಮಾನಾತೀತಪ್ರಥಿತವಿಭವಾಂ ಮಙ್ಗಲಂ ಮಙ್ಗಲಾನಾಂ
ವಕ್ಷಃಪೀಠೀಂ ಮಧುವಿಜಯಿನೋ ಭೂಷಯನ್ತೀಂ ಸ್ವಕಾನ್ತ್ಯಾ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಶ್ರವಿಕಮಹಿಮಪ್ರಾರ್ಥನೀನಾಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ
ಶ್ರೇಯೋಮೂರ್ತಿಂ ಶ್ರಿಯಮಶರಣಃ ತ್ವಾಂ ಶರಣ್ಯಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಆವಿರ್ಭಾವಃ ಕಲಶಜಲಧಾವಧ್ವರೇ ವಾಪಿ ಯಸ್ಯಾಃ
ಸ್ಥಾನಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಸರಸಿಜವನಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ವಾ |
ಭೂಮಾ ಯಸ್ಯಾ ಭುವನಮಖಿಲಂ ದೇವಿ ದಿವ್ಯಂ ಪದಂ ವಾ
ಸ್ತೋಕಪ್ರಜ್ಞೈರನವಧಿಗುಣಾ ಸ್ತೂಯಸೇ ಸಾ ಕಥಂ ತ್ವಮ್ || ||

ಸ್ತೋತವ್ಯತ್ವಂ ದಿಶತಿ ಭವತೀ ದೇಹಿಭಿಃ ಸ್ತೂಯಮಾನಾ
ತಾಮೇವ ತ್ವಾಮನಿತರಗತಿಃ ಸ್ತೋತುಮಾಶಂಸಮಾನಃ|
ಸಿದ್ಧಾರಮ್ಭಃ ಸಕಲಭುವನಶ್ಲಾಘನೀಯೋ ಭವೇಯಂ
ಸೇವಾಪೇಕ್ಷಾ ತವ ಚರಣಯೋಃ ಶ್ರೇಯಸೇ ಕಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ || ||

ಯತ್ ಸಙ್ಕಲ್ಪಾತ್ ಭವತಿ ಕಮಲೇ ಯತ್ರ ದೇಹಿನ್ಯಮೀಷಾಂ
ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮಪ್ರಲಯರಚನಾ ಜಙ್ಗಮಾಜಙ್ಗಮಾನಾಮ್ |
ತತ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಿಮಪಿ ಯಮಿನಾಮೇಕಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸಮಾಧೌ
ಪೂರ್ಣಂ ತೇಜಃ ಸ್ಫುರತಿ ಭವತೀ ಪಾದಲಾಕ್ಷಾರಸಾಙ್ಕಮ್ || ||

ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹಪ್ರಣಯಘಟಿತಂ ದೇವಿ ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಂ
ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಚೇತ್ಯನವಧಿಗುಣಂ ದ್ವನ್ದ್ವಮನ್ಯೋನ್ಯಲಕ್ಷ್ಯಮ್ |
ಶೇಷಶ್ಚಿತ್ತಂ ವಿಮಲಮನಸಾಂ ಮೌಲಯಶ್ಚ ಶ್ರುತೀನಾಂ
ಸಂಪದ್ಯನ್ತೇ ವಿಹರಣವಿಧೌ ಯಸ್ಯ ಶಯ್ಯಾವಿಶೇಷಾಃ || ||

ಉದ್ದೇಶ್ಯತ್ವಂ ಜನನಿ ಭಜತೋರುಝಿತೋಪಾಧಿಗನ್ಧಂ
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪೇ ಹವಿಷಿ ಯುವಯೋರೇಕಶೇಷಿತ್ವಯೋಗಾತ್ |
ಪದ್ಮೇ ಪತ್ಯುಸ್ತವ ನಿಗಮೈರ್ನಿತ್ಯಮನ್ವಿಷ್ಯಮಾಣೋ
ನಾವಚ್ಛೇದಂ ಭಜತಿ ಮಹಿಮಾ ನರ್ತಯನ್ ಮಾನಸಂ ನಃ || ||

