Wednesday, February 27, 2013

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಮ್


ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಂ ಸ್ಫುರಿತಮುಗ್ಧಮುಖಾರವಿನ್ದಂ
ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಶತಸುನ್ದರದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಮ್ |
ಆತಾಮ್ರಕೋಮಲಜಟಾಘಟಿತೇನ್ದುರೇಖಂ
ಆಲೋಕಯೇ ವಟತಟೀನಿಲಯಂ ದಯಾಲುಮ್ || ||

ವಟವಿಟಪಿಸಮೀಪೇ ಭೂಮಿಭಾಗೇನಿಷಣ್ಣಂ
ಸಕಲಮುನಿಜನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಮಾರಾತ್ |
ತ್ರಿಭುವನಗುರುಮೀಶಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಂ
ಜನನಮರಣದುಃಖಚ್ಛೇದದಕ್ಷಂ ನಮಾಮಿ || ||

ಚಿತ್ರಂ ವಟತರೋರ್ಮೂಲೇ ವೃದ್ಧಾಃ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಗುರುರ್ಯುವಾ |
ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಃ || ||

ಸುನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನಸುಖೈಕರೂಪಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಹೇತುಂ ಪರಮಾರ್ಥದಾಯಿನಮ್ |
ಚಿದಂಬುಧೌ ತಂ ವಿಹರನ್ತಮಾದ್ಯಂ ಆನನ್ದಮೂರ್ತಿಂ ಗುರುರಾಜಮೀಡೇ || ||

ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನೈಕಮೂರ್ತಯೇ |
ನಿರ್ಮಲಾಯ ಪ್ರಶಾನ್ತಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ||

ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಮ್ |
ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ || ||


ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾನ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಞ್ಜನಶಲಾಕಯಾ |
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ || ||

ಅಂಗುಷ್ಠತರ್ಜನೀಯೋಗಮುದ್ರಾವ್ಯಾಜೇನ ದೇಹಿನಾಮ್ |
ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಜೀವೈಕ್ಯಂ ಬೋಧಯನ್ ನೋಽವತಾಚ್ಛಿವಃ || ||

ಮುದ್ರಾಪುಸ್ತಕವಹ್ನಿನಾಗವಿಲಸದ್ ಬಾಹುಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಂ 
ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಂ ಶಶಿಕಲಾಭಾಸ್ವಜ್ಜಟಾಮಣ್ಡಲಮ್ |
ಅಜ್ಞಾನಾಪಹಮಾದಿಮಾದಿಮಗಿರಾಮರ್ಥಂ ಭವಾನೀಪತಿಂ
ನ್ಯಗ್ರೋಧಾನ್ತನಿವಾಸಿನಂ ಪರಗುರುಂ ಧ್ಯಾಯಾಮ್ಯಭೀಷ್ಟಾಪ್ತಯೇ || ||
 

No comments:

Post a Comment