Thursday, February 28, 2013

ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ -೨


ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ -
 
ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಕರುಣಾಕರ ದೀನಬನ್ಧೋ
ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಶಮುಖಪಙ್ಕಜಪದ್ಮಬನ್ಧೋ |
ಶ್ರೀಶಾದಿದೇವಗಣಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಮ
ವಲ್ಲೀಶ ನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ || ||

ದೇವಾದಿದೇವಸುತ ದೇವಗಣಾಧಿನಾಥ
ದೇವೇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಮೃದುಪಙ್ಕಜಮಞ್ಜುಪಾದ |
ದೇವರ್ಷಿನಾರದಮುನೀನ್ದ್ರಸುಗೀತಕೀರ್ತೇ
ವಲ್ಲೀಶ ನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ || ||

ನಿತ್ಯಾನ್ನದಾನನಿರತಾಖಿಲರೋಗಹಾರಿನ್
ಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾನಪರಿಪೂರಿತಭಕ್ತಕಾಮ |
ಶ್ರುತ್ಯಾಗಮಪ್ರಣವವಾಚ್ಯನಿಜಸ್ವರೂಪ
ವಲ್ಲೀಶ ನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ || ||


ಕ್ರೌಞ್ಚಾಸುರೇನ್ದ್ರಪರಿಖಣ್ಡನಶಕ್ತಿಶೂಲ
ಚಾಪಾದಿಶಸ್ತ್ರಪರಿಮಣ್ಡಿತದಿವ್ಯಪಾಣೇ |
ಶ್ರೀಕುಣ್ಡಲೀಶಧೃತತುಣ್ಡಶಿಖೀನ್ದ್ರವಾಹ
ವಲ್ಲೀಶ ನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ || ||

ದೇವಾದಿದೇವರಥಮಣ್ಡಲಮಧ್ಯಮೇತ್ಯ
ದೇವೇನ್ದ್ರಪೀಠನಗರಂ ಧೃತಚಾಪಹಸ್ತ |
ಶೂರಂ ನಿಹತ್ಯ ಸುರಕೋಟಿಭಿರೀಡ್ಯಮಾನ
ವಲ್ಲೀಶ ನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ || ||

ಹೀರಾದಿರತ್ನವರಯುಕ್ತಕಿರೀಟಹಾರ
ಕೇಯೂರಕುಣ್ಡಲಲಸತ್ ಕವಚಾಭಿರಾಮ |
ಹೇ ವೀರ ತಾರಕಜಯಾಮರಬೃನ್ದವನ್ದ್ಯ
ವಲ್ಲೀಶ ನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ || ||

ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಾದಿಮುನಿಮನ್ತ್ರಿತಗಾಂಗತೋಯೈಃ
ಪಞ್ಚಾಮೃತೈಃ ಪ್ರಮುದಿತೇನ್ದ್ರಮುಖೈರ್ಮುನೀನ್ದ್ರೈಃ |
ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತ ಮಘವತ್ತನಯಾಸನಾಥ
ವಲ್ಲೀಶ ನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ || ||

ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯಕರುಣಾಮೃತಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಕಾಮಾದಿರೋಗಕಲುಷೀಕೃತದುಷ್ಟಚಿತ್ತಂ | |
ಸಿಕ್ತ್ವಾ ತು ಮಾಮವ ಕಲಾನಿಧಿಕೋಟಿಕಾನ್ತ
ವಲ್ಲೀಶ ನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಮ್ಬಮ್ || ||

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಃ |
ತೇ ಸರ್ವೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಯಾನ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಭಾವತಃ || ||

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ |
ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ || ೧೦ ||
         

No comments:

Post a Comment