Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀಭಗವಚ್ಛರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀಭಗವಚ್ಛರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್
            (ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಕೃತಂ)

ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಾಯ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ |
ಮಾಯಾನಿರ್ಮಿತವಿಶ್ವಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ||

ರೋಗಾ ಹರನ್ತಿ ಸತತಂ ಪ್ರಬಲಾಃ ಶರೀರಮ್ |
ಕಾಮಾದಯೋಽಪ್ಯನುದಿನಂ ಪ್ರದಹನ್ತಿ ಚಿತ್ತಮ್ |
ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ನೃತ್ಯತಿ ಸದಾ ಕಲಯನ್ ದಿನಾನಿ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ||

ದೇಹೋ ವಿನಶ್ಯತಿ ಸದಾ ಪರಿಣಾಮಶೀಲ-
ಶ್ಚಿತ್ತಂ ಖಿದ್ಯತಿ ಸದಾ ವಿಷಯಾನುರಾಗಿ |
ಬುದ್ಧಿಃ ಸದಾ ಹಿ ರಮತೇ ವಿಷಯೇಷು ನಾನ್ತಃ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ||

ಆಯುರ್ವಿನಶ್ಯತಿ ಯಥಾಮಘಟಸ್ಥತೋಯಮ್
ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭೇವ ಚಪಲಾ ಬತ ಯೌವನಶ್ರೀಃ |
ವೃದ್ಧಾ ಪ್ರಧಾವತಿ ಯಥಾ ಮೃಗರಾಜಪತ್ನೀ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ||

ಆಯಾದ್ವ್ಯಯೋ ಮಮ ಭವತ್ಯಧಿಕೋಽವಿನೀತೇ
ಕಾಮಾದಯೋ ಹಿ ಬಲಿನೋ ನಿಬಲಾಃ ಶಮಾದ್ಯಾಃ |
ಮೃತ್ಯುರ್ಯದಾ ತುದತಿ ಮಾಂ ಬತ ಕಿಂ ವದೇಯಮ್
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ||


ತಪ್ತಂ ತಪೋ ನಹಿ ಕದಾಪಿ ಮಯೇಹ ತನ್ವಾ
ವಾಣ್ಯಾ ತಥಾ ನಹಿ ಕದಾಪಿ ತಪಶ್ಚ ತಪ್ತಮ್ |
ಮಿಥ್ಯಾಭಿಭಾಷಣಪರೇಣ ಮಾನಸಂ ಹಿ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ||

ಸ್ತಬ್ಧಂ ಮನೋ ಮಮ ಸದಾ ನಹಿ ಯಾತಿ ಸೌಮ್ಯಮ್
ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ಮೇ ತವ ಪಶ್ಯತಿ ವಿಶ್ವರೂಪಮ್ |
ವಾಚಾ ತಥೈವ ವದೇನ್ಮಮ ಸೌಮ್ಯವಾಣೀಮ್
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ||

ಸತ್ವಂ ಮೇ ಮನಸಿ ಯಾತಿ ರಜಸ್ತಮೋಭ್ಯಾಮ್
ವಿದ್ಧೇ ತಥಾ ಕಥಮಹೋ ಶುಭಕರ್ಮವಾರ್ತಾ |
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂಪರತಯಾ ಸುಖಸಾಧನಮ್ ತತ್
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ||

ಪೂಜಾಕೃತಾ ನಹಿ ಕದಾಪಿ ಮಯಾ ತ್ವದೀಯಾ
ಮನ್ತ್ರಂ ತ್ವದೀಯಮಪಿ ಮೇ ಜಪೇದ್ರಸಜ್ಞಾ |
ಚಿತ್ತಂ ಮೇ ಸ್ಮರತಿ ತೇ ಚರಣೌ ಹ್ಯವಾಪ್ಯ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ||

ಯಜ್ಞೋ ಮೇಽಸ್ತಿ ಹುತಿದಾನದಯಾದಿಯುಕ್ತೋ
ಜ್ಞಾನಸ್ಯಸಾಧನಗಣೋ ವಿವೇಕಮುಖ್ಯಃ |
ಜ್ಞಾನಂ ಕ್ವ ಸಾಧನಗಣೇನ ವಿನಾ ಕ್ವ ಮೋಕ್ಷಃ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ೧೦ ||

ಸತ್ಸಙ್ಗತಿರ್ಹಿ ವಿದಿತಾ ತವ ಭಕ್ತಿಹೇತುಃ
ಸಾಪ್ಯದ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಬತ ಪಣ್ಡಿತಮಾನಿನೋ ಮೇ |
ತಾಮನ್ತರೇಣ ನಹಿ ಸಾ ಕ್ವಚ ಬೋಧವಾರ್ತಾ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ೧೧ ||

ದೃಷ್ಟಿರ್ನ ಭೂತವಿಷಯಾ ಸಮತಾಭಿಧಾನಾ
ವೈಷಮ್ಯಮೇವ ತದಿಯಂ ವಿಷಯೀಕರೋತಿ |
ಶನ್ತಿಃ ಕುತೋ ಮಮ ಭವೇತ್ ಸಮತಾ ಚೇತ್ಸ್ಯಾತ್
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ೧೨ ||

