Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಭುಜಙ್ಗಮ್


ಶಿವಭುಜಙ್ಗಮ್
        (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ)

ಗಲದ್ದಾನಗಣ್ಡಂ ಮಿಲದ್ಭೃಙ್ಗಷಣ್ಡಂ
ಚಲಚ್ಚಾರುಶುಣ್ಡಂ ಜಗತ್ರಾಣಶೌಣ್ಡಮ್ |
ಕನದ್ದನ್ತಕಾಣ್ಡಂ  ವಿಪದ್ಭಙ್ಗಚಣ್ಡಂ
ಶಿವಪ್ರೇಮಪಿಣ್ಡಂ ಭಜೇ ವಕ್ರತುಣ್ಡಮ್ || ||

ಅನಾದ್ಯನ್ತಮಾದ್ಯಂ ಪರಂ ತತ್ವಮರ್ಥಂ
ಚಿದಾಕಾರಮೇಕಂ ತುರೀಯಂ ತ್ವಮೇಯಂ |
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಮೃಗ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ
ಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮಹಃಶೈವಮೀಡೇ || ||

ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾದಿಶಕ್ತ್ಯನ್ತಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ
ಮನೋಹಾರಿಸರ್ವಾಙ್ಗರತ್ನೋರುಭೂಷಂ |
ಜಟಾಹೀನ್ದುಗಂಗಾಸ್ಥಿಶಮ್ಯಾಕಮೌಲಿಂ
ಪರಾಶಕ್ತಿಮಿತ್ರಂ ನುಮಃ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಮ್ || ||

ಶಿವೇಶಾನತತ್ಪೂರುಷಾಘೋರವಾಮಾದಿಭಿಃ
ಪಞ್ಚಭಿರ್ಹೃನ್ಮುಖೈಃ ಷಡ್ಭಿರಂಗೈಃ |
ಅನೌಪಮ್ಯಷಡ್ತ್ರಿಂಶತಂ ತತ್ವವಿದ್ಯಾಮತೀತಂ
 ಪರಂ ತ್ವಾಂ ಕಥಂ ವೇತ್ತಿ ಕೋ ವಾ || ||

ಪ್ರವಾಲಪ್ರವಾಹಪ್ರಭಾಶೋಣಮರ್ಧಂ
ಮರುತ್ವನ್ಮಣಿಶ್ರೀಮಹಃಶ್ಯಾಮಮರ್ಧಮ್ |
ಗುಣಸ್ಯೂತಮೇತದ್ವಪುಃ ಶೈವಮನ್ತಃ
ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಪತ್ತಿಸಂಪತ್ತಿಹೇತೋಃ || ||

ಸ್ವಸೇವಾಸಮಾಯಾತ-ದೇವಾಸುರೇನ್ದ್ರಾ-
ನಮನ್ಮೌಲಿ-ಮನ್ದಾರಮಾಲಾಭಿಷಕ್ತಂ |
ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಶಂಭೋ ಪದಾಂಭೋರುಹಂ ತೇ
ಭವಾಂಭೋಧಿಪೋತಂ ಭವಾನೀವಿಭಾವ್ಯಮ್ || ||

ಜಗನ್ನಾಥ ಮನ್ನಾಥ ಗೌರೀಸನಾಥ
ಪ್ರಪನ್ನಾನುಕಮ್ಪಿನ್ವಿಪನ್ನಾರ್ತಿಹಾರಿನ್ |
ಮಹಃಸ್ತೋಮಮೂರ್ತೇ ಸಮಸ್ತೈಕಬನ್ಧೋ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಪುನಸ್ತೇ ನಮೋಸ್ತು || ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವೇಶ ವಿಶ್ವಾದಿದೇವ
ತ್ರಯೀಮೂಲ ಶಂಭೋ ಶಿವ ತ್ರಯಂಬಕ ತ್ವಂ |
ಪ್ರಸೀದ ಸ್ಮರ ತ್ರಾಹಿ ಪಶ್ಯಾವಮುಕ್ತ್ಯೈ
ಕ್ಷಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಹಿ ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಮೋದಾತ್ || ||

ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ದೇವಾದಿದೇವ
ಸ್ಮರಾರೇ ಪುರಾರೇ ಯಮಾರೇ ಹರೇತಿ |
ಬ್ರುವಾಣಃ ಸ್ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವನ್ತಂ
ತತೋ ಮೇ ದಯಾಶೀಲ ದೇವ ಪ್ರಸೀದ || ||

ತ್ವದನ್ಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪ್ರಪನ್ನಸ್ಯ ನೇತಿ
ಪ್ರಸೀದ ಸ್ಮರನ್ನೇವ ಹನ್ಯಾಸ್ತು ದೈನ್ಯಂ |
ಚೇತ್ತೇ ಭವದ್ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಹಾನಿ-
ಸ್ತತೋ ಮೇ ದಯಾಲೋ ಸದಾ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ || ೧೦ ||


ಅಯಂ ದಾನಕಾಲಸ್ತ್ವಹಂ ದಾನಪಾತ್ರಂ
ಭವಾನೇವ ದಾತಾ ತ್ವದನ್ಯಂ ಯಾಚೇ |
ಭವದ್ಭಕ್ತಿಮೇವ ಸ್ಥಿರಾಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ
ಕೃಪಾಶೀಲ ಶಂಭೋ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ತಸ್ಮಾತ್ || ೧೧ ||

ಪಶುಂ ವೇತ್ಸಿ ಚೇನ್ಮಾಂ ತಮೇವಾಧಿರೂಢಃ
ಕಲಂಕೀತಿ ವಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಧತ್ಸೇ ತಮೇವ |
ದ್ವಿಜಿಹ್ವಃ ಪುನಃ ಸೋಽಪಿ ತೇ ಕಣ್ಠಭೂಷಾ
ತ್ವದಙ್ಗೀಕೃತಾಃ ಶರ್ವ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಧನ್ಯಾಃ || ೧೨ ||

ಶಕ್ನೋಮಿ ಕರ್ತುಂ ಪರದ್ರೋಹಲೇಶಂ
ಕಥಂ ಪ್ರೀಯಸೇ ತ್ವಂ ಜಾನೇ ಗಿರೀಶ |
ತಥಾ ಹಿ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸಿ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಕಾನ್ತಾ-
ಸುತದ್ರೋಹಿಣೋ ವಾ ಪಿತೃದ್ರೋಹಿಣೋ ವಾ || ೧೩ ||

ಸ್ತುತಿಂ ಧ್ಯಾನಮರ್ಚಾಂ ಯಥಾವದ್ವಿಧಾತುಂ
ಭಜನ್ನಪ್ಯಜಾನನ್ಮಹೇಶಾವಲಂಬೇ |
ತ್ರಸನ್ತಂ ಸುತಂ ತ್ರಾತುಮಗ್ರೇ ಮೃಕಣ್ಡೋ-
ರ್ಯಮಪ್ರಾಣನಿರ್ವಾಪಣಂ ತ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಮ್ || ೧೪ ||

ಶಿರೋದೃಷ್ಟಿಹೃದ್ರೋಗಶೂಲಪ್ರಮೇಹ-
ಜ್ವರಾರ್ಶೋಜರಾಯಕ್ಷ್ಮಹಿಕ್ಕಾವಿಷಾರ್ತಾನ್ |
ತ್ವಮಾದ್ಯೋ ಭಿಷಗ್ಭೇಷಜಂ ಭಸ್ಮ ಶಂಭೋ
ತ್ವಮುಲ್ಲಾಘಯಾಸ್ಮಾನ್ವಪುರ್ಲಾಘವಾಯ || ೧೫ ||

ದರಿದ್ರೋಽಸ್ಮ್ಯಭದ್ರೋಽಸ್ಮಿ ಭಗ್ನೋಽಸ್ಮಿ ದೂಯೇ
ವಿಷಣ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಖಿನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಚಾಹಂ |
ಭವಾನ್ಪ್ರಾಣಿನಾಮನ್ತರಾತ್ಮಾಽಸಿ ಶಂಭೋ 
ಮಮಾಧಿಂ ವೇತ್ಸಿ ಪ್ರಭೋ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ತ್ವಂ || ೧೬ ||


