Wednesday, February 27, 2013

ಚರಣಶೃಙ್ಗರಹಿತನಟರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಚರಣಶೃಙ್ಗರಹಿತನಟರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್
        (ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿಕೃತಮ್)

ಸದಞ್ಚಿತಮುದಞ್ಚಿತ ನಿಕುಞ್ಚಿತಪದಂ ಝಲಝಲಚ್ಚಲಿತಮಞ್ಜುಕಟಕಂ
ಪತಂಜಲಿದೃಗಞ್ಜನಮನಞ್ಜನಮಚಞ್ಚಲಪದಂ ಜನನಭಞ್ಜನಕರಮ್ |
ಕದಮ್ಬರುಚಿಮಮ್ಬರವಸಂ ಪರಮಮಮ್ಬುದಕದಮ್ಬಕವಿಡಮ್ಬಕಗಲಂ
ಚಿದಮ್ಬುಧಿಮಣಿಂ ಬುಧಹೃದಂಬುಜರವಿಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ||

ಹರಂ ತ್ರಿಪುರಭಞ್ಜನಮನನ್ತಕೃತಕಙ್ಕಣಮಖಣ್ಡದಯಮನ್ತರಹಿತಂ
ವಿರಿಞ್ಚಿ ಸುರಸಂಹತಿ ಪುರನ್ದರ ವಿಚಿನ್ತಿತಪದಂ ತರುಣಚನ್ದ್ರಮಕುಟಮ್ |
ಪರಂಪದವಿಖಣ್ಡಿತಯಮಂ ಭಸಿತಮಣ್ಡಿತತನುಂ ಮದನವಞ್ಚನಪರಂ
ಚಿರನ್ತನಮಮುಂ ಪ್ರಣವಸಞ್ಚಿತನಿಧಿಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ||

ಅವನ್ತಮಖಿಲಂ ಜಗದಭಂಗಗುಣತುಙ್ಗಮಮತಂ ಧೃತವಿಧುಂ ಸುರಸರಿತ್
ತರಙ್ಗನಿಕುರಮ್ಬಧೃತಿಲಂಪಟಜಟಂ ಶಮನಡಂಭಸುಹರಂ ಭವಹರಂ |
ಶಿವಂ ದಶದಿಗನ್ತರವಿಜೃಮ್ಭಿತಕರಂ ಕರಲಸನ್ಮೃಗಶಿಶುಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಹರಂ ಶಶಿಧನಞ್ಜಯಪತಙ್ಗನಯನಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ||

ಅನನ್ತನವರತ್ನವಿಲಸತ್ ಕಟಕಕಿಙ್ಕಿಣಿ ಝಲಂ ಝಲಝಲಂ ಝಲರವಂ
ಮುಕುನ್ದವಿಧಿಹಸ್ತಗತಮದ್ದಲಲಯಧ್ವನಿ ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿತ ನರ್ತನಪದಂ |
ಶಕುನ್ತರಥ ಬರ್ಹಿರಥ ನನ್ದಿಮುಖ ಭೃಙ್ಗಿರಿಟಿ ಸಙ್ಘನಿಕಟಂ
ಸನನ್ದಸನಕಪ್ರಮುಖವನ್ದಿತಪದಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ||

ಅನನ್ತಮಹಸಂ ತ್ರಿದಶವನ್ದ್ಯಚರಣಂ ಮುನಿಹೃದನ್ತರವಸನ್ತಮಮಲ್ಂ
ಕಬನ್ಧವಿಯದಿನ್ದ್ವವನಿಗನ್ಧವಹವಹ್ನಿಮಖಬನ್ಧು ರವಿಮಞ್ಜುವಪುಷಮ್ |
ಅನನ್ತವಿಭವಂ ತ್ರಿಜಗದನ್ತರಮಣಿಂ ತ್ರಿಣಯನಂ ತ್ರಿಪುರಖಣ್ಡನಪರಂ
ಸನನ್ದಮುನಿವನ್ದಿತಪದಂ ಸಕರುಣಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ||

