Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಬನ್ಧುಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಬನ್ಧುಸ್ತೋತ್ರಮ್
         (ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತಕೃತಮ್)
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ ಶಿವಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ

ಫಾಲಾವನಮ್ರತ್ಕಿರೀಟಂ ಫಾಲನೇತ್ರಾರ್ಚಿಷಾದಗ್ಧಪಞ್ಚೇಷುಕೀಟಮ್ |
ಶೂಲಾಹತಾರಾತಿಕೂಟಂ ಶುದ್ಧಮರ್ಧೇನ್ದುಚೂಡಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬನ್ಧುಮ್ || ||
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ ಶಿವಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ

ಅಙ್ಗೇವಿರಾಜತ್ಭುಜಙ್ಗಂ ಅಭ್ರಗಙ್ಗಾತರಙ್ಗಾಭಿರಾಮೋತ್ತಮಾಙ್ಗಮ್ |
ಓಙ್ಕಾರವಾಟೀಕುರಙ್ಗಂ ಸಿದ್ಧಸಂಸೇವಿತಾಙ್ಘ್ರಿಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬನ್ಧುಮ್ || ||
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ ಶಿವಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ

ನಿತ್ಯಂಚಿದಾನನ್ದರೂಪಂ ನಿಹ್ನುತಾಶೇಷಲೋಕೇಶವೈರಿಪ್ರತಾಪಮ್ |
ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಗೇನ್ದ್ರಚಾಪಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಸನ್ಮಾರ್ಗಬನ್ಧುಮ್ || ||
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ ಶಿವಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ

ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಘ್ನಮೀಶಂ ಕಾಲಕಣ್ಠಂ ಮಹೇಶಂ ಮಹಾವ್ಯೋಮಕೇಶಮ್ |
ಕುನ್ದಾಭದನ್ತಂ ಸುರೇಶಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬನ್ಧುಮ್ || ||
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ ಶಿವಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ

ಮನ್ದಾರಭೂತೇರುದಾರಂ ಮನ್ದರಾಗೇನ್ದ್ರಸಾರಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯದೂರಮ್ |
ಸಿನ್ಧೂರದೂರಪ್ರಚಾರಂ ಸಿನ್ಧುರಾಜಾತಿಧೀರಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬನ್ಧುಮ್ || ||
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ ಶಿವಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ

ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಯಜ್ವೇನ್ದ್ರಗೀತಂ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣೇ |
ತಸ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇಽಭಯಂ ಚಾಶುತೋಷೋ ಮಹೇಶಃ || ||
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ ಶಿವಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವದೇವ
              

No comments:

Post a Comment