Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಷಡಕ್ಷರೀಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶಿವಷಡಕ್ಷರೀಸ್ತೋತ್ರಮ್
 
ಓಂಕಾರಂ ಬಿನ್ದುಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಯೋಗಿನಃ |
ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ||

ನಮನ್ತಿ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ನಮನ್ತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ|
ನರಾ ನಮನ್ತಿ ದೇವೇಶಂ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ||

ಮಹತ್ತತ್ವಂ ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪರಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ದೇವಂ ಮಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ||

ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಮ್ |
ಶಿವಮೇಕಪದಂ ನಿತ್ಯಂ ಶಿಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ||

ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋ ಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಣ್ಠಭೂಷಣಮ್ |
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರೋ ದೇವಃ ವಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ||

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ದೇವಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಯೋ ಗುರುಃ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ||

ಷಡಕ್ಷರಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ |
ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ || ||

No comments:

Post a Comment