Wednesday, February 27, 2013

. ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರ ಪಞ್ಚರತ್ನಸ್ತೋತ್ರಮ


. ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರ ಪಞ್ಚರತ್ನಸ್ತೋತ್ರಮ
       (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ)
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರ-ವಕ್ತ್ರಪದ್ಮಂ
ಫಾಲಾಕ್ಷಕೀಲಪರಿಶೋಷಿತಪಞ್ಚಬಾಣಮ್ |
ಭಸ್ಮತ್ರಿಪುಣ್ಡ್ರಲಸಿತಂ ಫಣಿಕುಣ್ಡಲಾಢ್ಯಂ
ಕುಂದೇನ್ದುಚನ್ದನಸುಧಾಸಮಮನ್ದಹಾಸಮ್  || ||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರ-ಬಾಹುದಣ್ಡಾನ್
ಖಟ್ವಾಙ್ಗಶೂಲಹರಿಣಾಹಿಪಿನಾಕಯುಕ್ತಾನ್ |
ಗೌರೀಕಪೋಲಕುಚರಂಜಿತಪತ್ರರೇಖಾನ್
ಸೌವರ್ಣಕಙ್ಕಣಮಣಿದ್ಯುತಿಭಾಸಮಾನಾನ್ || ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರಪಾದಪದ್ಮಂ
ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಮರಮುನೀನ್ದ್ರಮನೋನಿವಾಸಮ್ |
ಪದ್ಮಾಕ್ಷನೇತ್ರಸರಸೀರುಹಪೂಜನೀಯಮಂ
ಪದ್ಮಾಙ್ಕುಶಧ್ವಜಸುದರ್ಶನಲಾಂಛನಾಢ್ಯಮ್ || ||

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಂ
ಕರ್ಪೂರಕುನ್ದಧವಲಂ ಗಜಚರ್ಮಚೇಲಮ್
ಗಙ್ಗಾಧರಂ ಘನಕಪರ್ದವಿಭಾಸಮಾನಂ
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ-ತನು-ವಿಭೂಷಿತ-ವಾಮಭಾಗಮ್ || ||

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರ-ಪುಣ್ಯನಾಮ
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರದಂ ಸಕಲದುಃಖವಿನಾಶಹೇತುಮ್ |
ಸಂಸಾರತಾಪಶಮನಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಂ
ಗೋಕೋಟಿದಾನಫಲದಂ ಸ್ಮರಣೇನ ಪುಂಸಾಮ್ || ||

ಶ್ರೀಪಞ್ಚರತ್ನಾನಿ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಯ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಭಾತೇ |
ಆಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಮನೇಕಭೋಗಾನ್
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕೈವಲ್ಯಪದಂ ದುರಾಪಮ್ || ||

No comments:

Post a Comment