ತ್ವದಕ್ಷ್ಣೋಃ ಕಟಾಕ್ಷಃ ಪತೇತ್ ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಯತ್ರ
ಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷ್ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವಯಂ ತಂ ವೃಣಾತೇ |
ಕಿರೀಟಸ್ಫುರಚ್ಚಾಮರಚ್ಛತ್ರಮಾಲಾ
ಕಲಾಪೀಗಜಕ್ಷೌಮಭೂಷಾವಿಶೇಷೈಃ || ೧೭ ||

ಭವಾನ್ಯೈ ಭವಾಯಾಪಿ ಮಾತ್ರೇ ಪಿತ್ರೇ
ಮೃಡಾನ್ಯೈ ಮೃಡಾಯಾಪ್ಯಘಘ್ನ್ಯೈ ಮಖಘ್ನೇ |
ಶಿವಾಙ್ಗ್ಯೈ ಶಿವಾಙ್ಗಾಯ ಕುರ್ಮಃ ಶಿವಾಯೈ
ಶಿವಾಯಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಸ್ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ || ೧೮ ||

ಭವದ್ಗೌರವಂ ಮಲ್ಲಘುತ್ವಂ ವಿದಿತ್ವಾ
ಪ್ರಭೋ ರಕ್ಷ ಕಾರುಣ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾನುಗಂ ಮಾಮ್ |
ಶಿವಾತ್ಮಾನುಭಾವಸ್ತುತಾವಕ್ಷಮೋಽಹಂ
ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಂ ಮೇಽಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ || ೧೯ ||

ಯದಾ ಕರ್ಣರನ್ಧ್ರಂ ವ್ರಜೇತ್ಕಾಲವಾಹ-
ದ್ವಿಷತ್ಕಣ್ಠಘಣ್ಟಾಘಣತ್ಕಾರನಾದಃ |
ವೃಷಾಧೀಶಮಾರುಹ್ಯ ದೇವೌಪವಾಹ್ಯಂ
ತದಾ ವತ್ಸ ಮಾ ಭೀರಿತಿ ಪ್ರೀಣಯ ತ್ವಂ || ೨೦ ||

ಯದಾ ದಾರುಣಾಭಾಷಣಾ ಭೀಷಣಾ ಮೇ
ಭವಿಷ್ಯನ್ತ್ಯುಪಾನ್ತೇ ಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ದೂತಾಃ |
ತದಾ ಮನ್ಮನಸ್ತ್ವತ್ಪದಾಂಭೋರುಹಸ್ಥಂ
ಕಥಂ ನಿಶ್ಚಲಂ ಸ್ಯಾನ್ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಶಂಭೋ || ೨೧ ||

ಯದಾ ದುರ್ನಿವಾರವ್ಯಥೋಽಹಂ ಶಯಾನೋ
ಲುಠನ್ನಿಃಶ್ವಸನ್ನಿಃಸೃತಾವ್ಯಕ್ತವಾಣಿಃ |
ತದಾ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಜಲಾಲಂಕೃತಂ ತೇ
ಜಟಾಮಣ್ಡಲಂ ಮನ್ಮನೋಮನ್ದಿರಂ ಸ್ಯಾತ್ || ೨೨ ||


ಯದಾ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಾದಯೋ ಮತ್ಸಕಾಶೇ
ರುದನ್ತ್ಯಸ್ಯ ಹಾ ಕೀದೃಶೀಯಂ ದಶೇತಿ |
ತದಾ ದೇವದೇವೇಶ ಗೌರೀಶ ಶಂಭೋ
ನಮಸ್ತೇ ಶಿವಾಯೇತ್ಯಜಸ್ರಂ ಬ್ರವಾಣಿ || ೨೩ ||

