Wednesday, February 27, 2013

ಅಪರಾಧಾಷ್ಟಕಮ್


ಅಪರಾಧಾಷ್ಟಕಮ್
      (ಹಾಲಾಸ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾನ್ತರ್ಗತಮ್)

ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಾನನ್ದ ಪರಚಿತ್ ಸತ್ಯವಿಗ್ರಹ |
ಸುನ್ದರೇಶ್ವರ ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮಪರಾಧಿನಮ್ || ||

ಫಾಲಾಕ್ಷಿಜಾತಜ್ವಲನಲೇಲಿಹಾನಮನೋಭವ |
ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಪುರೀನಾಥ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮಪರಾಧಿನಮ್ || ||

ಪಾರಿಜಾತಗುಣಾತೀತಪಾದಪಙ್ಕಜವೈಭವ |
ಕದಂಬಕಾನನಾಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮಪರಾಧಿನಮ್ || ||

ಭಕ್ತಪ್ರಾರ್ಥಿತಸರ್ವಾರ್ಥಕಾಮಧೇನೋ ಪುರಾನ್ತಕ |
ಕರುಣಾವರುಣಾವಾಸ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮಪರಾಧಿನಮ್ || ||

ಕೈವಲ್ಯದಾನನಿರತ ಕಾಲಕೂಟಭಯಾಪಹ |
ಕನ್ಯಕಾನಗರೀನಾಥ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮಪರಾಧಿನಮ್ || ||

ಕಮಲಾಪತಿವಾಗೀಶಶಚೀಶಪ್ರಮುಖಾಮರೈಃ |
ಪರಿಪೂಜಿತಪಾದಾಬ್ಜ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮಪರಾಧಿನಮ್ || ||

ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಪನ್ನಗಾಕಾರ ಪರಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಕ |
ಪರ್ವತಾಧೀಶಜಾಮತಃ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮಪರಾಧಿನಮ್ || ||

ಪರಾತ್ಪರ ಪದಾಂಭೋಜಪರಿಧ್ಯಾನರತಾತ್ಮನಾಂ |
ಕಾಙ್ಕ್ಷಿತಾರ್ಥಪ್ರದ ಸ್ವಾಮಿನ್ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮಪರಾಧಿನಮ್ || ||

ಸುನ್ದರೇಶ್ವರ ಸರ್ವೇಶ ಸ್ಮರಸೌಭಾಗ್ಯಸಿದ್ಧಿದ |
ಶ್ರೀಮನ್ ಸುನ್ದರಪಾಣ್ಡ್ಯೇಶ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಮಪರಾಧಿನಮ್ || ||

ಅಪರಾಧಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ತವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ತಸ್ಯಾನನ್ತಾಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಕರುಣಾಮ್ಬುಧೇ || ೧೦ ||

No comments:

Post a Comment