Wednesday, February 27, 2013

. ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಪಞ್ಚರತ್ನಮ್


. ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಪಞ್ಚರತ್ನಮ್

ಅಮ್ಬಾ ಶಂಬರವೈರಿತಾತಭಗಿನೀ ಶ್ರೀಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಾನನಾ
ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೀ ಸ್ಮಿತಭಾಷಿಣೀ ಶುಭಕರೀ ಕಾದಮ್ಬವಾಟ್ಯಾಶ್ರಿತಾ |
ಹ್ರೀಙ್ಕಾರಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಮಧ್ಯಸುಭಗಾ ಶ್ರೋಣೀ ನಿತಮ್ಬಾಙ್ಕಿತಾ
ಮಾಮಮ್ಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಮ್ಬಮಾತಾಽವತು || ||

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮನೀಯಸುನ್ದರವಪುಃ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲಿಕಾ
ಕಾಲಶ್ಯಾಮಲಮೇಚಕದ್ಯುತಿಮತೀ ಗಾಯತ್ರಿಪಞ್ಚಾಕ್ಷರೀ |
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ಕಲಿಮಲಾರಣ್ಯಾತಿದಾವಾನಲಾ
ಮಾಮಮ್ಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಮ್ಬಮಾತಾಽವತು || ||

ಕಾಞ್ಚೀಕಙ್ಕಣಹಾರಕುಣ್ಡಲವತೀ ಕೋಟೀ ಕಿರೀಟಾನ್ವಿತಾ
ಕನ್ದರ್ಪದ್ಯುತಿಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸದನಾ ಪೀಯೂಷಕುಮ್ಭಸ್ತನಾ |
ಕೌಸುಮ್ಭಾರುಣಕಾಞ್ಚನಾಮ್ಬರವೃತಾ ಕೈಲಾಸವಾಸಪ್ರಿಯಾ
ಮಾಮಮ್ಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಮ್ಬಮಾತಾಽವತು || ||

ಯಾ ಸಾ ಶುಮ್ಭನಿಶುಮ್ಭದೈತ್ಯಶಮನೀ ಯಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಶನೀ
ಯಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಸರೋಜನೇತ್ರಭವನಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸನೀ |
ಯಾ ದೇವೀ ಮಧುಕೈಟಭಾಸುರರಿಪುಃ ಯಾ ಮಾಹಿಷಧ್ವಂಸಿನೀ
ಮಾಮಮ್ಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಮ್ಬಮಾತಾಽವತು || ||

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪರದೇವತಾಽಽದಿಜನನೀ ದುರ್ಗಾ ಜಯಾ ಚಣ್ಡಿಕಾ
ಬಾಲಾ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ಶಿವಸತೀ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ |
ಶ್ರೀರಾಜ್ಞೀ ಶಿವದೂತಿಕಾ ಶ್ರುತಿನುತಾ ಶೃಙ್ಗಾರಚೂಡಾಮಣಿಃ
ಮಾಮಮ್ಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಮ್ಬಮಾತಾಽವತು || ||
 
ಅಮ್ಬಾ ಪಞ್ಚಕಮದ್ಭುತಂ ಪಠತಿ ಚೇತ್ ಯೋ ವಾ ಪ್ರಭಾತೇಽನಿಶಂ
ದಿವ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಶತಾಯುರುತ್ತಮಮಿದಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಶಾಶ್ವತಮ್ |
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಭೂಮಿತಲೇ ಸ್ವಧರ್ಮನಿರತಾಂ ಶ್ರೀಸುನ್ದರೀಂ ಭಾಮಿನೀಂ
ಅನ್ತೇ ಸ್ವರ್ಗಫಲಂ ಲಭೇತ್ ವಿಬುಧೈಃ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನೋ ನರಃ || ||

No comments:

Post a Comment