ಮೈತ್ರೀ ಸಮೇಷು ಮೇಽಸ್ತಿ ಕದಾಪಿ ನಾಥ
ದೀನೇ ತಥಾ ಕರುಣಾ ಮುದಿತಾ ಪುಣ್ಯೇ |
ಪಾಪೇಽನುಪೇಕ್ಷಣವತೋ ಮಮ ಮುದ್ಕಥಂ ಸ್ಯಾತ್
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ೧೩ ||

ನೇತ್ರಾದಿಕಂ ಮಮ ಬಹಿರ್ವಿಷಯೇಷು ಸಕ್ತಮ್
ನಾನ್ತರ್ಮುಖಂ ಭವತಿ ತಾನವಿಹಾಯ ತಸ್ಯ |
ಕ್ವಾನ್ತರ್ಮುಖತ್ವಮಪಹಾಯ ಸುಖಸ್ಯ ವಾರ್ತಾ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ೧೪ ||
ತ್ಯಕ್ತಂ ಗೃಹಾದ್ಯಪಿ ಮಯಾ ಭವತಾಪಶಾನ್ತ್ಯೈ
ನಾಸೀದಸೌ ಹೃತಹೃದೋ ಮಮ ಮಾಯಯಾ ತೇ |
ಸಾ ಚಾಧುನಾ ಕಿಮು ವಿಧಾಸ್ಯತಿ ನೇತಿ ಜಾನೇ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ೧೫ ||

ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಧನಂ ಗೃಹಕುಟುಮ್ಬಗಜಾಶ್ವದಾರಾ
ರಾಜ್ಯಂ ಯದೈಹಿಕಮಥೇನ್ದ್ರಪುರಶ್ಚ ನಾಥ |
ಸರ್ವಂ ವಿನಶ್ವರಮಿದಂ ಫಲಾಯ ಕಸ್ಮೈ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ೧೬ ||

ಪ್ರಾಣಾನ್ನಿರುದ್ಧ್ಯ ವಿಧಿನಾ ಕೃತೋ ಹಿ ಯೋಗೋ
ಯೋಗಂ ವಿನಾಸ್ತಿ ಮನಸಃ ಸ್ಥಿರತಾ ಕುತೋ ಮೇ |
ತಾಂ ವೈ ವಿನಾ ಮಮ ಚೇತಸಿ ಶಾನ್ತಿವಾರ್ತಾ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ೧೭ ||

ಜ್ಞಾನಂ ಯಥಾ ಮಮ ಭವೇತ್ ಕೃಪಯಾ ಗುರೂಣಾಮ್
ಸೇವಾಂ ತಥಾ ವಿಧಿನಾಕರವಂ ಹಿ ತೇಷಾಮ್ |
ಸೇವಾಪಿ ಸಾಧನತಯಾವಿದಿತಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ತೇ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ೧೮ ||

ತೀರ್ಥಾದಿ ಸೇವನಮಹೋ ವಿಧಿನಾ ಹಿ ನಾಥ
ನಾಕಾರಿ ಯೇನ ಮನಸೋ ಮಮ ಶೋಧನಂ ಸ್ಯಾತ್ |
ಶುದ್ಧಿಂ ವಿನಾ ಮನಸೋಽವಗಮಾಪವರ್ಗೌ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ೧೯ ||

ವೇದಾನ್ತಶೀಲನಮಪಿ ಪ್ರಮಿತಿಂ ಕರೋತಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಮಿತಿ ಸಾಧನ ಸಂಯುತಸ್ಯ |
ನೈವಾಸ್ತಿ ಸಾಧನ ಲವೋ ಮಯಿ ನಾಥ ತಸ್ಯಾಃ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ಮಮ ದೀನಬನ್ಧೋ || ೨೦ ||

ಗೋವಿನ್ದ ಶಂಕರ ಹರೇ ಗಿರಿಜೇಶ ಮೇಶ
ಶಂಭೋ ಜನಾರ್ದನ ಗಿರೀಶ ಮುಕುನ್ದ ಸಾಮ್ಬ |
ನಾನ್ಯಾ ಗತಿರ್ಮಮ ಕಥಞ್ಚನ ವಾಂ ವಿಹಾಯ
ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಭೋ ಮಮ ಗತಿಃ ಕೃಪಯಾ ವಿಧೇಯಾ || ೨೧ ||

ಏವಂ ಸ್ತವಂ ಭಗವದಾಶ್ರಯಣಾಭಿಧಾನಮ್
ಯೇ ಮಾನವಾ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪ್ರಣತಾಃ ಪಠನ್ತಿ |
ತೇ ಮಾನವಾಃ ಭವರತಿಂ ಪರಿಭೂಯ ಶಾನ್ತಿಮ್
ಗಚ್ಛನ್ತಿ ಕಿಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಭಕ್ತಿಮದ್ಧಾ || ೨೨ ||

No comments:

Post a Comment