Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್- ೨


ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್-
     (ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್)
ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ
ಜಗನ್ನಾಥನಾಥಂ ಸದಾಽಽನನ್ದಭಾಜಾಂ |
ಭವತ್ಭವ್ಯಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ
ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ || ||

ಗಲೇ ರುಣ್ಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ
ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾದಿಪಾಲಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟಗಙ್ಗೋತ್ತರಙ್ಗೋತ್ತಮಾಙ್ಗಂ
ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ || ||

ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಣ್ಡನಂ ಮಣ್ಡನಾನಾಂ
ಮಹೋಮಣ್ಡಲಂ ಭಸ್ಮಭೂಷಾಧರಂ ತಮ್ |
ಅನಾದಿಂ ಹ್ಯಪಾರಂ ಮಹಾಮೋಹಮಾರಂ
ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ || ||

ವಟಾಧೋನಿವಾಸಂ ಮಹಾಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಂ
ಮಹಾಪಾಪನಾಶಂ ಸದಾ ಸುಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಮಹೇ
ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ || ||

ಗಿರೀನ್ದ್ರಾತ್ಮಜಾಸಂಗೃಹೀತಾರ್ಧದೇಹಂ
ಗಿರೌ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವದಾಽಽಸನ್ನಗೇಹಮ್ |
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾದಿಭಿರ್ವನ್ದ್ಯಮಾನಂ
ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ || ||

ಕಪಾಲಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ
ಪದಾಂಭೋಜನಮ್ರಾಯ ಕಾಮಂ ದದಾನಮ್ |
ವಲೀವರ್ದಯಾನಂ ಸುರಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಂ
 ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ || ||

ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಗಾತ್ರಂ ಗಣಾನನ್ದಪಾತ್ರಂ
ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಧನೇಶಸ್ಯ ಮಿತ್ರಮ್ |
ಅಪರ್ಣಾಕಲತ್ರಂ ಸದಾ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಂ
ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ || ||

ಹರಂ ಸರ್ಪಹಾರಾನ್ವಿತಂ ಗೋವಿಹಾರಂ
ಭವಂ ವೇದಸಾರಂ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಮ್ |
ಶ್ಮಶಾನೇ ವಸನ್ತಂ ಮನೋಜಂ ದಹನ್ತಂ
ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ || ||

ಸ್ತವಂ ಯಃ ಪ್ರಭಾತೇ ನರಃ ಶೂಲಪಾಣೇಃ
ಪಠೇತ್ ಸರ್ವದಾ ಭರ್ಗಭಾವಾನುರಕ್ತಃ |
ಪುತ್ರಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಮಿತ್ರಂ ಕಲತ್ರಂ
ವಿಚಿತ್ರಃ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಾತಿ || ||
 

No comments:

Post a Comment