ಯದಾ ಪಶ್ಯತಾಂ ಮಾಮಸೌ ವೇತ್ತಿ ನಾಸ್ಮಾ-
ನಯಂ ಶ್ವಾಸ ಏವೇತಿ ವಾಚೋ ಭವೇಯುಃ |
ತದಾ ಭೂತಿಭೂಷಂ ಭುಜಙ್ಗಾವನದ್ಧಂ
ಪುರಾರೇ ಭವನ್ತಂ ಸ್ಫುಟಂ ಭಾವಯೇಯಮ್ || ೨೪ ||

ಯದಾ ಯಾತನಾದೇಹಸಂದೇಹವಾಹೀ
ಭವೇದಾತ್ಮದೇಹೇ ಮೋಹೋ ಮಹಾನ್ ಮೇ |
ತದಾಽಽಕಾಶಶೀತಾಂಶುಸಂಕಾಶಮೀಶ
ಸ್ಮರಾರೇ ವಪುಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸ್ಮರಾಣಿ || ೨೫ ||

ಯದಾಪಾರಮಚ್ಛಾಯಮಸ್ಥಾನಮದ್ಭಿ-
ರ್ಜನೈರ್ವಾ ವಿಹೀನಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾರ್ಗಂ |
ತದಾ ತಂ ನಿರುನ್ಧನ್ ಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಂ
ಮಹಾದೇವ ಮಹ್ಯಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ || ೨೬ ||

ಯದಾ ರೌರವಾದಿ ಸ್ಮರನ್ನೇವ ಭೀತ್ಯಾ
ವ್ರಜಾಮ್ಯತ್ರ ಮೋಹಂ ಮಹಾದೇವ ಘೋರಂ |
ತದಾ ಮಾಮಹೋ ನಾಥ ಕಸ್ತಾರಯಿಷ್ಯ-
ತ್ಯನಾಥಂ ಪರಾಧೀನಮರ್ಧೇನ್ದುಮೌಲೇ || ೨೭ ||

ಯದಾ ಶ್ವೇತಪತ್ರಾಯತಾಲಙ್ಘ್ಯಶಕ್ತೇಃ
ಕೃತಾನ್ತಾದ್ಭಯಂ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವಾತ್ |
ತದಾ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಾನ್ಯಂ
ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪಾತಾರಮೇತಾದೃಶಂ ಮೇ || ೨೮ ||


ಇದಾನೀಮಿದಾನೀಂ ಮೃತಿರ್ಮೇ ಭವಿತ್ರೀ-
ತ್ಯಹೋ ಸಂತತಂ ಚಿನ್ತಯಾ ಪೀಡಿತೋಽಸ್ಮಿ |
ಕಥಂ ನಾಮ ಮಾಭೂನ್ಮೃತೌ ಭೀತಿರೇಷಾ
ನಮಸ್ತೇ ಗತೀನಾಂ ಗತೇ ನೀಲಕಣ್ಠ || ೨೯ ||

ಅಮರ್ಯಾದಮೇವಾಹಮಾಬಾಲವೃದ್ಧಂ
ಹರನ್ತಂ ಕೃತಾನ್ತಂ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾಸ್ಮಿ ಭೀತಃ |
ಮೃತೌ ತಾವಕಾಙ್ಘ್ರ್ಯಬ್ಜ-ದಿವ್ಯಪ್ರಸಾದಾದ್-
ಭವಾನೀಪತೇ ನಿರ್ಭಯೋಽಹಂ ಭವಾನಿ || ೩೦ ||

ಜರಾಜನ್ಮಗರ್ಭಾಧಿವಾಸಾದಿ ದುಃಖಾ-
ನ್ಯಸಹ್ಯಾನಿ ಜಹ್ಯಾಂ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವ |
ಭವನ್ತಂ ವಿನಾ ಮೇ ಗತಿರ್ನೈವ ಶಂಭೋ
ದಯಾಲೋ ಜಾಗರ್ತಿ ಕಿಂ ವಾ ದಯಾ ತೇ || ೩೧ ||

ಶಿವಾಯೇತಿ ಶಬ್ದೋ ನಮಃ ಪೂರ್ವ ಏಷ
ಸ್ಮರನ್ಮುಕ್ತಿಕೃನ್ಮೃತ್ಯುಹಾ ತತ್ವವಾಚೀ |
ಮಹೇಶಾನ ಮಾ ಗಾನ್ಮನಸ್ತೋ ವಚಸ್ತಃ
ಸದಾ ಮಹ್ಯಮೇತತ್ ಪ್ರದಾನಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ || ೩೨ ||