ಪಶ್ಯನ್ತೀಷು ಶ್ರುತಿಷು ಪರಿತಃ ಸೂರಿಬೃನ್ದೇನಸಾರ್ಧಂ
ಮಧ್ಯೇಕೃತ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಫಲಕಂ ನಿರ್ಮಿತಸ್ಥಾನಭೇದಮ್ |
ವಿಶ್ವಾಧೀಶಪ್ರಣಯಿನಿ ಸದಾ ವಿಭ್ರಮದ್ಯೂತವೃತ್ತೌ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದ್ಯಾ ದಧತಿ ಯುವಯೋರಕ್ಷಶಾರ ಪ್ರಚಾರಮ್ || ||

ಅಸ್ಯೇಶಾನಾ ತ್ವಮಸಿ ಜಗತಃ ಸಂಶ್ರಯನ್ತೀ ಮುಕುನ್ದಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪದ್ಮಾ ಜಲಧಿತನಯಾ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀನ್ದಿರೇತಿ |
ಯನ್ನಾಮಾನಿ ಶ್ರುತಿಪರಿಪಣಾನ್ಯೇವಮಾವರ್ತಯನ್ತೋ
ನಾವರ್ತನ್ತೇ ದುರಿತಪವನಪ್ರೇರಿತೇ ಜನ್ಮಚಕ್ರೇ || ||

ತ್ವಾಮೇವಾಹುಃ ಕತಿಚಿದಪರೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಿಯಂ ಲೋಕನಾಥಂ
ಕಿಂತೈರನ್ತಃಕಲಹಮಲಿನೈಃ ಕಿಞ್ಚಿದುತ್ತೀರ್ಯಮಗ್ನೈಃ |
ತ್ವತ್ಸಂಪ್ರೀತ್ಯೈ ವಿಹರತಿ ಹರೌ ಸಮ್ಮುಖೀನಾಂ ಶ್ರುತೀನಾಂ
ಭಾವಾರೂಢೌ ಭಗವತಿ ಯುವಾಂ ದೈವತಂ ದಂಪತೀ ನಃ || ||


ಆಪನ್ನಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನವಿಧೌ ಬದ್ಧದೀಕ್ಷಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ
ಆಚಖ್ಯುಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಿಯಸಹಚರೀಮೈಕಮತ್ಯೋಪಪನ್ನಾಂ |
ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೈರಪಿ ಸಮತನುಃ ಪ್ರಾಕ್ತಮನ್ವೀಯಸೇ  ತ್ವಮ್
ದೂರೇಕ್ಷಿಪ್ತೈರಿವ ಮಧುರತಾ ದುಗ್ಧರಾಶೇಸ್ತರಙ್ಗೈಃ || ೧೦ ||

ಧತ್ತೇ ಶೋಭಾಂ ಹರಿಮರಕತೇ ತಾವಕೀಮೂರ್ತಿರಾದ್ಯಾ
ತನ್ವೀ ತುಙ್ಗಸ್ತನಭರನತಾ ತಪ್ತಜಾಂಬೂನದಾಭಾ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಗಚ್ಛತ್ಯುದಯವಿಲಯೈರ್ನಿತ್ಯಮಾನನ್ದಸಿನ್ಧಾ-
ವಿಚ್ಛಾವೇಗೋಲ್ಲಸಿತಲಹರೀ ವಿಭ್ರಮಂ ವ್ಯಕ್ತಯಸ್ತೇ || ೧೧ ||

ಆಸಂಸಾರಂ ವಿತತಮಖಿಲಂ ವಾಙ್ಮಯಂ ಯದ್ವಿಭೂತಿಃ
ಯದ್ಭ್ರೂಭಙ್ಗಾತ್ ಕುಸುಮಧನುಷಃ ಕಿಙ್ಕರೋ ಮೇರುಧನ್ವಾ |
ಯಸ್ಯಾಂ ನಿತ್ಯಂ ನಯನಶತಕೈರೇಕಲಕ್ಷ್ಯೋ ಮಹೇನ್ದ್ರಃ
ಪದ್ಮೇ ತಾಸಾಂ ಪರಿಣತಿರಸೌ ಭಾವಲೇಶೈಸ್ತ್ವದೀಯೈಃ || ೧೨ ||

