Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನನ್ದಕೃತಮ್)


ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನನ್ದಕೃತಮ್)

ನಿಖಿಲಭುವನಜನ್ಮಸ್ಥೇಮಭಙ್ಗಪ್ರರೋಹಾಃ
ಅಕಲಿತಮಹಿಮಾನಃ ಕಲ್ಪಿತಾ ಯತ್ರ ತಸ್ಮಿನ್ |
ಸುವಿಮಲಗಗನಾಭೇ ಈಶಸಂಜ್ಞೇಽಪ್ಯನೀಶೇ
ಮಮ ಭವತು ಭವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಭಾಸುರೋ ಭಾವಬನ್ಧಃ || ||

ನಿಹಿತನಿಖಿಲಮೋಹೇಽಧೀಶತಾ ಯತ್ರ ರೂಢಾ
ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಯೋ ಮಹಾದೇವ ಸಂಜ್ಞಃ |
ಅಶಿಥಿಲಪರಿರಮ್ಭಃ ಪ್ರೇಮರೂಪಸ್ಯ ಯಸ್ಯ
ಹೃದಿ ಪ್ರಣಯತಿ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಾಜಮಾತ್ರಂ ವಿಭುತ್ವಮ್ || ||

ವಹತಿ ವಿಪುಲವಾತಃ ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕಾರರೂಪಃ
ವಿದಲತಿ ಬಲವೃನ್ದಂ ಘೂರ್ಣಿತೇವೋರ್ಮಿಮಾಲಾ |
ಪ್ರಚಲತಿ ಖಲು ಯುಗ್ಮಂ ಯುಷ್ಮದಸ್ಮತ್ಪ್ರತೀತಂ
ಅತಿವಿಕಲಿತರೂಪಂ ನೌಮಿ ಚಿತ್ತಂ ಶಿವಸ್ಥಮ್ || ||

ಜನಕಜನಿತಭಾವೋ ವೃತ್ತಯಃ ಸಂಸ್ಕೃತಾಶ್ಚ
ಅಗಣನಬಹುರೂಪೋ ಯತ್ರ ಚೈಕೋ ಯಥಾರ್ಥಃ |
ಶಮಿತವಿಕೃತಿವಾತೇ ಯತ್ರ ನಾನ್ತರ್ಬಹಿಶ್ಚ
ತಮಹಹ ಹರಮೀಡೇ ಚಿತ್ತವೃತ್ತೇರ್ನಿರೋಧಮ್ || ||

ಗಲಿತತಿಮಿರಮಾಲಃ ಶುಭ್ರತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶಃ
ಧವಲಕಮಲಶೋಭಃ ಜ್ಞಾನಪುಞ್ಜಾಟ್ಟಹಾಸಃ |
ಯಮಿಜನಹೃದಿಗಮ್ಯೋ ನಿಷ್ಕಲೋ ಧ್ಯಾಯಮಾನಃ
ಪ್ರಣತಮವತು ಮಾಂ ಸಃ ಮಾನಸೋ ರಾಜಹಂಸಃ || ||

ದುರಿತದಲನದಕ್ಷಂ ದಕ್ಷಜಾದತ್ತದೋಷಂ
ಕಲಿತಕಲಿಕಲಙ್ಕಂ ಕಮ್ರಕಲ್ಹಾರಕಾನ್ತಮ್ |
ಪರಹಿತಕರಣಾಯ ಪ್ರಾಣಪ್ರಚ್ಛೇದಪ್ರೀತಮ್
ನತನಯನನಿಯುಕ್ತಂ ನೀಲಕಣ್ಠಂ ನಮಾಮಃ || ||

No comments:

Post a Comment