Wednesday, February 27, 2013

ಶಂಕರಾಷ್ಟಕಮ್


ಶಂಕರಾಷ್ಟಕಮ್
           (ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಮ್)

ಶೀರ್ಷಜಟಾಗಣಭಾರಂ ಗರಲಾಹಾರಂ ಸಮಸ್ತಸಂಹಾರಂ |
ಕೈಲಾಸಾದ್ರಿವಿಹಾರಂ ಪಾರಂ ಭವವಾರಿಧೇರಹಂ ವನ್ದೇ || ||

ಚನ್ದ್ರಕಲೋಜ್ಜ್ವಲಫಾಲಂ ಕಣ್ಠವ್ಯಾಲಂ ಜಗತ್ರಯೀಪಾಲಂ |
ಕೃತನರಮಸ್ತಕಮಾಲಂ ಕಾಲಂ ಕಾಲಸ್ಯ ಮೋಮಲಂ ವನ್ದೇ || ||

ಕೋಪೇಕ್ಷಣಹತಕಾಮಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ನಗೇನ್ದ್ರಜಾವಾಮಂ |
ಸಂಸೃತಿಶೋಕವಿರಾಮಂ ಶ್ಯಾಮಂ ಕಣ್ಠೇನ ಕಾರಣಂ ವನ್ದೇ || ||

ಕಟಿತಟವಿಲಸಿತನಾಗಂ ಖಣ್ಡಿತಯಾಗಂ ಮಹಾದ್ಭುತತ್ಯಾಗಂ |
ವಿಗತವಿಷಯರಸರಾಗಂ ಭಾಗಂ ಯಜ್ಞೇಷು ಬಿಭ್ರತಂ ವನ್ದೇ || ||

ತ್ರಿಪುರಾದಿಕದನುಜಾನ್ತಂ ಗಿರಿಜಾಕಾನ್ತಂ ಸದೈವಸಂಶಾನ್ತಮ್ |
ಲೀಲಾವಿಜಿತಕೃತಾನ್ತಂ ಭಾನ್ತಂ ಸ್ವಾನ್ತೇಷು ದೇಹಿನಾಂ ವನ್ದೇ || ||

ಸುರಸರಿದಾಪ್ಲುತಕೇಶಂ ತ್ರಿದಶಕುಲೇಶಂ ಹೃದಯಾಲಯಾವೇಶಮ್ |
ವಿಗತಾಸ್ಜೇಷಕ್ಲೇಶಂ ದೇಶಂ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಂಪದಾಂ ವನ್ದೇ || ||

ಕರತಲಕಲಿತಪಿನಾಕಂ ವಿಗತಜರಾಕಂ ಸುಕರ್ಮಣಾಂ ಪಾಕಮ್ |
ಪರಪದನೀತವರಾಕಂ ನಾಕಂಗಮಪೂಗವನ್ದಿತಂ ವನ್ದೇ || ||

ಭೂತಿವಿಭೂಷಿತಕಾಯಂ ದುಸ್ತರಮಾಯಂ ವಿವರ್ಜಿತಾಪಾಯಮ್ |
ಪ್ರಮಥಸಮೂಹಸಹಾಯಂ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ನಿರನ್ತರಂ ವನ್ದೇ || ||

ಯಸ್ತು ಶಿವಾಷ್ಟಕಮೇತದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೇನ ನಿರ್ಮಿತಂ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಪಠತಿ ಸಮಾಹಿತಚೇತಾಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯನ್ತೇ ಶೈವಮೇವಪದಮ್ || ||

No comments:

Post a Comment