ಅಗ್ರೇ ಭರ್ತುಃ ಸರಸಿಜಮಯೇ ಭದ್ರಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಾಂ
ಅಮ್ಭೋರಾಶೇರಧಿಗತಸುಧಾಸಂಪ್ಲವಾದುತ್ಥಿತಾಂ ತ್ವಾಮ್ |
ಪುಷ್ಪಾಸಾರ ಸ್ಥಗಿತಭುವನೈಃ ಪುಷ್ಕಲಾವರ್ತಕಾದ್ಯೈಃ
ಕ್~ಳುಪ್ತಾರಮ್ಭಾಃ ಕನಕಕಲಶೈರಭ್ಯಷಿಞ್ಚನ್ ಗಜೇನ್ದ್ರಾಃ || ೧೩ ||


ಆಲೋಕ್ಯ ತ್ವಾಮಮೃತಸಹಜೇ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಾಮ್
ಶಾಪಾಕ್ರಾನ್ತಾಃ ಶರಣಮಗಮನ್ ಸಾವರೋಧಾಃ ಸುರೇನ್ದ್ರಾಃ |
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಭೂಯಸ್ತ್ರಿಭುವನಮಿದಂ ಲಕ್ಷಿತಂ ತ್ವತ್ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ
ಸರ್ವಾಕಾರಸ್ಥಿರಸಮುದಯಾಂ ಸಂಪದಂ ನಿರ್ವಿಶನ್ತಿ || ೧೪ ||

ಆರ್ತತ್ರಾಣವ್ರತಿಭಿರಮೃತಾಸಾರನೀಲಾಮ್ಬುವಾಹೈಃ
ಅಮ್ಭೋಜಾನಾಮುಷಸಿಮಿಷತಾಮನ್ತರಂಗೈರಪಾಂಗೈಃ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಯಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಿಹರತೇ ದೇವಿ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ವದೀಯಾ
ತಸ್ಯಾಂ ತಸ್ಯಾಮಹಮಹಮಿಕಾಂ ತನ್ವತೇ ಸಂಪದೋಘಾಃ || ೧೫ ||

ಯೋಗಾರಮ್ಭತ್ವರಿತಮನಸೋ ಯುಷ್ಮದೈಕಾನ್ತ್ಯಯುಕ್ತಂ
ಧರ್ಮಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಪ್ರಥಮಮಿಹ ಯೇ ಧಾರಯನ್ತೇ ಧನಾಯಾಮ್ |
ತೇಷಾಂ ಭೂಮೇರ್ಧನಪತಿಗೃಹಾದಂಬರಾದಂಬುಧೇರ್ವಾ
ಧಾರಾ ನಿರ್ಯಾನ್ತ್ಯಧಿಕಮಧಿಕಂ ವಾಞ್ಛಿತಾನಾಂ ವಸೂನಾಮ್ || ೧೬ ||

ಶ್ರೇಯಸ್ಕಾಮಾ ಕಮಲನಿಲಯೇ ಚಿತ್ರಮಾಮ್ನಾಯವಾಚಾಂ
ಚೂಡಾಪೀಡಂ ತವ ಪದಯುಗಂ ಚೇತಸಾ ಧಾರಯನ್ತಃ |
ಛತ್ರಛಾಯಾ ಸುಭಗಶಿರಸಶ್ಚಾಮರಸ್ಮೇರಪಾರ್ಶ್ವಾಃ
ಶ್ಲಾಘಾಶಬ್ದಶ್ರವಣಮುದಿತಾಃ ಸ್ರಗ್ವಿಣಃ ಸಞ್ಚರನ್ತಿ || ೧೭ ||

ಊರೀಕರ್ತುಂ ಕುಶಲಮಖಿಲಂ ಜೇತುಮಾದೀನರಾತೀನ್
ದೂರೀಕರ್ತುಂ ದುರಿತನಿವಹಂ ತ್ಯಕ್ತುಮಾದ್ಯಾಮವಿದ್ಯಾಮ್ |
ಅಂಬ ಸ್ತಂಬಾವಧಿಕ ಜನನಗ್ರಾಮಸೀಮಾನ್ತರೇಖಾಂ
ಆಲಂಬನ್ತೇ ವಿಮಲಮನಸೋ ವಿಷ್ಣುಕಾನ್ತೇ ದಯಾಂ ತೇ  || ೧೮ ||

