Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಮಙ್ಗಲಾಷ್ಟಕಮ್


ಶಿವಮಙ್ಗಲಾಷ್ಟಕಮ್
 
ಭವಾಯ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ |
ಕಾಲಕಾಲಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ವೃಷಾರೂಢಾಯ ಭೀಮಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾಯ |
ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಗೌರೀಕಾನ್ತಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತದೇಹಾಯ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ |
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭೂಷಾಯ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ |
ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಾಯ ಪ್ರಮಥೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸಾಂಬಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣೇ |
ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ಸುಶಾನ್ತಾಯ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಗಂಗಾಧರಾಯ ಸೋಮಾಯ ನಮೋ ಹರಿಹರಾತ್ಮನೇ |
ಉಗ್ರಾಯ ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ ವಾಮದೇವಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ಶರ್ವಾಯ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ಈಶಾನಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಸದಾಶಿವಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತತ್ಪುರುಷಾಯ |
ಅಘೋರಾಯ ಘೋರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ಮಙ್ಗಲಮ್ || ||

ಮಙ್ಗಲಾಷ್ಟಕಮೇತದ್ವೈ ಶಂಭೋರ್ಯಃ ಕೀರ್ತಯೇದ್ದಿನೇ |
ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ರೋಗಪೀಡಾಭಯಂ ತಥಾ || ||

No comments:

Post a Comment