ತ್ವಮಪ್ಯಂಬ ಮಾಂ ಪಶ್ಯ ಶೀತಾಂಶುಮೌಲಿ-
ಪ್ರಿಯೇ  ಭೇಷಜಂ ತ್ವಂ ಭವವ್ಯಾಧಿಶಾನ್ತೌ |
ಬಹುಕ್ಲೇಶಭಾಜಂ ಪದಾಂಭೋಜಪೋತೇ
ಭವಾಬ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಂ ನಯಸ್ವಾದ್ಯ ಪಾರಂ || ೩೩ ||

ಅನುದ್ಯಲ್ಲಲಾಟಾಕ್ಷಿ-ವಹ್ನಿಪ್ರರೋಹೈ-
ರವಾಮಸ್ಫುರಚ್ಚಾರು-ವಾಮೋರುಶೋಭೈಃ |
ಅನಂಗಭ್ರಮದ್ಭೋಗಿಭೂಷಾವಿಶೇಷೈ-
ರಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಚೂಡೈರಲಂ ದೈವತೈರ್ನಃ || ೩೪ ||
              
                                          
ಅಕಣ್ಠೇಕಲಙ್ಕಾದನಙ್ಗೇ ಭುಜಙ್ಗಾ-
ದಪಾಣೌ ಕಪಾಲಾದಫಾಲೇನಲಾಕ್ಷಾತ್ |
ಅಮೌಲೌಶಶಾಙ್ಕಾದವಾಮೇಕಲತ್ರಾ-
ದಹಂ ದೇವಮನ್ಯಂ ಮನ್ಯೇ ಮನ್ಯೇ || ೩೫ ||

ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಗಿರೀಶ ತ್ರಿಶೂಲಿಂ-
ಸ್ತ್ವಯೀದಂ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಭಾತೀತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ |
ಶಿವಾದನ್ಯಥಾ ದೈವತಂ ನಾಭಿಜಾನೇ
ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ || ೩೬ ||

ಯತೋಽಜಾಯತೇದಂ ಪ್ರಪಞ್ಚಂ ವಿಚಿತ್ರಂ
ಸ್ಥಿತಿಂ ಯಾತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಯದೇಕಾನ್ತಮನ್ತೇ |
ಕರ್ಮಾದಿಹೀನಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ
ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ || ೩೭ ||

ಕಿರೀಟೇನಿಶೇಶೋ ಲಲಾಟೇ ಹುತಾಶೋ
ಭುಜೇ ಭೋಗಿರಾಜೋ ಗಲೇ ಕಾಲಿಮಾ |
ತನೌ ಕಾಮಿನೀ ಯಸ್ಯ ತತ್ತುಲ್ಯದೇವಂ
ಜಾನೇ ಜಾನೇ ಜಾನೇ ಜಾನೇ || ೩೮ ||

ಅನೇನ ಸ್ತವೇನಾದರಾದಂಬಿಕೇಶಂ
ಪರಾಂ ಭಕ್ತಿಮಾಸಾದ್ಯ ಯಂ ಯೇ ನಮನ್ತಿ |
ಮೃತೌ ನಿರ್ಭಯಾಸ್ತೇ ಜನಾಸ್ತಂ ಭಜನ್ತೇ
ಹೃದಂಭೋಜಮಧ್ಯೇ ಸದಾಸೀನಮೀಶಮ್ || ೩೯ ||
          
ಭುಜಙ್ಗಪ್ರಿಯಾಕಲ್ಪ ಶಂಭೋ ಮಯೈವಂ
ಭುಜಙ್ಗಪ್ರಯಾತೇನ ವೃತ್ತೇನ ಕ್ಲಿಪ್ತಂ |
ನರಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪಠಿತ್ವೋರುಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸುಪುತ್ರಾಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಮೇತಿ || ೪೦ ||
  

No comments:

Post a Comment