ಜಾತಾಕಾಙ್ಕ್ಷಾ ಜನನಿ ಯುವಯೋರೇಕಸೇವಾಧಿಕಾರೇ
ಮಾಯಾಲೀಢಂ ವಿಭವಮಖಿಲಂ ಮನ್ಯಮಾನಾಸ್ತೃಣಾಯ |
ಪ್ರೀತ್ಯೈ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತವಚ ಕೃತಿನಃ ಪ್ರೀತಿಮನ್ತೋ ಭಜನ್ತೇ
ವೇಲಾಭಙ್ಗಪ್ರಶಮನಫಲಂ ವೈದಿಕಂ ಧರ್ಮಸೇತುಮ್ || ೧೯ ||

ಸೇವೇ ದೇವಿ ತ್ರಿದಶಮಹಿಲಾಮೌಲಿಮಾಲಾರ್ಚಿತಂ ತೇ
ಸಿದ್ಧಿಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶಮಿತವಿಪದಾಂ ಸಂಪದಾಂ ಪಾದಪದ್ಮಮ್ |
ಯಸ್ಮಿನ್ನೀಷನ್ನಮಿತಶಿರಸೋ  ಯಾಪಯಿತ್ವಾ ಶರೀರಂ
ವರ್ತಿಷ್ಯನ್ತೇ ವಿತಮಸಿ ಪದೇ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಧನ್ಯಾಃ || ೨೦ ||

ಸಾನುಪ್ರಾಸಪ್ರಕಟಿತದಯೈಃ ಸಾನ್ದ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಗ್ಧೈಃ
ಅಂಬ ಸ್ನಿಗ್ಧೈರಮೃತಲಹರೀಲಬ್ಧಸಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೈಃ |
ಘರ್ಮೇ ತಾಪತ್ರಯವಿರಚಿತೇ ಗಾಢತಪ್ತಂ ಕ್ಷಣಂ ಮಾಂ
ಆಕಿಞ್ಚನ್ಯಗ್ಲಪಿತಮನಘೈರಾರ್ದ್ರಯೇಥಾಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ || ೨೧ ||

ಸಂಪದ್ಯನ್ತೇ ಭವಭಯತಮೋಭಾನವಸ್ತ್ವತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್
ಭಾವಾಃ ಸರ್ವೇ ಭಗವತಿ ಹರೌ ಭಕ್ತಿಮುದ್ವೇಲಯನ್ತಃ |
ಯಾಚೇ ಕಿಂ ತ್ವಾಮಹಮಿಹ ಯತಃ ಶೀತಲೋದಾರಶೀಲಾ
ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ದಿಶಸಿ ಮಹತಾಂ ಮಙ್ಗಲಾನಾಂ ಪ್ರಬನ್ಧಾನ್ || ೨೨ ||

ಮಾತಾ ದೇವಿ ತ್ವಮಸಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವಃ ಪಿತಾ ಮೇ
ಜಾತಃ ಸೋಹಂ ಜನನಿ ಯುವಯೋರೇಕಲಕ್ಷ್ಯಂ ದಯಾಯಾಃ |
ದತ್ತೋ ಯುಷ್ಮತ್ ಪರಿಜನತಯಾ ದೇಶಿಕೈರಪ್ಯತಸ್ತ್ವಂ
ಕಿಂ ತೇ ಭೂಯಃ ಪ್ರಿಯಮಿತಿ ಕಿಲ ಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾ ವಿಭಾಸಿ || ೨೩ ||

ಕಲ್ಯಾಣಾನಾಮವಿಕಲನಿಧಿಃ ಕಾಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಸೀಮಾ
ನಿತ್ಯಾಮೋದಾ ನಿಗಮವಚಸಾಂ ಮೌಲಿಮನ್ದಾರಮಾಲಾ |
ಸಂಪದ್ದಿವ್ಯಾ ಮಧುವಿಜಯಿನಃ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಮೇ
ಸೈಷಾ ದೇವೀ ಸಕಲಭುವನಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾಮಧೇನುಃ || ೨೪ ||

ಉಪಚಿತಗುರುಭಕ್ತೇರುತ್ಥಿತಂ ವೇಙ್ಕಟೇಶಾತ್
ಕಲಿಕಲುಷನಿವೃತ್ಯೈ ಕಲ್ಪ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರಜಾನಾಮ್ |
ಸರಸಿಜನಿಲಯಾಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪಠನ್ತಃ
ಸಕಲಕುಶಲಸೀಮಾಃ ಸರ್ವಭೌಮಾ ಭವನ್ತಿ ||

No comments:

Post a Comment