Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ -೩


ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್

ಆಶಾವಶಾದಷ್ಟದಿಗನ್ತರಾಲೇ
ದೇಶಾನ್ತರಭ್ರಾನ್ತಮಶಾನ್ತಬುದ್ಧಿಮ್ |
ಆಕಾರಮಾತ್ರಾದವನೀಸುರಂ ಮಾಂ
ಅಕೃತ್ಯಕೃತ್ಯಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ||

ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಮಲಮೂತ್ರಪಾತ್ರ-
ಗಾತ್ರಾಭಿಮಾನೋಜ್ಝಿತಕೃತ್ಯಜಾಲಮ್ |
ಮದ್ಭಾವನಂ ಮನ್ಮಥಪೀಡಿತಾಂಗಮ್
ಮಾಯಾಮಯಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ||

ಸಂಸಾರಮಾಯಾಜಲಧಿಪ್ರವಾಹ-
ಸಂಮಗ್ನಮುದ್ಭ್ರಾನ್ತಮಶಾನ್ತಚಿತ್ತಮ್ |
ತ್ವತ್ಪಾದಸೇವಾವಿಮುಖಂ ಸಕಾಮಂ
ಸುದುರ್ಜನಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ||

ಇಷ್ಟಾನೃತಂ ಭ್ರಷ್ಟಮನಿಷ್ಟಧರ್ಮಂ
ನಷ್ಟಾತ್ಮಬೋಧಂ ನಯಕೇಶಹೀನಮ್ |
ಕಷ್ಟಾರಿಷಡ್ವರ್ಗನಿಪೀಡಿತಾಙ್ಗಂ
ದುಷ್ಟೋತ್ತಮಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಮ್ಭೋ || ||

ವೇದಾಗಮಾಭ್ಯಃ ಸರಸಾನಭಿಜ್ಞಂ
ಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ತವ ನಾರ್ಚಯನ್ತಮ್ |
ವೇದೋಕ್ತಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಲೋಪಯನ್ತಂ
ವೇದಾಕೃತೇ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಮ್ಭೋ || ||

ಅನ್ಯಾಯವಿತ್ತಾರ್ಜನಸಕ್ತಚಿತ್ತಂ
ಅನ್ಯಾಸು ನಾರೀಷ್ವನುರಾಗವನ್ತಮ್ |
ಅನ್ಯಾನ್ನಭೋಕ್ತಾರಮಶುದ್ಧದೇಹಂ
ಆಚಾರಹೀನಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಮ್ಭೋ  || ||

ಪುರಾತ್ತತಾಪತ್ರಯತಪ್ತದೇಹಂ
ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಗಂತುಮುಪಾಯವರ್ಜಮ್ |
ಪರಾವಮಾನೈಕಪರಾತ್ಮಭಾವಂ
ನರಾಧಮಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಮ್ಭೋ || ||

ಪಿತಾ ಯಥಾ ರಕ್ಷತಿ ಪುತ್ರಮೀಶ
ಜಗತ್ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಜಗತಃ ಸಹಾಯಃ |
ಕೃತಾಪರಾಧಂ ತವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇ
ಕೃಪಾನಿಧೇ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಮ್ಭೋ  || ||

No comments:

Post a Comment