ಅಚಿನ್ತ್ಯಮಣಿಬೃನ್ದರುಚಿಬನ್ಧುರಗಲಂ ಕುರಿತಕುನ್ದನಿಕುರುಂಬಧವಲಮ್
ಮುಕುನ್ದಸುರಬೃನ್ದಬಲಹನ್ತೃಕೃತ ವನ್ದನಲಸನ್ತಮಹಿಕುಣ್ಡಲಧರಮ್ |
ಅಕಂಪಮನುಕಂಪಿತರತಿಂ ಸುಜನಮಙ್ಗಲನಿಧಿಂ ಗಜಹರಂ ಪಶುಪತಿಮ್
ಧನಞ್ಜಯನುತಂ ಪ್ರಣತರಞ್ಜನಪರಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ||

ಪರಂ ಸುರವರಂ ಪುರಹರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಜನಿತದನ್ತಿಮುಖಷಣ್ಮುಖಮಮುಂ
ಮೃಡಂ ಕನಕಪಿಙ್ಗಲಜಟಂ ಸನಕಪಙ್ಕಜರವಿಂ ಸುಮನಸಂ ಹಿಮರುಚಿಮ್ |
ಅಸಂಗಮನಸಂ ಜಲಧಿಜನ್ಮಗರಲಂಕಬಲಯನ್ತಮತುಲಂ ಗುಣನಿಧಿಂ
ಸನನ್ದವರದಂ ಶಮಿತಮಿನ್ದುವದನಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ||

ಅಜಂ ಕ್ಷಿತಿರಥಂ ಭುಜಙ್ಗಪುಙ್ಗವಗುಣಂ ಕನಕಶೃಙ್ಗಿ ಧನುಷಂ
ಕರಲಸತ್ಕುರಙ್ಗಪೃಥುಟಙ್ಕಪರಶುಮ್ ರುಚಿರಕುಙ್ಕುಮರುಚಿಂ ಡಮರುಕಂ ದಧತಮ್ |
ಮುಕುನ್ದವಿಶಿಖಂ ನಮದವನ್ಧ್ಯಫಲದಂ ನಿಗಮವೃನ್ದತುರಗಂ ನಿರುಪಮ್ಂ
ಸಚಣ್ಡಿಕಮಮುಂ ಝಟಿತಿ ಸಂಹೃತಪುರಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ||

ಅನಙ್ಗಪರಿಪನ್ಥಿನಮಜಂ ಕ್ಷಿತಿಧುರಂಧರಮಲಂ ಕರುಣಯನ್ತಮಖಿಲಂ
ಜ್ವಲನ್ತಮನಲಂ ದಧತಮನ್ತಕರಿಪುಂ ಸತತಮಿನ್ದ್ರಸುರವನ್ದಿತಪದಮ್ |
ಉದಞ್ಚದರವಿನ್ದಕುಲಬನ್ಧುಶತಬಿಂಬರುಚಿಸಂಹತಿ ಸುಗನ್ಧಿ ವಪುಷಂ
ಪತಞ್ಜಲಿನುತಂ ಪ್ರಣವಪಞ್ಜರಶುಕಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಸ್ತವಮಮುಂ ಭುಜಗಪುಙ್ಗವಕೃತಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪಠತಿ ಯಃ ಕೃತಮುಖಃ
ಸದಃ ಪ್ರಭು ಪದದ್ವಿತಯ ದರ್ಶನಪದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಚರಣಶೃಙ್ಗರಹಿತಮ್ |
ಸರಃ ಪ್ರಭವಸಂಭವ ಹರಿತ್ಪತಿ ಹರಿಪ್ರಮುಖ ದಿವ್ಯನುತ ಶಂಕರಪದಂ
ಗಚ್ಛತಿ ಪರಂ ತು ಜನುರ್ಜಲನಿಧಿಂ ಪರಮದುಃಖಜನಕಂ ದುರಿತದಮ್ || ೧೧ ||

No comments:

Post a Comment